Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România din 14.07.2005

Modificări (1), Referințe (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege.

Art. 2. -

Prin psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog, se înțelege persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege care au absolvit o instituție de învățământ superior cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată și desfășoară, potrivit atestărilor dobândite, tipurile de activități enumerate la art. 5 din lege.

Art. 3. -

Prin diplomă de licență asimilată, în sensul art. 2 alin. (2) din lege, se înțelege:

a) actele emise de instituțiile de învățământ superior care atestă absolvirea, până în anul 1990 inclusiv, a unei facultăți de filosofie, filosofie-istorie sau din domeniul științelor socioumane;

b) diplomele și diplomele de licență eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată, începând cu anul 1991, pentru una dintre specializările: psihosociologie, psihopedagogie specială și psihologie, în condițiile dublei specializări.

Art. 4. -

Pentru a fi atestate ca psiholog persoanele aflate în situația prevăzută la art. 3 lit. a) trebuie să îndeplinească, cumulativ, și condiția desfășurării unor activități prevăzute la art. 5 din lege pe o perioadă de minimum 10 ani, dovedită prin documente legalizate.

Art. 5. -

Absolvenții facultăților din domeniul sociopsihopedagogie după anul 1991, care la data intrării în vigoare a legii exercitau legal funcția de psiholog, dovedită cu documente legalizate, pot solicita atestatul de liberă practică urmând procedurile specifice de atestare stabilite prin prezentele norme.

Art. 6. -

În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, psihologul este independent profesional și nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 7. -

(1) Prin independența profesională a psihologului este garantată exercitarea activităților prevăzute la art. 5 din lege, potrivit competențelor pentru care a fost atestat, fără nici o ingerință în ceea ce privește aplicarea cunoștințelor sale profesionale, cu respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a legilor în vigoare.

(2) Independența profesională în exercitarea actului psihologic conferă, potrivit legii, dreptul de inițiativă și decizie, cu asumarea integrală a răspunderii pentru calitatea acestuia.

Art. 8. -

(1) În situația în care tipurile de activități prevăzute la art. 5 din lege, toate sau unele dintre acestea, sunt desfășurate în echipă, răspunderea pentru actele psihologice aparține psihologului coordonator al echipei și psihologului care desfășoară direct actul psihologic.

(2) În situațiile în care coordonatorul echipei nu este psiholog, răspunderea pentru actele psihologice revine psihologului care desfășoară direct actul psihologic.

Art. 9. -

(1) Psihologul este obligat să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale, fiind interzisă utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în exercitarea actului psihologic.

(2) Rezultatele evaluărilor psihologice pot fi prezentate unei terțe persoane numai cu acordul persoanei evaluate și cuprind informații relevante în raport cu scopul urmărit, fără a se motiva concluziile, potrivit prevederilor Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

(3) În situațiile în care, potrivit legii, psihologul este obligat să dezvăluie aspecte cuprinse în confidențialitatea actului psihologic, aceasta nu constituie o abatere.

(4) Confidențialitatea actului psihologic persistă și după încheierea relațiilor profesionale cu beneficiarul.

(5) Psihologul răspunde disciplinar pentru încălcarea confidențialității actului psihologic, potrivit Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și Codului de procedură disciplinară.

CAPITOLUL II Dobândirea dreptului de liberă practică

Art. 10. -

Obținerea atestatului de liberă practică în oricare dintre formele prevăzute la art. 10 din lege presupune parcurgerea următoarelor etape, a căror succesiune este obligatorie:

a) depunerea dosarului la Comitetul filialei de care aparține solicitantul, verificarea conținutului și conformității și înaintarea acestuia la Comitetul director;

b) analizarea dosarului de către comisia aplicativă, potrivit procedurilor specifice fiecărei comisii, reglementate prin prezentele norme;

c) parcurgerea de către psihologul solicitant a procedurilor specifice fiecărei comisii aplicative;

d) susținerea de către președintele comisiei aplicative, în cadrul Comitetului director, a propunerii de eliberare/neeliberare a atestatului în domeniul de specializare solicitat;

e) eliberarea de către Comitetul director a atestatului de psiholog cu drept de liberă practică, în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, de prezentele norme și de documentele aprobate de Convenția Națională a Psihologilor din România.

