Consiliul Europei

Protocolul nr. 9/1990 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 mai 1994 până la 12 iulie 1995, fiind abrogat prin Protocol 11/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Roma, 6.XI.1990

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare convenția),

hotărâte să aducă noi îmbunătățiri procedurii prevăzute de convenție,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru părțile la convenție care sunt legate prin prezentul protocol, convenția este amendată în conformitate cu dispozițiile cuprinse în art. 2-5.

ARTICOLUL 2

Articolul 31 paragraful 2 din convenție se citește după cum urmează:

"

2. Raportul este transmis Comitetului Miniștrilor. Acesta este, de asemenea, comunicat statelor interesate și, dacă se referă la o cerere introdusă în aplicarea art. 25, solicitantului. Statele interesate și solicitantul nu au dreptul să-l publice."

ARTICOLUL 3

Articolul 44 din convenție se citește după cum urmează:

"

Numai înaltele părți contractante, Comisia și persoana fizică, organizația neguvernamentală sau grupul de particulari care a introdus o cerere în aplicarea art. 25 au calitatea de a se prezenta în fața Curții."

ARTICOLUL 4

Articolul 45 din convenție se citește după cum urmează:

"

Competența Curții se extinde asupra tuturor cauzelor referitoare la interpretarea și la aplicarea prezentei convenții care îi sunt supuse, în condițiile prevăzute de art. 48."

ARTICOLUL 5

Articolul 48 din convenție se citește după cum urmează:

"

1. Cu condiția că înalta parte contractantă interesată, dacă este numai una sau înaltele părți contractante interesate, dacă sunt mai multe, să fie supuse jurisdicției obligatorii a Curții sau în caz contrar, cu consimțământul sau acordul înaltei părți contractante interesate, dacă nu este decât una, sau al înaltelor părți contractante interesate, dacă sunt mai multe, o cauză poate fi deferită Curții:

a) de către Comisie;

b) de către o înaltă parte contractantă al cărei cetățean este victima;

c) de către o înaltă parte contractantă care a sesizat Comisia;

d) de către o înaltă parte contractantă pusă în cauză;

e) de către persoana fizică, organizația neguvernamentală sau grupul de particulari care a sesizat Comisia.

2. Dacă o cauză nu este deferită Curții decât pe temeiul alin. e) al paragrafului 1, cauza este mai întâi supusă unui comitet alcătuit din trei membri ai Curții. Din comitet va face parte, din oficiu, judecătorul ales în numele înaltei părți contractante împotriva căreia a fost introdusă cererea sau, în lipsa acestuia, o persoană aleasă de ea pentru a îndeplini calitatea de judecător. Dacă cererea a fost introdusă împotriva mai multor părți contractante, numărul membrilor comitetului va crește în mod corespunzător.

Dacă însă nu ridică nici o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea convenției și dacă nu se justifică, pentru alte motive, examinarea sa de către Curte, comitetul poate hotărî, în unanimitate, ca aceasta să nu fie examinată de către Curte. În asemenea cazuri, Comitetul Miniștrilor hotărăște, în condițiile prevăzute de art. 32, dacă a existat sau nu o încălcare a convenției."

ARTICOLUL 6

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei semnatare ale convenției, care își pot exprima consimțământul lor de a fi legate prin:

a) semnare fără rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării; sau

b) semnare sub rezerva ratificării, a acceptării sau a aprobării, urmată de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 7

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii care va urma expirării unei perioade de 3 luni de la data la care zece state membre ale Consiliului Europei își vor fi exprimat consimțământul lor de a fi legate prin protocol conform dispozițiilor art. 6.

2. Pentru orice stat membru care își va exprima ulterior consimțământul de a fi legat prin protocol, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor statelor membre ale Consiliului Europei:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentului protocol conform art. 7;

d) orice alt act, notificare sau declarație în legătură cu prezentul protocol.

În considerarea celor de mai sus, subsemnații, având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.

Întocmit la Roma la 6 noiembrie 1990, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica copie certificată fiecăruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...