Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Lichidarea societăților comerciale -
CAPITOLUL III
Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni Referințe în jurisprudență (1)

Art. 264. - Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Numirea lichidatorilor în societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.

(2) Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

(3) Dacă majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori sau asociați, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Împotriva sentinței tribunalului se poate declara numai recurs în termen de 15 zile de la pronunțare. Modificări (2), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

Art. 265. - Doctrină (2)

(1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situație financiară aprobată până la începerea lichidării. Modificări (1)

(2) Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

Art. 266. - Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (3)

(1) Când unul sau mai mulți administratori sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanțul final de lichidare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la prima situație financiară pe care lichidatorii o prezintă adunării generale. Referințe în jurisprudență (30), Reviste (1)

(3) Orice acționar poate face opoziție, în condițiile art. 62, în termen de 15 zile de la publicare. Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

(4) Toate opozițiile făcute vor fi conexate, pentru a fi soluționate printr-o singură sentință. Doctrină (2)

(5) Orice acționar are dreptul să intervină în instanță, iar hotărârea va fi opozabilă și acționarilor neintervenienți. Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 267. - Referințe în jurisprudență (1)

Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercițiului financiar, lichidatorii sunt obligați să întocmească situația financiară anuală, conformându-se dispozițiilor legii și actului constitutiv. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 268. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (4)

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorilor financiari. Reviste (1)

(2) Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la oficiul registrului comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Orice acționar poate face opoziție, în condițiile art. 62. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

Art. 269. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) Dacă termenul prevăzut la art. 266 alin. (3) a expirat fără a se face opoziție, situația financiară se consideră aprobată de toți acționarii, iar lichidatorii sunt liberați, sub rezerva repartizării activului societății. Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

(2) Independent de expirarea termenului, chitanța de primire a celei din urmă repartiții ține loc de aprobare a contului și a repartiției făcute fiecărui acționar. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Art. 270. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (29), Doctrină (1)

(1) Sumele cuvenite acționarilor, neîncasate în termen de două luni de la publicarea situației financiare, vor fi depuse la o bancă sau la una dintre unitățile acesteia, cu arătarea numelui și prenumelui acționarului, dacă acțiunile sunt nominative, sau a numerelor acțiunilor, dacă ele sunt la purtător. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Plata se va face persoanei arătate sau posesorului acțiunilor, reținându-se titlul.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În cazul în care nu se poate întruni unanimitatea sau majoritatea cerută de lege pentru numirea lichidatorilor, numirea va putea fi realizată de instanța de judecată, în condițiile art. 262 și art. 264. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În situația în care nicio persoană interesată nu formulează ocerere de numire alichidatorului unei societăți comerciale dizolvate, acesta nefiind numit nici de către adunarea generală aacționarilor (conform art. 264 din Legea nr. 31/1990), intervine oimposibilitate obiectivă de ase desfășura procedura lichidării. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Procedura de lichidare a societăților pe acțiuni este reglementată mai în detaliu decât în cazul celorlalte societăți, date fiind dimensiunile societății pe acțiuni, formă de societate adaptată societăților mari și foarte mari, la care operațiunile contabile aferente lichidării, vânzările de active, încasările creanțelor societății, plata pasivului, propunerea de repartizare între asociați etc. necesită un volum de muncă mult mai mare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Numirea lichidatorilor unei societăți trebuie să se facă numai după cererea asociaților și a administratorilor, nu și a creditorilor sociali. 
    Când o societate a fost dizolvată fără să se fi procedat la numirea lichidatorilor, creditorii sociali, pentru a putea cere prin justiție plata cheltuielilor de constituire a societății, nu sunt datori să provoace în prealabil numirea lichidatorilor, după felul societății. (C. Napoli, 5 maggio 1923; Cons. comm., 242, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 352). [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În cazul în care nu se poate întruni unanimitatea sau majoritatea cerută de lege pentru numirea lichidatorilor, numirea va putea fi realizată de instanța de judecată, în condițiile art. 262 și art. 264. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Societățile în comandită simplă
Societățile pe acțiuni
Societățile în comandită pe acțiuni
Societățile cu răspundere limitată
Dispoziții generale
Reducerea sau majorarea capitalului social
Dizolvarea societăților
Fuziunea și divizarea societăților
Dispoziții generale
Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Societate. Radiere din Registrul comerțului. Condiții
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
Contabilitatea la fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților adnotată
Modele:
Cerere de numire a lichidatorului
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...