Art. 11. -

(1) Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică trebuie să cuprindă:

a) cerere-tip adresată Comitetului director;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copii legalizate de pe actele de studii și anexele acestora;

d) certificat de cazier judiciar;

e) copie de pe certificatul de căsătorie sau de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, după caz;

f) certificat medical eliberat în condițiile legii;

g) copii legalizate de pe documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare;

h) copii legalizate de pe carnetul de muncă ori contractul individual de muncă, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;

i) extras din fișa postului - numai pentru obținerea atestatului de liberă practică în condițiile art. 13 lit. b);

j) curriculum vitae și lista manifestărilor științifice la care a participat, a comunicărilor științifice prezentate, a articolelor și cărților de specialitate publicate;

k) dovada achitării taxelor necesare acoperirii costurilor atestării profesionale.

Art. 12. -

(1) După primirea dosarului și verificarea conformității acestuia, Comitetul filialei îl transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunere, la secretariatul Comitetului director.

(2) Prin conformitate în sensul alin. (1) se înțelege verificarea existenței în dosar a documentelor prevăzute la art. 11.

(3) Secretariatul Comitetului director înregistrează dosarul și comunică solicitantului data când a fost programat pentru susținerea procedurilor de atestare în fața comisiei aplicative competente.

Art. 13. -

(1) Atestatul de psiholog cu drept de liberă practică se poate obține în baza:

a) formării profesionale conform standardelor stabilite prin hotărâre de către Comitetul director;

b) experienței profesionale dovedite.

(2) Comisiile aplicative stabilesc criteriile de accedere în fiecare dintre cele două modalități de obținere a atestatului.

Art. 14. -

În exercitarea profesiei de psiholog sunt recunoscute trei trepte de specializare:

a) psiholog practicant;

b) psiholog specialist;

c) psiholog principal.

Art. 15. -

(1) Comisia de psihologie clinică și psihoterapie desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologie clinică;

b) consiliere psihologică;

c) psihoterapie.

(2) Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de absolvenți ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotărâre a Comitetului director, precum și formării complementare potrivit cerințelor prevăzute de prezentele norme.

(3) Psihologul atestat în specialitatea psihoterapie are și toate competențele psihologului atestat în specialitatea consiliere psihologică, pe trepte similare de specializare.

Art. 16. -

Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologia muncii și organizațională;

b) psihologia transporturilor;

c) psihologia aplicată în servicii.

Art. 17. -

Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;

b) psihopedagogie specială.

Art. 18. -

(1) Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologie aplicată în domeniul securității naționale;

b) psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

(2) Competența în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf poate fi obținută și de către absolvenții facultăților de drept, cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotărâre a Comitetului director, precum și formării complementare potrivit cerințelor prezentelor norme.

(3) Psihologul atestat în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale are și toate competențele psihologului atestat în specialitatea psihologia muncii și organizațională, pe trepte similare de specializare.

Art. 19. -

Competențele psihologilor pe treptele de specializare prevăzute la art. 14 și pentru fiecare specialitate se stabilesc prin hotărâre a Comitetului director, la propunerea fiecărei comisii aplicative.

Art. 20. -

Competențele psihologilor se obțin prin programe universitare la nivel de licență, masterat sau doctorat și prin programe de formare complementară organizate în condițiile stabilite prin prezentele norme.

Art. 21. -

În vederea obținerii atestatului de psiholog în fiecare treaptă de specializare candidatul va prezenta Comitetului filialei un dosar care va conține documentele prevăzute la art. 11.

Art. 22. -

Condițiile de obținere a atestatului de liberă practică prin cele două modalități prevăzute la art. 13 alin. (1) se stabilesc la propunerea fiecărei comisii aplicative prin hotărâre a Comitetului director.

Art. 23. -

Trecerea psihologilor în trepte de specializare superioare se poate realiza la solicitare, după minimum 5 ani de exercitare a profesiei, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții de formare profesională stabilite de fiecare comisie aplicativă.

Art. 24. -

Obținerea atestatului de liberă practică prin procedurile specifice Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională este obligatorie pentru:

a) psihologii care desfășoară unele sau toate activitățile prevăzute la art. 5 din lege în ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; Jurisprudență (2)

b) psihologii care, în condițiile legii, avizează psihologic persoanele care solicită permis de armă;

c) persoanele care desfășoară activități de evaluare a comportamentului simulat prin tehnica poligraf.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...