Consiliul Provizoriu de Uniune Națională - CPUN

Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Modificări (5), Referințe (4), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 1990
Formă aplicabilă de la 03 septembrie 1996 până la 17 martie 1998, fiind înlocuită prin republicarea (r5) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 18 martie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Constituie vechime în muncă și se ia în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;

b) a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

c) a fost internată în spitale de psihiatrie;

d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

e) a fost strămutată într-o altă localitate. Jurisprudență

(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoana care:

a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.

(3) Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile de la alin. (1) și (2) se consideră ca vechime în muncă un an și șase luni.

(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau pregătirea profesională.

(5) Se consideră vechime în muncă și perioada în care o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situație sau, ulterior, dacă dovedește că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuția la care a fost supusă.

(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie și vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate și intră în calculul acestor vechimi.

Art. 2. -

(1) De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele care au decizii de pensionare.

(2) În cazul celor decedați, urmașii acestora au dreptul la pensie de urmaș în condițiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.

Art. 3. - Modificări (2)

(1) *) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1, cu excepția celor care se încadrează în situația prevăzută la alin. (1) lit. d), au dreptul la o indemnizație lunară de 2.000 lei pentru fiecare an de detenție, internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, strămutare, deportare sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.

(2) *) Persoanele care s-au aflat în situația prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d) au dreptul la o indemnizație lunară de 1.700 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.

(3) În funcție de evoluția prețurilor și tarifelor, se indexează indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) prin hotărâre a Guvernului.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază, în mod gratuit, de asistență medicală și medicamente în unitățile sanitare de stat.

*) Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 53/1993, indemnizațiile lunare prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) vor fi actualizate ținând seama de indexările și compensările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 iunie 1993.

Art. 4. -

(1) Soțul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul detenției, internării abuzive în spitale de psihiatrie, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizație lunară neimpozabilă de 10.000 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Modificări (2)

(2) De aceleași drepturi beneficiază și soțul celui care a decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit. Modificări (1)

(3) Această indemnizație se indexează prin hotărâre a Guvernului și se poate cumula cu orice pensie.

Art. 5. -

Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor și taxelor locale reglementate de Legea nr. 27/1994.

(2) De asemenea, persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de:

a) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparținând unităților cu capital de stat;

b) șase călătorii gratuite cu clasa I C.F.R., în fiecare an.

Art. 7. - Modificări (1)

Persoanelor care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 li se va asigura de către consiliile locale, cu prioritate, un spațiu locativ corespunzător din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. -

(1) **) Pentru stabilirea situațiilor prevăzute la art. 1 se înființează în fiecare județ și în municipiul București câte o comisie alcătuită din președinte și cel mult 6 membri.

(2) Președintele trebuie să fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanți ai direcțiilor de muncă și protecție socială și cel mult 4 reprezentanți ai Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România.

(3) Pentru coordonarea activității comisiilor județene, se înființează o comisie centrală alcătuită din câte un reprezentant al Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și 5 reprezentanți ai Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România.

(4) Comisia centrală alege dintre membrii săi un președinte.

(5) Comisia centrală avizează componența comisiilor județene și acordă acestora asistența necesară pentru soluționarea cauzelor cu care sunt sesizate.

(6) Comisiile lucrează în prezența a două treimi din numărul total al persoanelor care le alcătuiesc și adoptă hotărâri cu acordul majorității membrilor prezenți.

**) Conform art. II din Legea nr. 63/1996, comisiile înființate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din prezentul decret-lege și-au reluat activitatea la data de 5 iulie 1996.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

(2) Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.

(3) Împotriva hotărârii, persoana interesată sau direcțiile de muncă și protecție socială pot face contestație la tribunalul județean sau al municipiului București în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către aceștia.

(4) Hotărârea tribunalului este definitivă.

Art. 10. - Modificări (2)

Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de direcțiile de muncă și protecție socială sau de consiliile locale, pe baza hotărârilor prevăzute la art. 9.

Art. 11. - Modificări (1)

De prevederile art. 1 și 2 beneficiază și persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite profesia sau, după caz, ocupația pe perioada cât au fost urmărite de către organele de represiune, din motive politice, înainte de arestare.

Art. 12. - Modificări (2)

Beneficiază de prevederile prezentului decret lege și persoanele care se repatriază și își stabilesc domiciliul în țară, precum și cetățenii români din străinătate care își schimbă domiciliul în țară, dacă s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1.

Art. 13. -

Drepturile prevăzute de art. 1-3 se acordă de la data adoptării prezentului decret-lege, dar nu mai mult de un an în urmă de la data cererii prevăzute în art. 9.

Art. 14. - Modificări (2)

Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor care s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, pe baza procedurii prevăzute la art. 8 și 9.

Art. 15. -

Activitatea de secretariat pentru comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) se asigură de direcțiile de muncă și protecție socială, iar pentru comisia centrală, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 16. -

(1) Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor județene și a municipiului București, constituite în baza art. 8 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România, li se acordă o indemnizație lunară de 2.000 lei.

(2) Indemnizațiile nu sunt impozabile și nu afectează nivelul chiriilor.

(3) Plata indemnizațiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începând cu data constituirii acesteia, constatată prin procesul-verbal de înființare, iar pentru membrii comisiilor județene și a municipiului București, de la data avizării acestora de către comisia centrală, și încetează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.

(4) Plata acestor indemnizații se face de către direcția de muncă și protecție socială, modificându-se corespunzător prevederile bugetare.

Art. 17. -

Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suportă de Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București, în limita fondurilor bugetare prevăzute.

Art. 18. - Modificări (2)

Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrală, județene sau a municipiului București, după caz, până la data de 31 decembrie 1997.

Art. 19. - Modificări (2)

Ministerul Finanțelor va aloca fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de lege, pe baza documentației depuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...