Consiliul Provizoriu de Uniune Națională - CPUN

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Modificări (11), Referințe (10), Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 1990
Formă aplicabilă de la 28 septembrie 1991 până la 22 iulie 1993, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 23 iulie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Jurisprudență

Constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cît o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărîri judecătorești rămasă definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;

b) a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

c) a fost internată în spitale de psihiatrie;

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

e) a fost strămutată într-o altă localitate.

De aceleași drepturi beneficiază și persoana care:

a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.

Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile de la alin. 1 și 2 se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni.

Perioadele prevăzute la alin. 1 lit. d) și c) constituie vechime în muncă dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau pregătirea profesională.

Se consideră vechime în muncă și perioadă în care o persoană aflată în una din situațiile prevăzute la alin. 1 nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situație sau ulterior, dacă dovedește că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuția la care a fost supusă.

Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie și vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate și intră în calculul acestor vechimi.

Art. 2. -

De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele care au decizii de pensionare.

În cazul celor decedați, urmașii acestora au dreptul la pensie de urmaș în condițiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

Art. 3. - Modificări (1)

Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 au dreptul la o indemnizație lunară de cîte 200 lei, indiferent dacă sînt sau nu pensionate, pentru fiecare an de detenție, internare, domiciliu obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat. Modificări (2)

Persoanele prevăzute la alin. 1 beneficiază, în mod gratuit, de asistență medicală și medicamente în unitățile sanitare de stat.

Art. 4. -

Persoanelor care s-au aflat în situațiile prevăzute în art. 1 li se va asigura de către primării, cu prioritate, un spațiu locativ corespunzător din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență

Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 se înființează în fiecare județ și în municipiul București cîte o comisie alcătuită din președinte și cel mult 6 membri.

Președintele trebuie să fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanți ai direcțiilor de muncă și protecție socială și cel mult 4 reprezentanți ai Asociației foștilor deținuți politici și victime ale dictaturii din România.

Pentru coordonarea activității comisiilor județene, se înființează o comisie centrală alcătuită din cîte un reprezentant al Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și 5 reprezentanți ai Asociației foștilor deținuți politici și victime ale dictaturii din România.

Comisia centrală alege dintre membrii săi un președinte.

Comisia centrală avizează componența comisiilor județene și acordă acestora asistența necesară pentru soluționarea cauzelor cu care sînt sesizate.

Comisiile lucrează în prezența a două treimi din numărul total al persoanelor care le alcătuiesc și adoptă hotărîri cu acordul majorității membrilor prezenți.

Art. 6. - Jurisprudență

Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărîre motivată.

Împotriva hotărîrii, persoana interesată sau direcțiile de muncă și protecție socială pot face contestație la tribunalul județean sau al municipiului București în termen de 15 zile de la comunicarea hotărîrii către aceștia.

Hotărîrea tribunalului este definitivă.

Art. 7. -

Prevederile art. 1-4 se aplică, după caz, de conducerile unităților la care sînt încadrați cei în cauză, de direcțiile de muncă și protecție socială sau de primării, pe baza hotărîrilor prevăzute de art. 6.

Art. 8. -

De prevederile art. 1 și 2 beneficiază și persoanele care fac dovada, prin hotărîre judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite profesia sau, după caz, ocupația pe perioada cît au fost urmărite de către organele de represiune din motive politice înainte de arestare.

Art. 9. -

Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege și persoanele care se repatriază și își stabilesc domiciliul în țară, precum și cetățenii români din străinătate care își schimbă domiciliul în țară, dacă s-au aflat în una din situațiile prevăzute în art. 1.

Art. 10. -

Drepturile prevăzute de art. 1-3 se acordă de la data adoptării prezentului decret-lege, dar nu mai mult de un an în urmă de la data cererii prevăzute în art. 6.

Art. 11. - Jurisprudență

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor care s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, pe baza procedurii prevăzute la art. 5 și 6.

Art. 12. -

Activitatea de secretariat pentru comisiile prevăzute la art. 5 alin. 1 se asigură de direcțiile de muncă și protecție socială, iar pentru comisia centrală, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 13. -

Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor județene și a municipiului București, constituite în baza art. 5 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociația foștilor deținuți politici și victime ale dictaturii din România, li se acordă o indemnizație lunară de 2.000 lei.

Indemnizațiile nu sînt impozabile și nu afectează nivelul chiriilor.

Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începînd cu data constituirii acesteia, constatată prin procesul-verbal de înființare, iar pentru membrii comisiilor județene și a municipiului București, de la data avizării acestora de către comisia centrală și încetează în 90 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor. Modificări (1)

Plata acestor indemnizații se face de către direcția de muncă și protecție socială, modificîndu-se corespunzător prevederile bugetare.

Art. 14. -

Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suportă de Direcția de muncă și protecție socială a municipiului București, în limita fondurilor bugetare prevăzute.

Art. 15. - Modificări (2)

Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrală, județene sau a municipiului București cel tîrziu pînă la 31 decembrie 1991.

Art. 16. - Modificări (1)

Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuți în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1990.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...