Ministerul Sănătății - MS

Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiune 2015, din 21.05.2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme reglementează organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale/oficianți medicali, laboranți, laboranți farmacie și maseuri absolvenți de liceu sanitar.

(2) Examenul de grad principal se organizează de către Ministerul Sănătății în colaborare cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare direcțiile de sănătate publică, și cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, denumit în continuare O.A.M.G.M.A.M.R., prin filialele sale județene.

Art. 2. -

În organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, O.A.M.G.M.A.M.R. și filialele sale județene și a municipiului București au următoarele atribuții:

a) Ministerul Sănătății asigură:

- managementul examenului;

- elaborarea normelor de organizare și desfășurare a examenului;

- aprobarea tematicii și bibliografiei pentru examen;

- publicarea anunțului de examen;

- validarea rezultatelor finale ale examenului;

- stabilirea sumei de participare la examen;

- încasarea sumei de participare la examen;

- încheierea, cu O.A.M.G.M.A.M.R., a contractului de prestări servicii și alocarea cotei stabilite din sumele de participare încasate, în vederea acoperii cheltuielilor necesare O.A.M.G.M.A.M.R. pentru desfășurarea examenului;

- semnarea certificatelor de grad principal.

b) Direcțiile de sănătate publică asigură:

- desemnarea reprezentantului direcției de sănătate publică în comisia de examen.

c) O.A.M.G.M.A.M.R. asigură:

- managementul din punctul de vedere al exercitării profesiei;

- elaborarea tematicii și bibliografiei pentru examen;

- întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiei centrale de examen, a comisiei de elaborare a subiectelor, a colectivului pentru organizarea și desfășurarea examenului și efectuarea acestor plăți, în limita bugetului stabilit;

- verificarea cataloagelor și proceselor-verbale cu rezultatele examenului, întocmite la nivelul filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. și înaintate comisiei centrale de examen, care le transmite spre validare Ministerului Sănătății;

- achiziționarea rechizitelor și a altor materiale necesare comisiei centrale de examen și comisiei de elaborare a subiectelor, în limita bugetului stabilit;

- spațiul necesar funcționării comisiei centrale de examen și comisiei de elaborare a subiectelor;

- activitățile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentației prin poștă, poșta electronică etc.) și cheltuielile de protocol pe perioada funcționării comisiei centrale de examen și comisiei de elaborare a subiectelor, în limita bugetului;

- încheierea contractelor civile cu persoanele care își desfășoară activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor și colectivului pentru organizarea și desfășurarea examenului;

- încasarea, de la Ministerul Sănătății, a cotei stabilite din suma de participare la examen pentru activitățile desfășurate de O.A.M.G.M.A.M.R.;

- prezentarea către Ministerul Sănătății a decontului de cheltuieli și a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate de O.A.M.G.M.A.M.R., ocazionate de desfășurarea examenului de grad principal;

- achiziționarea, tipărirea și eliberarea certificatelor de grad principal.

d) Filialele locale ale O.A.M.G.M.A.M.R. asigură:

- înscrierea candidaților;

- logistica și personalul necesar organizării și desfășurării examenului;

- spațiile necesare organizării și desfășurării examenului la nivel local;

- achiziționarea rechizitelor și a altor materiale necesare organizării și desfășurării examenului, la nivel local, în limita bugetului stabilit;

- întocmirea documentelor necesare pentru plata comisiilor locale, colectivelor pentru organizarea și desfășurarea examenului și efectuarea tuturor plăților, în limita bugetului stabilit;

- comunicarea rezultatelor examenului către comisia centrală de examen;

- încheierea contractelor civile cu persoanele care își desfășoară activitatea la nivelul comisiilor locale și colectivelor pentru organizarea și desfășurarea examenului.

Art. 3. -

Pentru organizarea și desfășurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen și comisii de examen județene și a municipiului București, denumite în continuare comisii locale de examen, precum și o comisie de elaborare a subiectelor.

Art. 4. -

(1) Examenul de grad principal se desfășoară în două etape:

a) verificarea dosarelor de înscriere - etapă eliminatorie;

b) susținerea testului - grilă de verificare a cunoștințelor.

(2) Pentru a fi declarați promovați candidații trebuie să obțină la testul-grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Art. 5. -

(1) Ministerul Sănătății publică anunțul de examen în săptămânalul "Viața Medicală" cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal.

(2) Anunțul de examen cuprinde:

a) specialitățile la care se organizează examen de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;

c) datele de desfășurare a examenului, pe specialități;

d) locul și perioada de înscriere;

e) cuantumul sumei de participare la examen și contul în care se depune aceasta.

