Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma metodologică privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din 04.03.2005

Modificări (9), Referințe (1), Derogări (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. - Modificări (1)

Ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) este un instrument de plată pentru efectuarea de plăți către și de la Trezoreria Statului, care se supune prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2005 privind ordinul de plată utilizat în operațiuni de transfer credit și prezentelor norme metodologice.

Art. 2. -

Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către plătitori astfel:

a) persoane juridice și persoane fizice (agenți economici și alți plătitori), pentru:

- achitarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, inclusiv restituiri din finanțarea anilor precedenți datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor de venituri proprii ale instituțiilor publice, inclusiv a sumelor datorate Ministerului Finanțelor Publice;

- achitarea în contul instituțiilor publice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate, bunurilor livrate și a lucrărilor executate de către acestea;

- transferul în conturile proprii deschise la instituțiile de credit sau, după caz, la Banca Națională a României al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului și alte plăți efectuate din aceste conturi, conform reglementărilor legale în vigoare;

b) ordonatori de credite, pentru:

- achitarea impozitelor, taxelor și a altor obligații datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale;

- achitarea obligațiilor către furnizori și creditori, virări de sume reprezentând transferuri și subvenții, restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit;

c) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile descentralizate, pentru:

- restituiri de venituri bugetare încasate necuvenit, compensări și regularizări din bugetul de stat și din celelalte bugete; virări de sume din fonduri publice gestionate de Ministerul Finanțelor Publice în numele statului, inclusiv plăți pentru datoria publică internă și externă, rambursări de credite, precum și alte plăți.

Art. 3. - Modificări (1)

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se completează de către plătitori distinct pentru fiecare tip de obligație bugetară. Derogări (1)

Art. 4. -

(1) Ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pot fi completate de către plătitori pe suport de hârtie (în două exemplare, din care exemplarul nr. 2 rămâne la plătitor, iar exemplarul nr. 1 se depune la instituția inițiatoare, care poate fi instituție de credit sau unitate a Trezoreriei Statului) sau pe suport electronic, în funcție de termenii și condițiile contractuale convenite cu instituția inițiatoare, cu respectarea precizărilor din prezentele norme metodologice.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul plăților efectuate pentru achitarea obligațiilor prevăzute la art. 5 lit. j) pct. 5 și 6, instituțiile inițiatoare au obligația de a semna și de a ștampila exemplarul nr. 2 al ordinului de plată pentru Trezoreria Statului, care rămâne la plătitor, în scopul confirmării debitării contului plătitorului cu suma respectivă.

(3) În cazul ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie, exemplarul nr. 2 reținut de plătitor constituie document justificativ pentru înregistrarea operațiunii în contabilitate, numai împreună cu extrasul de cont eliberat de către instituția bancară sau unitatea Trezoreriei Statului inițiatoare. Răspunderea pentru situațiile în care datele înscrise în cele două exemplare ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului întocmite pe suport hârtie sunt diferite revine exclusiv plătitorului. Instituția inițiatoare are răspunderea preluării informațiilor de pe OPT în format electronic în conformitate cu exemplarul nr. 1 depus de către plătitor.

(4) Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" se generează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este distribuit contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.ro/informatii contribuabil/sistem fiscal/programe utile. Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" poate fi completat fie cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice, fie manual.

Art. 5. -

Elementele din formular se completează astfel: Modificări (1)

a) în rubrica "Nr." se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;

b) în rubrica "PLĂTIȚI" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga;

c) în rubrica "LEI, adică" se înscrie, citeț și, recomandabil, fără pauză între cuvinte, suma în litere;

d) în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie denumirea plătitorului;

e) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului (cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, CNP sau număr de identificare fiscală, după caz);

f) în rubrica "Adresa" se înscrie adresa plătitorului;

g) în spațiul marcat "Cod IBAN plătitor" se completează codul IBAN al contului care trebuie debitat, deschis de emitent la instituția inițiatoare sau, după caz, de instituția emitentă;

h) în rubrica "Codul BIC" se înscrie codul BIC al instituției inițiatoare;

i) în rubrica "De la" se înscrie identitatea instituției inițiatoare prin denumire;

j) rubrica "Beneficiar" se completează astfel:

1. pentru obligațiile bugetare prevăzute în anexa nr. A la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004, cu excepția celor prevăzute la punctele 5-7 de mai jos, se înscrie: buget stat, buget asigurări sociale de stat, buget asigurări sociale de sănătate, buget asigurări de șomaj, după caz. Modificări (2)

2. pentru obligațiile bugetare achitate la bugetele locale se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma;

3. pentru obligațiile bugetare prevăzute în anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.644/2003 se înscrie denumirea casei de asigurări sau a agenției pentru ocuparea forței de muncă în contul căreia se achită suma;

4. pentru obligațiile de plată către instituții publice se înscrie denumirea instituției publice beneficiare;

5. pentru taxe și alte obligații achitate în vamă se înscrie denumirea unității vamale;

6. pentru accize la uleiuri minerale plătite anticipat livrării, de către client în numele furnizorului, se înscrie denumirea agentului economic furnizor producător/procesator;

7. pentru impozitul pe venituri din salarii se înscrie denumirea unității pentru care se achită impozitul, fie aceasta persoană juridică sau sucursală/punct de lucru, după caz;

