Parlamentul României

Legea nr. 232/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 25 aprilie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) și la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafața și baza materială aferente de la Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și, din punct de vedere științific, în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a) la nr. crt. 1, 2 și 9 se reorganizează ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 și 3 se reorganizează ca institute, centre și stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești». Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepția celor de la nr. crt. 1, 2 și 9, și în anexa nr. 5, cu excepția celor de la nr. crt. 1 și 4, vor putea fi organizate, după obținerea acreditării, ca institute naționale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societățile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăți comerciale. Stațiunile de cercetare-dezvoltare și fermele Istrița și Stoenești, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureș, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, pe baza structurii și a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în stațiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești»."

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins:

"

11. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 8. -

(1) Institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, instituțiile de învățământ agricol și silvic, unitățile de cercetare-dezvoltare aflate în structura unor regii sau companii naționale din domeniul agricol administrează bunuri din domeniul public și privat al statului, stabilite prin hotărâre a Guvernului de reorganizare a unităților de cercetare-dezvoltare, precum și bunuri proprii dobândite în condițiile legii.»

12. La articolul 8, alineatul (11) se abrogă."

3. La articolul I punctul 2, articolul 223 va avea următorul cuprins:

"

Art. 223. -

Suprafețele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităților, centrelor, stațiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum și a instituțiilor de învățământ superior agricol și silvic rămân în administrarea acestora, cu excepția terenurilor agricole preluate de la foștii proprietari și solicitate de persoanele îndreptățite la reconstituire, precum și a celor prevăzute în anexa nr. 61. Terenurile aparținând foștilor proprietari, dar indispensabile activității de cercetare-dezvoltare, colecțiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafețele destinate producerii de sămânță și material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice și terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experiență și producție, plantațiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implică investiții noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea unităților de profil."

4. La articolul I, după punctul 2 se introduc douăsprezece puncte noi, punctele 3-14, cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

3. După articolul 226 se introduc două articole noi, articolele 227 și 228, cu următorul cuprins:

«Art. 227. -

(1) Se aprobă transmiterea în administrare a suprafeței de teren de 3,59 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și a suprafeței de teren de 58,35 ha, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești Mărăcineni în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești.

Art. 228. -

Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj a suprafeței de teren de 18,75 ha.»

4. La anexa nr. 1 a), numărul curent 2.1 se abrogă.

5. La anexa nr. 1 a), după numărul curent 3.1 se introduce numărul curent 3.2 cu următorul cuprins:

«3.2. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui Vaslui Vaslui Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui Vaslui Vaslui»

6. La anexa nr. 1 a), numărul curent 4.8 se abrogă.

7. La anexa nr. 1 a), numărul curent 18 va avea următorul cuprins:

«18. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin Reghin Mureș Stațiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin Reghin Mureș»

8. La anexa nr. 3, numărul curent 2 se abrogă.

9. La anexa nr. 3, după numărul curent 16 se introduc patru numere noi, numerele curente 17-20, cu următorul cuprins:

«17. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Greaca Greaca Giurgiu
18. Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Fundulea Fundulea Călăraşi
19. Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr şi Substanţelor Dulci Giurgiu Băneasa Giurgiu
20. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc Harghita»

10. La anexa nr. 4, titlul va avea următorul cuprins:

«Unități de cercetare-dezvoltare care se preiau în cadrul instituțiilor de învățământ superior agricol de stat»

11. La anexa nr. 4, numărul curent 5 se abrogă.

12. La anexa nr. 4, numerele curente 8 și 9 se abrogă.

13. După anexa nr. 6 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 61, cu următorul cuprins:

«ANEXA Nr. 61

Suprafețele de teren agricol aflate în domeniul public al statului
și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, care rămân în
administrarea Agenției Domeniilor Statului

Nr. crt. Unitatea de cercetare-dezvoltare Localitatea Județul Suprafața (ha)
1. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian Sibiu Cristian Sibiu 376,83
2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București București - 0,744
3. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad Arad Arad 13,95»

14. Anexa nr. 7 se abrogă." Jurisprudență

5. Articolul II va avea următorul cuprins:

"

Art. II. -

Unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și ale Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», care nu s-au reorganizat până în prezent, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești»."

6. La articolul III alineatul (1), literele a), c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

a) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic pentru șomaj. Fac excepție contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, contribuția datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxa pe valoarea adăugată suspendată în vamă, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile din salarii, care urmează a fi achitate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;

............................................................................................

c) scutirea de la plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;

d) scutirea de la plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și a dobânzilor și penalităților de orice fel, calculate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

7. La articolul III, alineatele (3), (4) și (6) vor avea următorul cuprins:

"

(3) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului privind reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor acordă înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. a), b) și c), după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței.

(4) Înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. d) se acordă de către autoritățile administrației publice locale în condițiile prevăzute la alin. (3) și în condițiile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

............................................................................................

(6) Obligațiile bugetare neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, datorate după intrarea în vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUȘANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 13 iulie 2005.

Nr. 232.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...