Comisia Națională pentru Protecția Muncii

Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale

Comisia Națională pentru Protecția Muncii

În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială și în conformitate cu prevederile art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechități în salarizarea personalului, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii emit prezentul ordin, prin care se precizează locurile de muncă, activitățile și categoriile de personal care lucrează în condiții deosebite, ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării.

1. În grupa I de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 1.

2. În grupa II de muncă se încadrează locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2.

3. Beneficiază de încadrarea în grupele I și II de muncă, potrivit celor menționate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă și activitățile prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Beneficiază, de asemenea, de aceleași drepturi personalul muncitor din construcții-montaj sau din alte activități, care realizează lucrări de extinderi, modernizări sau reparații ale capacităților de producție și care își desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul beneficiarului încadrat în grupele I și II de muncă.

4. Încadrarea în grupele I și II de muncă se va face în situația în care, cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condițiilor de muncă, nivelul noxelor existente la locurile (activitățile, meseriile, funcțiile) prevăzute în aceste grupe depășește nivelul maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecție a muncii.

5. Existența condițiilor deosebite la locurile de muncă cu noxe trebuie să rezulte din determinările de noxe, efectuate de către organele Ministerului Sănătății sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităților. Aceste determinări trebuie confirmate de către inspectorii de stat teritoriali pentru protecția muncii care, la data efectuării analizei, constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționau normal.

Buletinele de determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu condiții grele sau periculoase de muncă, nu mai sînt necesare.

6. Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I și II de muncă se face de către conducerea unităților împreună cu sindicatele libere din unități, ținîndu-se seama de condițiile deosebite de muncă concrete în care își desfășoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.).

7. Încadrarea în grupele I și II de muncă se face proporțional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiția ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri cel puțin 50%, iar pentru grupa II, cel puțin 70% din programul de lucru.

În mod excepțional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucrează o parte din timp în subteran poate fi încadrat în grupa I sau II de muncă, chiar dacă acest timp este sub plafonul de 50% prevăzut în grupa I și 70% pentru grupa II, luîndu-se în calcul numai timpul efectiv lucrat în subteran.

8. Perioada de timp în care o persoană are sarcina să lucreze integral sau o parte din programul de muncă în astfel de locuri se stabilește prin dispoziția conducerii unității sau prin prevederile legale care reglementează atribuțiile de serviciu ce revin fiecărei persoane în raport cu funcția îndeplinită.

Anul de muncă efectiv lucrat în locuri cu condiții deosebite se stabilește prin totalizarea, pînă la obținerea unui an complet de muncă, a perioadelor în care personalul a lucrat efectiv în locuri ce se încadrează în grupele I și II de muncă.

9. În cazul personalului care își desfășoară activitatea în locuri de muncă prevăzute atît la grupa I cît și la grupa II, iar timpul lucrat în grupa I este sub 50% din programul de lucru, încadrarea se face în grupa II, dacă din cumularea timpului efectiv lucrat în grupele I și II se obține o perioadă ce reprezintă cel puțin 70%, cît este prevăzut pentru grupa II de muncă.

10. În cazul în care personalul lucrează întregul program la mai multe locuri de muncă, din care unele sînt încadrate în grupa I, iar celelalte în grupa II de muncă, din care timpul lucrat în grupa I este de cel puțin 50%, se va lua în considerare atît timpul efectiv lucrat în grupa I, cît și timpul efectiv lucrat în grupa II. Dacă sarcinile de muncă ce trebuie efectuate datorită specificului se succed în locuri de muncă prevăzute în grupele I și II, în situația în care nu se poate stabili cu exactitate timpul efectiv lucrat în fiecare din cele două grupe, personalul va fi încadrat în grupa II de muncă.

11. Perioada cît o persoană care lucrează în locuri de muncă încadrate în grupa I sau II de muncă a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră ca timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locurilor de muncă în care a lucrat la data ivirii acestei situații.

12. Încadrarea în grupele I și II de muncă privind perioada anterioară datei de 18.03.1969 se face cu respectarea prevederilor Instrucțiunilor nr. 1.040/1967 de aplicare a Legii nr. 27/1966 prin care au fost preluate tabelele 1 și 2, anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, care cuprind meseriile și funcțiile prevăzute în grupele I și II de muncă.

13. Perioada lucrată după data de 18.03.1969 pînă în prezent și în continuare se încadrează în grupele I și II de muncă în conformitate cu prevederile prezentului ordin ce înlocuiește ordinele nr. 59/1969, 105/1976 și 210/1977 ale ministrului muncii și ministrului sănătății, care își încetează aplicabilitatea.