8. pentru amenzi achitate, rubrica "Beneficiar" se completează astfel:

8.1. pentru amenzile datorate bugetelor locale se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în contul căreia se achită suma;

8.2. pentru amenzile datorate bugetului de stat se înscrie:

8.2.1. denumirea unității din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda/buget de stat, în situația în care în procesul-verbal de constatare a contravenției s-a consemnat codul fiscal al acestuia;

8.2.2. buget de stat, în situația în care în procesul-verbal de constatare a contravenției nu s-a consemnat codul fiscal al unității din care face parte agentul constatator;

9. pentru plăți dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinații (de exemplu: achitarea în conturile agenților economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilități ale agenților economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaților instituțiilor publice; plăți privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile și imobile din procesul de executare silită etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei;

10. pentru celelalte obligații bugetare se înscrie denumirea bugetului căruia i se cuvin sumele respective;

k) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului, după cum urmează:

1. codul de identificare fiscală al contribuabilului, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 1; Modificări (1)

2. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 2;

3. codul de identificare fiscală al casei de asigurări sau al agenției pentru ocuparea forței de muncă, pentru obligațiile menționate la lit. j) pct. 3;

4. codul de identificare fiscală al instituției publice, pentru obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 4;

5. codul de identificare fiscală al unității vamale, pentru taxele și obligațiile achitate în vamă, prevăzute la lit. j) pct. 5;

6. codul de identificare fiscală al agentului economic furnizor producător/procesator, pentru accizele la uleiuri minerale, prevăzute la lit. j) pct. 6;

7. codul de identificare fiscală al entităților prevăzute la lit. j) pct. 7;

8. codul de identificare fiscală al primăriei, pentru obligațiile prevăzute la lit. j) pct. 8.1; codul de identificare fiscală al unității din care face parte agentul constatator, pentru obligațiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.1, sau codul de identificare fiscală al contravenientului, pentru obligațiile prevăzute la lit. j) pct. 8.2.2;

9. codul de identificare fiscală al beneficiarului sumei, pentru plățile menționate la lit. j) pct. 9; Modificări (1)

10. codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), pentru obligațiile bugetare prevăzute la lit. j) pct. 10;

l) în spațiul marcat "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilități, după caz, în care se achită suma. La completarea codurilor IBAN se vor avea în vedere următoarele precizări:

- obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 1, 8.2.1, 8.2.2 și 10 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii;

- obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 2, 3, 4, 5, 6 și 8.1 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au deschise conturile beneficiarii sumelor respective;

- plățile prevăzute la lit. j) pct. 9 se efectuează la unitățile Trezoreriei Statului sau la unitățile instituțiilor de credit la care își au deschise conturile beneficiarii sumelor;

- obligațiile de plată prevăzute la lit. j) pct. 7 se achită la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora își au sediul social/domiciliul sau domiciliul fiscal contribuabilii și, respectiv, la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București sau la trezoreriile municipiilor reședință de județ, după caz, pentru marii contribuabili și sediile secundare ale acestora;

m) în rubrica "Codul BIC" se înscrie identitatea instituției destinatare prin cod BIC;

n) în rubrica "La" se înscrie denumirea unității Trezoreriei Statului sau a unității instituției de credit la care este deschis contul beneficiarului;

o) rubrica "Nr. de evidență a plății" se completează numai pentru obligațiile bugetare prevăzute în anexa A la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004, potrivit precizărilor din anexa la același ordin. Modificări (2)

NOTĂ: Pentru plățile dispuse prin formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPHT)", aprobat prin Normele metodologice ale Ministerului Finanțelor și ale Băncii Naționale a României nr. 16.144/18/1995, "Numărul de evidență a plății" se completează în rubrica "Explicații";

p) rubrica "Reprezentând" se completează după cum urmează:

- pentru obligațiile bugetare se înscrie denumirea completă a obligației bugetare achitate;

- pentru celelalte categorii de plăți se înscrie natura economică a plății (de exemplu: "transfer sold"); Modificări (1)

r) în rubrica "Data emiterii" se înscrie clar și vizibil de către plătitor data (ziua, luna, anul) la care este emis ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);

s) în rubrica "Data debitării" se înscrie clar și vizibil de către instituția inițiatoare data (ziua, luna, anul) la care este debitat contul plătitorului. Această informație se completează în mesajele electronice de plăți de către instituția inițiatoare, în câmpul 70 pe rândul al doilea, în rubrica "Data plății", în conformitate cu prevederile Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2005 privind modul unitar de completare a mențiunilor din ordinele de plată în mesajele electronice utilizate în sistemul ReGIS și în casa de compensare automată. Modificări (1), Derogări (6)

Art. 6. -

(1) Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)", aprobat prin prezentele norme metodologice, se utilizează numai pentru decontări în cadrul Sistemului electronic de plăți.

(2) Datele privind intrarea în funcțiune a Sistemului electronic de plăți, atât pentru plăți intertrezorerii, cât și pentru plăți interbancare (de mică și mare valoare) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro) și la sediile unităților Trezoreriei Statului.

Art. 7. - Modificări (1)

Modelul formularului "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXĂ*) la normele metodologice Modificări (2)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

;
se încarcă...