Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 52. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pînă la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții prin balanțe materiale, regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balanțele întocmite de Ministerul Resurselor și Industriei.

În măsura în care beneficiarul de repartiție constată că deține un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vînzarea acelui excedent la prețuri ce pot depăși prețurile de cumpărare. Asemenea operațiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor și Industriei. În mod similar va putea proceda și furnizorul nominalizat prin repartiție dacă beneficiarul său îi notifică, înainte de încheierea contractului, că nu este interesat a-și prelua cota repartizată.

Refuzul de încheiere a contractului, cu încălcarea prevederilor prezentului articol, atrage răspunderea civilă a regiei autonome sau a societății comerciale vinovate.

Art. 53. - Referințe în jurisprudență (4)

Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfășurării activităților administrației de stat, rezerve ale statului și altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului și se administrează direct de instituțiile cărora le sînt date în folosință.

Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aprobă de Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei, cu excepția situațiilor în care prin lege se dispune altfel. Doctrină (1)

Art. 54. -

Prevederile prezentei legi se aplică și companiilor, corporațiilor, trusturilor, grupurilor de întreprinderi și altora asemenea, înființate prin reorganizarea unor centrale sau altor unități economice de stat prin hotărîri ale guvernului, pînă la data publicării legii.

Art. 55. -

Actualele centrale și celelalte unități cu statut similar își încetează activitatea pe măsura înființării regiilor autonome și societăților comerciale potrivit prezentei legi.

Patrimoniile acestora vor fi transmise entităților nou create în conformitate cu hotărîrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.

Art. 56. - Referințe în jurisprudență (1)

Personalul centralelor desființate, precum și personalul unităților economice de stat transformate în regii autonome și societăți comerciale, va fi preluat de acestea din urmă. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferența se suportă de la bugetul statului.

Art. 57. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Înființarea regiilor autonome și a societăților comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepția unităților agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.

Toate contractele, autorizațiile sau alte înscrisuri prin care întreprinderi, instituții, unități economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau închiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agenția națională pentru privatizare.

Art. 58. -

Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

La împlinirea termenului prevăzut la art. 57, se abrogă Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială, precum și orice alte dispoziții contrare.

De asemenea, pe data prezentei legi se abrogă hotărîrile guvernului privind constituirea, organizarea și funcționarea în comerțul interior a societăților comerciale pe acțiuni și a companiilor autonome și hotărîrea guvernului privind privatizarea unităților comerciale sau administrarea acestora în sistemul de comision ori de mandat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 57 din Legea nr. 15/1990, toate unitățile economice de stat s-au reorganizat fie ca societăți comerciale, având ca unic acționar statul, fie ca regii autonome. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c) În schimb, interpretarea restrictivă este impusă de concluzia că între formularea unei norme juridice și cazurile de punere în practică există neconcordanță, în sensul că formularea este prea largă față de ipotezele care se pot încadra în text. De exemplu, în legătură cu art. 53 alin. (2) din Legea nr.15/1990, s-a pus întrebarea dacă prin „acte de decizie”, care privesc bunurile care rămân în proprietatea statului după reorganizarea unităților economice de stat, trebuie să înțelegem atât cele de dispoziție, cât și cele de administrare, ori numai primele? Întrucât textul conține odispoziție de excepție, care este de strictă interpretare și aplicare, urmează afi înțeles ca referindu-se doar la actele de dispoziție, care au ca obiect bunurile prevăzute în alin. (1) al art. 53 A se vedea Gh. Beleiu, op.cit., 1995, p. 56.. Un alt exemplu este art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care prevede că: „Societățile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române”, unde trebuia precizat că este vorba doar de societățile comerciale înființate potrivit acestei legi A se vedea G. Boroi, op.cit., 1999, pp. 28-29.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Dispoziții generale
Regiile autonome
Societăți comerciale
Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Asocierea și libera concurență
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...