Fuziunea și divizarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale -
CAPITOLUL II
Fuziunea și divizarea societăților

Art. 238. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui o societate nouă. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei societăți care își încetează existența între două sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Societatea nu își încetează existența în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde și se transmite către una sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă. Jurisprudență

(4) Fuziunea sau divizarea se poate face și între societăți de forme diferite. Jurisprudență

(5) Societățile în lichidare pot fuziona sau se pot diviza, numai dacă nu a început repartiția între asociați a părților ce li s-ar cuveni din lichidare.

Art. 239. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Când acțiunile sunt de mai multe categorii, hotărârea asupra fuziunii/divizării, în temeiul art. 113 lit. h), este subordonată rezultatului votului pe categorii, dat în condițiile art. 115.

(3) Dacă, prin fuziune sau divizare, se înființează o nouă societate, aceasta se constituie în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru forma de societate convenită. Jurisprudență

Art. 240. - Jurisprudență

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a societății care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului său către societatea sau societățile beneficiare, în starea în care se găsește la data fuziunii sau a divizării, în schimbul atribuirii de acțiuni sau de părți sociale ale acestora către asociații societății care încetează și, eventual, a unei sume în bani, care nu poate depăși 10% din valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale atribuite.

Art. 241. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

În baza hotărârii adunării generale a acționarilor a fiecăreia dintre societățile care participă la fuziune sau la divizare, administratorii acestora întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) forma, denumirea și sediul social al tuturor societăților participante la operațiune;

b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării; Jurisprudență

c) stabilirea și evaluarea activului și pasivului, care se transmit societăților beneficiare; Jurisprudență

d) modalitățile de predare a acțiunilor sau a părților sociale și data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e) raportul de schimb al acțiunilor sau al părților sociale și, dacă este cazul, cuantumul sultei; nu vor putea fi schimbate pentru acțiuni emise de societatea absorbantă acțiunile societății absorbite al căror titular este, direct sau prin persoane interpuse, societatea absorbantă ori însăși societatea absorbită; Jurisprudență

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare; Jurisprudență

g) drepturile care se acordă obligatarilor și orice alte avantaje speciale;

h) data situației financiare de fuziune/divizare, care va fi aceeași pentru toate societățile participante;

i) orice alte date care prezintă interes pentru operațiune. Modificări (1)

Art. 242. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării, despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părților, integral sau în extras, potrivit dispoziției judecătorului delegat sau cererii părților, cu cel puțin 30 de zile înaintea datelor ședințelor în care adunările generale extraordinare urmează a hotărî, în temeiul art. 113 lit. h), asupra fuziunii/divizării. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 243. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Oricare creditor al societății care fuzionează sau se divide, având o creanță anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziție în condițiile art. 62. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Opoziția suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, în afară de cazul în care societatea debitoare face dovada plății datoriilor sau oferă garanții acceptate de creditori ori convine cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dispozițiile art. 62 rămân aplicabile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 244. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Administratorii societăților care fuzionează sau se divid vor pune la dispoziție acționarilor/asociaților la sediul social, cu cel puțin o lună înainte de data ședinței adunării generale extraordinare:

a) proiectul de fuziune/divizare;

b) darea de seamă a administratorilor, în care se va justifica din punct de vedere economic și juridic necesitatea fuziunii/divizării și se va stabili raportul de schimb al acțiunilor/părților sociale; Modificări (1)

c) situațiile financiare împreună cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exerciții financiare, precum și cu 3 luni înainte de data proiectului de fuziune/divizare; Jurisprudență

d) raportul cenzorilor și, după caz, raportul auditorilor financiari; Modificări (1)

e) raportul unuia sau al mai multor experți, persoane fizice sau juridice, desemnați cu respectarea art. 38 și 39, de judecătorul delegat, asupra justeței raportului de schimb al acțiunilor/părților sociale, în cazul societăților pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată; pentru întocmirea raportului, fiecare dintre experți are dreptul să obțină de la societățile care fuzionează/se divid toate documentele și informațiile necesare și să efectueze verificările corespunzătoare. Raportul va cuprinde: Jurisprudență

- metodele folosite pentru a se ajunge la raportul de schimb propus;

- aprecierea dacă acele metode au fost adecvate, menționarea valorilor la care s-a ajuns prin fiecare metodă, precum și opinia asupra importanței acestor metode între cele pentru ajungerea la valorile respective;

- eventualele greutăți întâmpinate în cursul acțiunii de evaluare;

f) evidența contractelor cu valori depășind 100.000.000 lei în curs de executare și repartizarea lor, în caz de divizare a societăților. Modificări (1)

(2) Acționarii/asociații vor putea obține gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau extrase din ele. Modificări (1), Doctrină (1)

Art. 245. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

În cazul fuziunii prin absorbție, administratorii societății absorbite, precum și experții care au elaborat raportul prevăzut la art. 244 alin. (1) lit. e) răspund civil față de acționarii/asociații societății absorbite pentru pagubele pricinuite acestora datorită erorilor comise în cadrul operațiunii de fuziune. Doctrină (1)

Art. 246. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 243 sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecăreia dintre societățile participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Actele constitutive ale societăților nou-înființate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a societății sau a societăților care își încetează existența.

