Dispoziții comune | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Dispoziții comune

Art. 41. - Referințe în jurisprudență (1)

Structura organizatorică și funcțională a regiilor autonome și a societăților comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.

Personalul regiilor autonome și al societăților comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabilește de organul de conducere al regiei sau societății comerciale, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Art. 42. -

Regiile autonome și societățile comerciale, precum și concesionarii și persoanele care exploatează bunuri închiriate în condițiile prezentei legi, sînt obligate să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să realizeze din surse proprii mijloacele adecvate în acest scop.

Art. 43. -

Activitatea regiilor autonome și a societăților comerciale poate fi influențată de stat prin pîrghii economice cum sînt credite cu dobînzi preferențiale, comenzi de stat, subvenții, impozite și taxe.

Societățile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenționate pe baza hotărîrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subvenției cu rate de 20% din suma inițială.

Nu se acordă subvenții în caz de bancrută.

Art. 44. -

Regiile autonome și societățile comerciale create în temeiul prezentei legi pot efectua direct operațiuni de comerț exterior. În acest scop ele urmează să își constituie compartimente specializate de export, import, marketing și conjunctură, cu consultarea prealabilă și obligatorie a Ministerului Comerțului și Turismului.

Art. 45. -

Regiile autonome și societățile comerciale create în temeiul prezentei legi au dreptul de a dispune asupra unei cote de 30% din veniturile lor nete în valută. Cu începere de la 1 februarie 1991 această cotă se va ridica la 50%.

Restul veniturilor nete în valută se preschimbă în mod obligatoriu la Banca Română de Comerț Exterior, contra lei, la cursul de schimb în vigoare la data operațiunii.

Prin veniturile nete în sensul prezentului articol se înțeleg încasările din operațiile de export după scăderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor și celorlalte cheltuieli în valută legate de realizarea operațiilor respective.

Art. 46. -

Sumele în valută rămase la dispoziția agenților economici amintiți se păstrează în conturi speciale deschise pe numele lor la Banca Română de Comerț Exterior sau la alte bănci cu sediul în România. Modificări (1)

Ministerul Comerțului și Turismului poate refuza autorizația de import necesară utilizării acestor sume numai atunci cînd bunurile al căror import este urmărit se pot procura din țară în condiții competitive și numai dacă o asemenea măsură este necesară în scopul echilibrării balanței de plăți externe. Corespunzător, ministerul poate refuza și autorizația de export pentru bunurile strict necesare realizării producției interne.

Art. 47. - Referințe în jurisprudență (1)

Relațiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societățile comerciale cu capital de stat, precum și relațiile dintre ele ori între ele și stat se vor desfășura pe baze contractuale.

Contractele încheiate între agenții economici menționați la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertății contractuale și de reglementările cuprinse în Codul civil și ~Codul~ comercial român, cu excepțiile decurgînd din prezenta lege.

Art. 48. - Referințe în jurisprudență (1)

Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat vor putea practica între ele și în raporturile cu terții, prețurile decurgînd din acțiunea conjugată a cererii și ofertei, cu excepția situației cînd pe piața românească nu există cel puțin trei agenți economici care să comercializeze același tip de bun, lucrare sau serviciu, precum și cu excepția cazurilor în care prețurile sînt subvenționate de stat potrivit hotărîrii guvernului. În aceste din urmă cazuri prețurile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agenții economici.

Art. 49. -

Banca Română de Comerț Exterior poate organiza licitații valutare la cererea agenților economici care dețin, în condițiile legii, sume în valută pe care vor să le transfere altor agenți economici, contra lei.

Art. 50. -

Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat pot să încheie contracte de vînzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători străini, cu plata în lei, dacă sumele în monedă românească deținute de aceștia sînt rezultate din exploatarea unor investiții efectuate de ei în România.

Art. 51. - Doctrină (1)

Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăți comerciale cu capital de stat sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Referințe în jurisprudență (1)

Pentru soluționarea litigiilor dintre ele regiile autonome și societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 15/1990 privitoare la reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale astabilit că toate litigiile dintre regiile autonome sau societățile comerciale cu capital de stat sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun (art. 51). Același act normativ, în art. 51 alin. (2), astabilit că pentru soluționarea litigiilor „regiile autonome și societățile comerciale pot apela și la arbitraj”. Prin urmare, Legea nr. 15/1990 nu exclude calea arbitrajului în soluționarea litigiilor dintre regiile autonome și societățile comerciale. La calea arbitrajului privat pot recurge și societățile comerciale organizate în baza Legii nr. 31/1990. De aceea, se afirmă, pe bună dreptate, că în prezent orice litigiu de natură comercială este susceptibil de afi soluționat pe cale arbitrală71. 
    71 A se vedea în acest sens V. Babiuc, O. Căpățînă, Situația actuală a arbitrajului comercial internațional în România, R.D.C. nr. 6/1993, p. 7.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Dispoziții generale
Regiile autonome
Societăți comerciale
Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Asocierea și libera concurență
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...