Parlamentul României

Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (7)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2005 până la 02 ianuarie 2006, fiind înlocuit prin Lege 404/2005;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2005, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Reglementări necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană

II. Economie, buget, finanțe:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;

2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005;

3. reglementarea unor măsuri financiare;

4. instituirea în cadrul sistemului financiar românesc a Fondului pentru gospodărirea deșeurilor radioactive și dezafectare;

5. reglementări privind rambursarea ratelor de capital pentru cota parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Legii publice nr. 480/1992 pentru achiziționarea de bumbac fibră din S.U.A.;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare;

7. măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale.

III. Transporturi, construcții și turism:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare;

2. perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislația comunitară, inclusiv organizarea timpului de muncă al personalului care desfășoară activități mobile de transport rutier;

3. amenajarea, conservarea și dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activității în domeniul construcțiilor;

4. dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național;

5. dezvoltarea activității în domeniul turismului la nivel național;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobată și modificată prin Legea nr. 82/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003;

8. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 230/2003;

9. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum și condițiile de comercializare și utilizare a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002;

10. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată prin Legea nr. 130/2000, republicată.

IV. Agricultură:

1. organizarea pieței laptelui;

2. reglementări pentru realizarea parteneriatului public-privat pentru cercetarea științifică din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;

3. reglementări privind creditul pentru investiții în agricultură;

4. măsuri privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD;

5. reglementări privind renta viageră și pensionarea timpurie;

6. înființarea și consolidarea exploatațiilor agricole (programul "Fermierul");

7. reglementări privind Casa Creditului Rural;

8. reglementări privind acordarea de facilități producătorilor agricoli și crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană;

9. modificarea și completarea Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole;

10. acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale;

11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare;

12. reglementarea pieței agricole în România;

13. organizarea activităților de ameliorare și reproducție în zootehnie;

14. modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;

15. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările și completările ulterioare;

16. reglementări privind neutralizarea deșeurilor de origine animală.

V. Sănătate:

1. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001.

VI. Muncă și solidaritate socială:

1. modificarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;

2. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările și completările ulterioare.

VII. Educație și cultură:

1. modificarea și completarea Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public;

2. reglementări privind managementul instituțiilor publice de cultură;

3. reglementări privind cinematografia;

4. modificarea alin. (2) al art. 86 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. Apărare națională, ordine publică și siguranță națională:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul de Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea unor acte normative referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru situații de urgență;

5. organizarea și desfășurarea activității de curierat pentru materialele NATO clasificate;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările ulterioare;

7. reglementări privind drepturile de hrană, echipare și înzestrare cu medicamente și materiale sanitare ale personalului din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională pe timpul mobilizării, stării de asediu, stării de urgență și la război;

8. modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Administrație publică:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare;

3. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

4. modificarea și completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;

5. măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

X. Justiție, transparență, drepturile omului:

1. modificarea unor prevederi ale Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică;

2. modificarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, precum și uniformizarea reglementărilor referitoare la acordarea unor sporuri salariale stabilite prin Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2005. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 iunie 2005.

Nr. 209.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...