(3) Tematica și bibliografia pentru examen sunt elaborate pe specialități de către reprezentanții Ministerului Sănătății și ai O.A.M.G.M.A.M.R., se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătății și se publică cu cel puțin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro și www.oamr.ro

(4) Suma de participare la examen este stabilită prin ordin al ministrului sănătății și este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și desfășurare a examenului, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Organizarea examenului de grad principal

Art. 6. -

(1) Componența nominală a comisiei centrale de examen se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii examenului.

(2) Comisia centrală de examen este formată din:

a) președinte:

- directorul general adjunct al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din Ministerul Sănătății;

b) vicepreședinți:

- asistentul-șef din Ministerul Sănătății;

- un vicepreședinte al O.A.M.G.M.A.M.R.;

c) membri:

- 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății;

- 2 reprezentanți ai O.A.M.G.M.A.M.R.;

d) secretar: 1 reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R.;

e) observator: câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, conform legii.

(3) După constituire și până la finalizarea examenului de grad principal, comisia centrală de examen își desfășoară activitatea la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. în încăperi destinate special, dotate cu mijloace de birotică și de securitate a informațiilor, stabilite de președintele comisiei centrale de examen împreună cu președintele O.A.M.G.M.A.M.R.

Art. 7. -

(1) Componența nominală a comisiilor locale de examen se aprobă de către președinții filialelor locale ale O.A.M.G.M.A.M.R și se avizează de către președintele comisiei centrale de examen, cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii examenului.

(2) Comisiile locale de examen au, fiecare în parte, următoarea componență:

a) președinte:

- președintele filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R. sau persoana desemnată de acesta;

b) vicepreședinte:

- un reprezentant al direcției de sănătate publică, desemnat de către directorul executiv al direcției;

c) membri:

- 3-5 asistenți medicali principali (în funcție de numărul candidaților), din care unul va fi directorul de îngrijiri sau un asistent-șef de unitate;

- 1-2 reprezentanți ai filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R.;

d) secretar: un reprezentant al filialei locale a O.A.M.G.M.A.M.R.;

e) observator: câte un reprezentant al filialelor județene/municipiului București al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate, conform legii.

(3) După constituire și până la finalizarea examenului de grad principal, comisiile locale de examen își desfășoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de președintele comisiei locale.

Art. 8. -

(1) Președintele comisiei centrale de examen stabilește componența comisiei de elaborare a subiectelor cu 7 zile înainte de data elaborării testelor-grilă. Aceasta va fi formată din 2-3 specialiști pentru fiecare specialitate, care vor elabora testul-grilă, grila de răspuns și grila de corectură.

(2) Programul de lucru și atribuțiile comisiei de elaborare a subiectelor sunt stabilite de președintele comisiei centrale de examen.

(3) Comisia de elaborare a subiectelor își desfășoară activitatea în încăperi destinate special, stabilite de către președintele comisiei centrale de examen.

Art. 9. -

(1) Nu pot face parte din comisia centrală de examen, din comisiile locale de examen și din comisia de elaborare a subiectelor cei care declară ori despre care sunt informații certe că au soț/soție sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaților.

(2) La numirea în comisia centrală de examen, în comisiile locale de examen și în comisia de elaborare a subiectelor, membrii acestora semnează o declarație de interese, conform anexei nr. 1.

Art. 10. -

Președintele comisiei centrale de examen și președinții comisiilor locale de examen, în funcție de numărul de candidați și de specialități, stabilesc și alte colective pentru organizarea și desfășurarea examenului de grad principal. Acestea au în atribuții asigurarea securității desfășurării examenului, multiplicarea materialelor necesare, precum și alte activități necesare bunei desfășurări a examenului.

Art. 11. -

(1) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor și colectivelor pentru organizarea și desfășurarea examenului poartă întreaga răspundere pentru buna organizare și desfășurare a examenului, asigurarea legalității în ceea ce privește evaluarea candidaților, asigurarea șanselor egale pentru aceștia, securitatea testelor-grilă elaborate.

(2) Membrii comisiei centrale de examen, comisiilor locale de examen, comisiei de elaborare a subiectelor și colectivelor pentru organizarea și desfășurarea examenului care se abat de la respectarea prezentelor norme sau care, prin activitatea lor, prejudiciază buna organizare și desfășurare a examenului, divulgă conținutul testului-grilă, încalcă regulile de evaluare a candidaților sunt sancționați administrativ, disciplinar sau, după caz, penal, potrivit reglementărilor în vigoare. În aceste situații, președintele comisiei centrale de examen dispune încetarea imediată a exercitării atribuțiilor pe care le au aceste persoane.

(3) Persoanele care fac parte din comisiile și colectivele prevăzute la alin. (1) semnează o declarație de confidențialitate, conform anexei nr. 2.

Art. 12. -

Atribuțiile comisiei centrale de examen sunt:

a) analizarea componenței comisiilor locale de examen și aprobarea acestora de către președintele comisiei, în termenul prevăzut de prezentele norme;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...