Parlamentul României

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. -

Prezenta lege instituie măsuri de prevenire și combatere a infracțiunilor de evaziune fiscală și a unor infracțiuni aflate în legătură cu acestea.

Art. 2. - Jurisprudență (8), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) buget general consolidat - ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate și consolidate pentru a forma un întreg; Jurisprudență (2), Reviste (1)

b) contribuabil - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat; Jurisprudență (8), Reviste (2)

c) documente legale - documentele prevăzute de Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Codul vamal, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, și de reglementările elaborate pentru punerea în aplicare a acestora; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2), Reviste (2)

d) formulare tipizate cu regim special utilizate în domeniul fiscal - documente legale ale căror tipărire, înseriere și numerotare se realizează în condițiile actelor normative în vigoare;

e) obligații fiscale - obligațiile prevăzute de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală; Jurisprudență (3), Reviste (1)

f) operațiune fictivă - disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (5), Reviste (2)

g) organe competente - organe care au atribuții de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

CAPITOLUL II Infracțiuni

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (5), Reviste (6), Referințe în cărți (3)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta contribuabilului care, cu intenție, nu reface documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deși acesta putea să o facă.

Art. 4. - Modificări (2), Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (86), Reviste (3), Referințe în cărți (3)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somată de 3 ori, documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Art. 5. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Art. 6. - Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (180), Reviste (9), Referințe în cărți (3)

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reținerea și nevărsarea, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la scadență, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă. Jurisprudență (5)

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență (1), Reviste (1), Referințe în cărți (4)

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 7 ani și interzicerea unor drepturi punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special. Jurisprudență (7), Reviste (1)

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 12 ani și interzicerea unor drepturi tipărirea sau punerea în circulație, cu știință, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. Jurisprudență (29), Reviste (2)

Art. 8. - Jurisprudență (26), Reviste (5), Referințe în cărți (5)

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 ani la 10 ani și interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (52), Reviste (3)

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1). Jurisprudență (13), Reviste (3)

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește. Jurisprudență (7)

Art. 9. - Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (119), Reviste (8), Comentarii expert (2), Referințe în cărți (4)

(1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: Jurisprudență (38), Reviste (3)

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (242), Reviste (5), Comentarii expert (1)

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (6), Jurisprudență (578), Reviste (6), Comentarii expert (3)

c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (364), Reviste (8), Comentarii expert (4)

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (16), Reviste (2)

e) executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; Jurisprudență (9)

f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; Jurisprudență (109), Reviste (4)

g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și ale Codului de procedură penală. Jurisprudență (20), Reviste (1)

(2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (58), Reviste (2)

(3) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naționale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege și limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani. Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (85), Reviste (2)

CAPITOLUL III Cauze de nepedepsire și cauze de reducere a pedepselor Modificări (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (8), Jurisprudență (48), Reviste (5), Referințe în cărți (3)

(1) În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică o sancțiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (31), Jurisprudență (49), Reviste (2)

(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1). Jurisprudență (3)

Art. 11. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (88), Referințe în cărți (1)

În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

Art. 12. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (29)

Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți legali ai societății comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 13. - Jurisprudență (84)

(1) La data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare pentru vreuna dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege, instanța va comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului o copie a dispozitivului hotărârii judecătorești definitive. Jurisprudență (32)

(2) La primirea dispozitivului hotărârii judecătorești definitive de condamnare, Oficiul Național al Registrului Comerțului va face mențiunile corespunzătoare în registrul comerțului. Jurisprudență (1)

Art. 14. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (4)

În cazul în care, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, nu se pot stabili, pe baza evidențelor contribuabilului, sumele datorate bugetului general consolidat, acestea vor fi determinate de organul competent potrivit legii, prin estimare, în condițiile Codului de procedură fiscală.

Art. 15. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Jurisprudență (2)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificările ulterioare;

b) art. 280 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările ulterioare; Jurisprudență (1)

c) art. 188 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 15 iulie 2005.

Nr. 241.

;
se încarcă...