14. Pentru perioada de activitate desfășurată între 18.03.1969 și 31.12.1975 încadrarea în grupele I și II de muncă se face proporțional cu timpul lucrat, așa cum a fost stabilit prin Precizările Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 11.860/1969, fără a se condiționa de existența buletinelor de determinare a noxelor.

Pentru perioada lucrată între 1.01.1976 și 31.12.1989 încadrarea în grupele I și II de muncă, de asemenea, nu este condiționată de existența buletinelor de determinare a noxelor.

15. Dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Totodată, ținînd seama de prevederile art. 2 și 3 din Decretul-lege nr. 68/1990, unitățile au obligația să analizeze și să precizeze, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului ordin, pe baza documentelor existente în unitate, situația încadrării personalului în grupele I și II de muncă începînd cu 18.03.1969 și pînă în prezent.

16. Institutele de proiectare și cercetare sînt obligate să prevadă, conform reglementărilor în vigoare, încă din faza de proiect, toate soluțiile care să asigure condiții corespunzătoare de desfășurare a muncii, cu respectarea normelor legale de tehnica securității și de igienă a muncii, astfel încît să se elimine orice pericol de îmbolnăvire sau accidentare.

17. Ministerele, celelalte organe centrale, primăriile județene și a municipiului București, centralele industriale, întreprinderile și instituțiile sînt obligate să ia măsurile necesare pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, respectarea riguroasă a normelor de protecție a muncii, pentru apărarea vieții și sănătății salariaților în procesul de producție.

Asupra rezultatelor obținute în direcția îmbunătățirii condițiilor de muncă, ministerele, celelalte organe centrale, primăriile județene și a municipiului București vor raporta periodic guvernului și anual Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii.

18. Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin și vor informa anual guvernul asupra rezultatelor obținute în îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ministrul muncii și Ministrul Președintele Comisiei Naționale
ocrotirilor sociale sănătății pentru Protecția Muncii
Mihnea Marmeliuc Dan Enăchescu Dan Andreescu

București, 5 martie 1990.

Nr. 50.

ANEXA Nr. 1

GRUPA I DE MUNCĂ
Lista locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale
stabilite conform art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990

1. Activitatea desfășurată în subteran:

- în minele de minereuri feroase, neferoase, precum și radioactive;

- în minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum și de alte substanțe minerale (cu excepția exploatării sării);

- la extracția țițeiului prin galerii, precum și la exploatarea nisipurilor bituminoase;

- la exploatarea argilelor refractare, precum și a nisipurilor;

- la explorări, deschideri, precum și la cercetări miniere;

- la construcții de tunele, de galerii, precum și de centrale electrice subterane; la exploatări din cariere prin tunele și galerii;

- în depozite de explozivi din sectorul minier.

2. Personalul muncitor care lucrează în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare.

3. Prelucrarea în fază uscată a rocilor silicioase cu conținut de bioxid de siliciu liber și trioxid de crom, precum și a minereurilor cu steril silicios cu conținut de bioxid de siliciu liber (operațiile de concasare, sfărîmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire, ambalare) în instalații, mori de rambleu, cariere.

4. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, măcinare, sortare, concentrare.

5. Fabricarea cărămizilor din silică:

- manipularea materiei prime;

- mărunțirea cuarțitei, prepararea materialului;

- activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii, precum și la cuptoarele de ardere;

- polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum și expedierea cărămizilor;

- activitatea de curățare a filtrelor și de întreținere permanentă a instalației de ventilație;

- activitatea din laboratoarele secțiilor de bază.

6. Fabricarea produselor refractare electrotopite și a fibrelor ceramice.

7. Zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară.

Executarea la cald, la utilajele de mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată (activitate permanentă).

8. Fabricarea abrazivelor din cuarț (toate operațiile aferente procesului de fabricație). Șlefuirea și polizarea cu abrazive naturale din cuarț.

9. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, măcinarea și sortarea cuarțitei, prepararea amestecurilor de materiale, încărcarea și descărcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.

10. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime și topirea acestora în cuptoare electrice cu arc.

11. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepția instalațiilor ermetizate). Activitatea continuă de metalizare interioară a recipienților metalici, a cisternelor și a grinzilor casetate de la podurile metalice. Dezbaterea, precum și operațiile efectuate în curățătoriile de piese turnate, în hale industriale.

