Societăți comerciale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Societăți comerciale Reviste (1)

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (1)

Unitățile economice de stat, cu excepția celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub formă de societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Jurisprudență, Reviste (1)

Unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administrației locale de stat.

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Prin actul de înființare se aprobă statutul societății comerciale și se vor stabili:

a) forma juridică, obiectul de activitate, denumirea și sediul principal al societății;

b) capitalul social subscris, structura și modalitatea de constituire a acestuia;

c) modalitatea de preluare a activului și pasivului unității economice de stat care se constituie în societate comercială. Jurisprudență

În baza actului de înființare, societatea comercială se înscrie în registrul camerelor de comerț și industrie. Actul de înființare se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

Inventarierea patrimoniului unităților economice de stat supuse transformării în societăți comerciale, precum și evaluarea și stabilirea capitalului societăților comerciale înființate pe această cale se fac în condițiile stabilite prin hotărîre a guvernului.

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Librăria Indaco (1)

Inițial, capitalul social al societăților comerciale constituite potrivit art. 17 este deținut integral de statul român sub formă de acțiuni sau părți sociale, în raport cu forma juridică a societății și va fi vărsat în întregime la data constituirii societății. Jurisprudență

Bunurile din patrimoniul societății comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepția celor dobîndite cu alt titlu. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Art. 21. - Jurisprudență

Societățile comerciale înființate conform prezentei legi au un acționar, respectiv deținător de părți sociale, unic pînă la transferul total sau parțial al acțiunilor sau părților sociale către terțe părți din sectorul public sau privat, din țară sau din străinătate, în conformitate cu legislația specială.

Art. 22. -

În vederea pregătirii, organizării și coordonării activității de transfer a acțiunilor sau părților sociale se constituie Agenția națională pentru privatizare, în subordinea guvernului.

Atribuțiile agenției sînt cele stabilite prin lege specială, precum și prin prezenta lege, iar structura organizatorică a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului.

Art. 23. - Jurisprudență

Societățile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenției naționale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.

În temeiul titlurilor astfel primite, Agenția națională pentru privatizare va emite înscrisuri nominative de valoare a cîte 5.000 lei pe care le va distribui în mod egal și gratuit tuturor cetățenilor români cu domiciliul în țară, care pînă la data de 31 decembrie 1990 au împlinit vîrsta de 18 ani.

Fac excepție persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tîlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Prevederile alineatului precedent nu se aplică celor condamnați pentru sustrageri de produse agricole de pe cîmp săvârșite pînă la 22 decembrie 1989.

Negocierea și transmiterea înscrisurilor nominative de valoare, prin acte între vii, va putea avea loc după trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai între cetățenii români cu domiciliul în țară și exclusiv prin intermediul Agenției naționale pentru privatizare, tranzacțiile neînregistrate de aceasta fiind nule de drept.

Înscrisurile de valoare vor fi utilizate de către titular în limitele valorii lor nominale, pentru achiziționarea de acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale constituite prin transformarea actualelor unități economice de stat, potrivit legislației speciale.

Guvernul va prezenta parlamentului programul și principiile acțiunii de privatizare, urmărind formularea unor soluții fundamentate pe criterii economice și diferențiate în funcție de specificul fiecărui sector economic și fiecărei unități, precum și crearea unui regim de protecție și de preferință pentru salariații societăților comerciale care urmează a fi privatizate.

Operațiunile cu înscrisurile nominative de valoare sînt supuse unei taxe de timbru de 1%.

Art. 24. - Jurisprudență

Societățile comerciale cu capital de stat întocmesc anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, în condițiile prevăzute de lege.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    405 „Numai prin încălcarea flagrantă a dreptului de proprietate dobândit de reclamantă în baza art. 20 din Legea nr. 15/1990 și cu depășirea propriei competențe, Guvernul României a dispus transferul spațiilor comerciale în patrimoniul altei societăți cu capital majoritar de stat”.Cu această motivare a fost anulată în parte H.G. nr. 391/1995 prin care s-a dispus transmiterea fără plată a unor spații comerciale din patrimoniul unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat în patrimoniul unei alte asemenea societăți (C.S.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 210/1999, în Dreptul nr. 8/1999). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În mod similar, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990 dispune că bunurile din patrimoniul societăților comerciale sunt proprietatea acestora, cu excepția celor dobândite cu alt titlu. Acest text, de odeosebită importanță, aavut drept consecință dispariția dreptului de administrare directă al fostelor unități economice de stat și dobândirea de către societățile comerciale nou înființate adreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul lor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Dispoziții generale
Regiile autonome
Societăți comerciale
Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Asocierea și libera concurență
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
9. Acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul Legii nr. 15/1990. Necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Legea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate
RIL: Dizolvarea pe cale judecătorească - pentru insolvabilitate - a asociațiilor
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Revendicarea unui teren pentru care ambele părți, societați comerciale dețin certificate de atestare a dreptului de proprietate
Alegerea domiciliului procesual la sediul avocatului. încetarea contractului de asistență juridică. Obligația părții de a comunica schimbarea domiciliului ales pentru comunicarea actelor de procedură. Apel. Efect devolutiv
Proprietate publică. Bunuri administrate de o regie autonomă. Contract de vânzare-cumpărare bunuri proprietate publică. Nulitate absolută. Admitere recurs
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Referințe în cărți:
Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul și publicitatea imobiliară asupra terenurilor
;
se încarcă...