Infracțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL VIII Infracțiuni Modificări (1), Jurisprudență

Art. 271. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Librăria Indaco (3)

Se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societății, care:

1. prezintă, cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

2. prezintă, cu rea-credință, acționarilor/asociaților o situație financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

3. refuză să pună la dispoziție experților, în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 26 și 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credință, să îndeplinească însărcinările primite. Reviste (1)

Art. 272. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (4)

Se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societății, care: Jurisprudență, Reviste (3)

1. dobândește, în contul societății, acțiuni ale altor societăți la un preț pe care îl știe vădit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societății, acțiuni pe care aceasta le deține, la prețuri despre care are cunoștință că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății; Jurisprudență, Reviste (2)

2. folosește, cu rea-credință, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect; Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

3. se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează sau face ca una dintre aceste societăți să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii; Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

4. răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acțiunilor sau a obligațiunilor societății ori a altor titluri ce îi aparțin, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății; Jurisprudență

5. încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situație financiară ori contrarii celor rezultate din aceasta;

6. încalcă dispozițiile art. 183.

Art. 273. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societății, care:

1. emite acțiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preț inferior valorii nominale sau emite noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acțiunile precedente să fi fost achitate în întregime; Reviste (1)

2. se folosește, în adunările generale, de acțiunile nesubscrise sau nedistribuite acționarilor; Jurisprudență, Reviste (1)

3. acordă împrumuturi sau avansuri asupra acțiunilor societății; Respingeri de neconstituționalitate (1)

4. predă titularului acțiunile înainte de termen sau predă acțiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acțiuni la purtător fără a fi achitate integral; Modificări (1)

5. nu respectă dispozițiile legale referitoare la anularea acțiunilor neachitate; Reviste (1)

6. emite obligațiuni fără respectarea dispozițiilor legale sau acțiuni fără să cuprindă mențiunile cerute de lege.

Art. 274. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societății, care:

1. îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societății, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege; Reviste (1)

2. îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociații să fi fost executați pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scutește de plata vărsămintelor ulterioare. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 275. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul care: Jurisprudență

1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozițiile art. 149; Modificări (1)

2. nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispozițiile art. 193 alin. (2). Doctrină (1)

3. începe operațiuni în numele unei societăți cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social; Reviste (1)

4. emite titluri negociabile reprezentând părți sociale ale unei societăți cu răspundere limitată;

5. dobândește acțiuni ale societății în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepsește și asociatul care încalcă dispozițiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 276. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin lege.

Art. 277. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispozițiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispozițiilor art. 39. Jurisprudență

(2) Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispozițiilor art. 161 alin. (2) și ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispozițiilor cuprinse în acele articole.

(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepsește și fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv și cenzorul care exercită funcțiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 278. - Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) Dispozițiile art. 271-277 se aplică și lichidatorului, în măsura în care se referă la obligații ce intră în cadrul atribuțiilor sale.

(2) Se pedepsește cu pedeapsa prevăzută la art. 275 lichidatorul care face plăți asociaților cu încălcarea dispozițiilor art. 256. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 279. - Modificări (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă acționarul sau deținătorul de obligațiuni care: Doctrină (1)

1. trece acțiunile sau obligațiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorități în adunarea generală, în detrimentul altor acționari sau deținători de obligațiuni; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (3), Doctrină (1)

2. votează, în adunări generale, în situația prevăzută la pct. 1, ca proprietar de acțiuni sau de obligațiuni care în realitate nu-i aparțin; Reviste (4), Doctrină (1)

3. în cazurile nepermise de lege, își ia - în schimbul unui avantaj material - obligația de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot. Reviste (3)

(2) Persoana care determină pe un acționar sau pe un deținător de obligațiuni ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (2)

Art. 280. - Jurisprudență

Se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani, în afară de răspunderea pentru daunele pricinuite, prin operațiunile sale, statului român și terților, cel care exercită un comerț în favoarea și pe seama unor societăți constituite în țară străină, în cazurile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru funcționarea acelor societăți în România.

Art. 281. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (3)

Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă constituie - potrivit Codului penal sau unor legi speciale - infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo.

Art. 282. - Jurisprudență, Reviste (1)

Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) înstrăinarea, în frauda creditorilor, în caz de faliment al unei societăți, a unei părți însemnate din active. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Infracțiuni economice - Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
    Obiectul juridic special al infracțiunii reglementate la art. 276 îl constituie relațiile sociale care protejează funcționarea unei societăți comerciale supusă cenzoratului, asigurând condițiile pentru formarea voinței sociale în cadrul adunărilor generale. Infracțiunea nu are obiect material. Răspunderea penală a cenzorilor se adaugă răspunderii civile a acestora, atunci când fapta a provocat un prejudiciu societății, când sunt incidente prevederile art. 155 - 1551 din Legea societăților. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Subiecții infracțiunii 
    Subiectul activ calificat este lichidatorul, indiferent dacă este desemnat de către asociați sau de către instanța de judecată. Lichidatorul este cel care preia de la organele de administrare atribuțiile de gestiune socială și reprezentare legală, însă gestiunea se face doar în scopul maximizării valorii societății în procesul de lichidare, nu de continuare a activității. Cum lichidator poate fi o persoană fizică sau juridică, în cel de‑al doilea caz se vor aplica regulile răspunderii penale a persoanei juridice. Subiectul pasiv este societatea, ca persoană juridică, și nu asociații ei, deoarece aceasta din urmă este prejudiciată în urma faptei, prin destabilizarea activității sale și chiar diminuarea patrimoniului său; subiectul pasiv nu este nici statul deoarece acesta nu este lezat prin aceste infracțiuni, dar rămâne cu postura de subiect pasiv general(329). [ Mai mult... ] 
Drepturile acționarilor, ediția 3
    În virtutea art. 278 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, lichidatorul care efectuează plăți către acționari/asociați, cu încălcarea principiului achitării cu prioritate adatoriilor societății față de terți, răspunde penal, pedeapsa fiind închisoare de la olună la un an sau amendă. [ Mai mult... ] 

.....
    Este de discutat dacă oasemenea faptă este acceptată fără probleme de sistemul normelor juridice introdus de legislația pieței de capital (atât de Legea-cadru nr. 297/2004, cât și de regulamentele C.N.V.M.). Astfel cum am arătat mai sus, Legea pieței de capital acceptă exercitarea drepturilor de vot în mod concertat, ceea ce reprezintă în esența situația vizată de elementul material prevăzut de art. 279 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. Oricum, exprimarea legiuitorului din art. 279 alin. (1) pct. 1 este extrem de echivocă, lăsând loc unor interpretări contradictorii. [ Mai mult... ] 
.....
    Astfel, fapta administratorului, directorului, directorului executiv sau areprezentantului legal al societății de aprezenta cu rea-credință, în prospectele, rapoartele și comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societății ori asupra condițiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credință, în tot sau în parte, asemenea date, se pedepsește, conform art. 271 pct. 1, cu închisoare de la un an la cinci ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Dispoziții generale
Constituirea societăților comerciale
Funcționarea societăților comerciale
Modificarea actului constitutiv
Excluderea și retragerea asociaților
Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale
Lichidarea societăților comerciale
Infracțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (II)
Reducerea capitalului social
Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) - penală
Abuzul de bunuri sociale
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Doctrină:
Infracțiuni economice - Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților adnotată
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Infracțiuni economice. Comentarii și explicații. Adnotări cu jurisprudență
Legea nr. 78 din 8 mai 2000. Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Comentarii și jurisprudență - Ediția a II-a
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Contractul de ipotecă în noul Cod civil
;
se încarcă...