Asocierea și libera concurență | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Asocierea și libera concurență

Art. 33. - Jurisprudență

Regiile autonome și societățile comerciale se pot asocia în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați. Prin această asociere nu se naște o nouă persoană juridică, iar raporturile dintre asociați se vor stabili prin contractul de asociere.

Art. 34. - Jurisprudență

Contractul de asociere va cuprinde următoarele:

a) părțile contractante;

b) activitățile economice ce se vor realiza în comun;

c) contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite;

d) condițiile de administrare și conducere a asociației;

e) modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate;

f) cauzele de încetare a asocierii și modalitatea de împărțire a rezultatelor lichidării;

g) orice alte clauze necesare activității asociației.

Art. 35. -

Regiile autonome și societățile comerciale cu capital parțial sau total de stat se pot asocia între ele sau cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 36. -

Se interzic orice acorduri între societățile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere între acestea și orice practici concertate care sînt susceptibile a afecta comerțul între agenții economici și care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrîngerea sau denaturarea jocului concurenței, ori exploatarea de manieră abuzivă a unei poziții dominante deținută pe piață sau pe o parte substanțială de piață, cum sînt:

a) fixarea sau impunerea de manieră directă sau indirectă a prețurilor de monopol și de dumping, ori a altor condiții contractuale neloiale;

b) limitarea sau controlul producției, desfacerii, dezvoltării tehnice sau investițiilor;

c) împărțirea piețelor sau surselor de aprovizionare;

d) aplicarea față de partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, producîndu-le în acest fel un dezavantaj în raporturile concurențiale;

e) subordonarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Încălcarea interdicțiilor prevăzute la alin. 1 atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de legea civilă sau penală pentru acțiunile de concurență neloială.

Sînt interzise activitățile unui agent economic sau ale unui grup de agenți economici care ocupă o piață, o poziție dominantă caracterizată printr-o situație de monopol sau printr-o concentrare manifestă a puterii economice, în măsura în care aceste activități pot afecta funcționarea normală a pieței în condiții de liberă concurență.

Art. 37. -

Acțiunile împotriva practicilor și actelor menționate la art. 33 pot fi pornite de orice persoană interesată, iar judecarea lor este de competența instanțelor judecătorești.

Art. 38. -

Nu constituie concurență neloială acordurile, deciziile de asociere și practicile concertate care contribuie la ameliorarea producției și distribuției de produse, la promovarea progresului tehnic sau la ridicarea gradului de competitivitate al produselor, lucrărilor și serviciilor românești pe piața externă.

Art. 39. - Jurisprudență

În aplicarea dispozițiilor prezentei legi, la constituirea societăților comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităților economice de stat - întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi și a altor asemenea - pe criteriul autonomiei funcționale și financiare, urmărindu-se reducerea dimensiunii marilor întreprinderi și multiplicarea agenților economici care produc același tip de bunuri, efectuează același tip de lucrări sau prestează același tip de servicii.

Pentru unitățile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi și Primăria municipiului București.

Art. 40. - Jurisprudență

Statul își poate rezerva activități economice pe care să le desfășoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum și modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Dispoziții generale
Regiile autonome
Societăți comerciale
Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Asocierea și libera concurență
Dispoziții comune
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...