12. Prepararea azbestului în unitățile de exploatare minieră. Defibrarea, măcinarea, malaxarea, granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea țesăturii și țesătoria de azbest, confecționarea sforii din azbest, a șnurului (împletiturii) din sfoară de azbest, a plăcilor din azbest; activitatea continuă de confecționare a garniturilor de etanșare din sfoară și șnur de azbest. Malaxarea și măcinarea deșeurilor de azbest și clingherit.

13. Fabricarea ferodourilor: toate operațiile. Prelucrarea ferodourilor. Fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest: toate operațiile.

14. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la țeava, prin suflare cu gura (operații executate complet nemecanizat și preluînd priza din cuptorul de topire).

15. Fabricarea carbidului: pregătirea materiei prime, alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare, ambalare. Fabricarea varului pentru carbid.

16. Cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs și semicocs), scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului.

17. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate). Arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Operația de gudronare a lingotierelor.

18. Fabricarea de alfa și betanaftilamină (toate operațiile, inclusiv ambalarea) și utilizarea industrială a alfa și betanaftilaminei.

Fabricarea benzidinei (toate operațiile, inclusiv ambalarea).

Fabricarea hidrazobenzenului (toate operațiile aferente procesului tehnologic).

19. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate (retur), expediția aglomeratului.

Încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi (operație ce se execută sub silozuri).

20. Furnale: instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.

21. Încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald.

22. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice.

23. Încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare Siemens-Martin, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv REZ și VOD, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarje. Turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice. Pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului la Uzinele Oțelu Roșu din orașul Oțelu Roșu și Industria sîrmei din orașul Cîmpia Turzii.

24. Cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.

25. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel sau neferoase cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare. Turnătoria Uzinei "Independența" Sibiu unde se execută și turnarea tuburilor din fontă la groapa de turnare. Turnătoria nr. 1 de la I.U.G. "Progresul" Brăila. Turnătoria de neferoase de la "METROM" Brașov și "LAROMET" București.

26. Metalizarea cu nichel-carbonil.

27. Încărcarea și descărcarea cuptoarelor adînci (macarale Tiegler), precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie, încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată la laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant, încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoarele adînci. Încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă. Extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare.

28. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Reșița; extruderea și expandarea țevilor la Întreprinderea de țevi "Republica".

29. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Întreprinderii "Laminorul" Brăila.

30. Măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termică a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Activitatea de producție în stațiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasă. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială. Topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului.

Sudura în plumb.

Obținerea pe cale industrială a miniului de plumb, a ceruzei și a litargei, toate operațiile din cadrul procesului tehnologic, precum și ambalarea acestora. Vopsirea la dublul fund al navelor.

31. Personalul din secțiile productive, de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copșa Mică, precum și personalul din activitatea de bază a Întreprinderii "Carbosin" Copșa Mică; fabricarea și ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitești.

32. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea "Acumulatorul" București și la Fabrica de acumulatoare din Întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița, precum și atelierele speciale de reparații capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitățile aparținînd Ministerului Transporturilor: moară, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptare plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deșeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea și sudura plumbului.

33. Uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea și purificarea mercurului în proces continuu. Instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Instalația de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, condiționarea și ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operația de electroliză propriu-zisă, descompunerea amalgamului și distilarea mercurului. Incuvarea, decuvarea și repararea redresoarelor cu mercur, precum și a regulatoarelor Dik. Fabricarea oxizilor de mercur.

34. Utilizarea permanentă a mercurului în diverse procese industriale. Fabricarea termometrelor cu mercur.

35. Prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului.

36. Electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru.

37. Activitatea de la instalațiile pentru producerea lingourilor de zirconiu și titan.

38. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului în retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgică. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu și a bioxidului de staniu.

39. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor.

40. Fabricarea și ambalarea în industrie a acidului cianhidric și a compușilor cianici (acetoncianhidrină, clorură de cianurii, cianură de sodiu, atrazin, prometrin-igran). Instalația de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea și ambalarea fosgenului. Fabricarea metacrilatului și a polimetacrilatului de metil. Polimerizarea nitrilului acrilic și recuperarea sa.

41. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare, prăjire, topire, convertizare).

42. Fabricarea și ambalarea industrială a cromaților, bicromaților, anhidridei cromice, precum și a pigmenților din crom și plumb.

43. Fabricarea substanțelor chimice folosite ca auxiliari în industria textilă, a pielăriei și a cauciucului.

44. Prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.

45. Fabricarea și condiționarea produselor organo-fosforice pe cale industrială.

46. Steamparea minereurilor la Întreprinderea minieră Barza.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...