Guvernul României

Hotărârea nr. 390/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 2015 până la 11 februarie 2020, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 24/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 9 septembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Pentru funcțiile publice specifice de conducere de inspector șef antifraudă, concursul poate fi concurs de recrutare sau de promovare.

(2) Pot participa la concursul de promovare prevăzut la alin. (1) funcționarii publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În cadrul comisiei de concurs funcționează:

a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare și îndrumare a comisiilor de examinare și evaluare, alcătuit din președintele și vicepreședintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Agenției și un reprezentant desemnat din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, ajutați de un secretar raportor;

b) comisiile de examinare și evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care 2 desemnați din cadrul Agenției și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și câte un secretar tehnic.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 membri: 2 din cadrul Agenției și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și un secretar tehnic. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei."

3. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), emiterea actului administrativ de numire în cadrul Direcției de combatere a fraudelor se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizelor vicepreședintelui Agenției care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție."

4. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 și 352, cu următorul cuprins:

"

Art. 351. -

(1) Concursul de promovare în funcțiile publice specifice de conducere de inspector șef antifraudă se organizează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(2) Bibliografia aprobată de către președintele Agenției, precum și propunerile privind desemnarea membrilor în comisiile de examinare și evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.

(3) Comisia de concurs, precum și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare și ale prezentului regulament.

(4) Prevederile art. 12 și art. 14-34 se aplică în mod corespunzător.

(5) Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul de promovare în funcții publice de conducere va conține în mod obligatoriu:

a) cererea de înscriere prevăzută în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

f) cazierul administrativ;

g) documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei desfășurării concursului.

(6) Propunerea de numire a candidatului declarat admis la concurs se înaintează de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în termenul prevăzut la art. 34 alin. (2), președintelui Agenției.

Art. 352. -

Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și persoanele desemnate să asigure secretariatul acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 1% din salariul de bază al fiecăruia, stabilit conform legii."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 27 mai 2015.

Nr. 390.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...