Art. 247. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci când fuziunea sau divizarea are ca efect mărirea obligațiilor asociaților uneia dintre societățile participante, hotărârea se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 248. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Actul modificator al actului constitutiv al societății absorbante se înregistrează în registrul comerțului în a cărui circumscripție își are sediul societatea și, vizat de judecătorul delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

(2) Publicitatea pentru societățile absorbite poate fi efectuată de societatea absorbantă, în cazurile în care acele societăți nu au efectuat-o, în termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante de către judecătorul delegat.

Art. 249. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Fuziunea sau divizarea are loc la următoarele date:

a) în cazul constituirii uneia sau mai multor societăți noi, la data înmatriculării în registrul comerțului a noii societăți sau a ultimei dintre ele; Jurisprudență

b) în celelalte cazuri, la data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii privind majorarea capitalului social al societății absorbante. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 250. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

În cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă dobândește drepturile și este ținută de obligațiile societății pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile societăților care își încetează existența trec asupra noii societății astfel înființate. Jurisprudență

Art. 251. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Societățile care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund față de creditori pentru obligațiile societății care și-a încetat existența prin divizare, proporțional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară de cazul în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proporții. Jurisprudență

(2) Dacă nu se poate stabili societatea răspunzătoare pentru o obligație, societățile care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Aportul unei părți din activul patrimoniului unei societăți la una sau mai multe societăți existente sau care iau astfel ființă, în schimbul acțiunilor sau părților sociale ce se atribuie asociaților acelei societăți la societățile beneficiare, este supus, în mod corespunzător, dispozițiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere potrivit art. 238 alin. (3). Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Condițiile generale ale fuziunii și divizării 
    Fuziunea și divizarea sunt operațiuni care afectează ființa juridică a societăților implicate. De aceea, hotărârea privind participarea la fuziune sau divizare trebuie luată de fiecare societate în parte. 
    Întrucât statutul juridic al societății este stabilit prin actul constitutiv, fuziunea sau divizarea reclamă modificarea actului constitutiv al societății participante. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    În situația în care judecătorul primei instanțe considera că nu este suficientă referirea la existența celor două hotărâri în Monitorul Oficial, aceasta avea obligația de a pune în vedere petentelor să fie depuse la dosar, astfel cum de altfel au procedat în fața instanței de recurs. 
    Fără cele două hotărâri ale fiecărei societăți în parte, proiectul de fuziune nu s-ar fi putut publica în Monitorul Oficial. De altfel, depunerea celor două hotărâri nu este prevăzută în mod expres în art. 148 din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, articol care stabilește actele ce însoțesc cererea privind înregistrarea fuziunii. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Condițiile generale ale fuziunii și divizării 
    Fuziunea și divizarea sunt operațiuni care afectează ființa juridică a societăților implicate. De aceea, hotărârea privind participarea la fuziune sau divizare trebuie luată de fiecare societate în parte. 
    Întrucât statutul juridic al societății este stabilit prin actul constitutiv, fuziunea sau divizarea reclamă modificarea actului constitutiv al societății participante. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, potrivit art. 239 din Legea nr. 31/1990, republicată, pentru societățile comerciale fuziunea sau divizarea se hotărăște de către fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actelor constitutive, iar dacă prin reorganizare se înființează onouă societate, aceasta se înființează în condițiile prevăzute de lege pentru forma de societate convenită. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    În situația în care judecătorul primei instanțe considera că nu este suficientă referirea la existența celor două hotărâri în Monitorul Oficial, aceasta avea obligația de a pune în vedere petentelor să fie depuse la dosar, astfel cum de altfel au procedat în fața instanței de recurs. 
    Fără cele două hotărâri ale fiecărei societăți în parte, proiectul de fuziune nu s-ar fi putut publica în Monitorul Oficial. De altfel, depunerea celor două hotărâri nu este prevăzută în mod expres în art. 148 din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, articol care stabilește actele ce însoțesc cererea privind înregistrarea fuziunii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Unele dispoziții procedurale
Dispoziții comune
Societățile în nume colectiv
Societățile în comandită simplă
Societățile pe acțiuni
Societățile în comandită pe acțiuni
Societățile cu răspundere limitată
Dispoziții generale
Reducerea sau majorarea capitalului social
Dizolvarea societăților
Fuziunea și divizarea societăților
Dispoziții generale
Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Opinii cu privire la transferul proprietății imobiliare ca urmare a divizării unei societăți
Divizarea parțială a debitorului (societate comercială) ca metodă de a "evada" din procedura de executare silită
Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care în patrimoniul persoanei juridice există un imobil/Merger. Spin-off. The need for an authentic deed in the case in which the legal entity’s assets comprise an immovable property
Nulitatea operațiunii de fuziune și divizare
Insolvență. Anulare acte frauduloase
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Legea 31/1990: Despre termenul de 6 luni pentru procedurile de declarare a nulității
Avatarurile desprinderii reglementate de art. 250^1 din Legea societăților
Plata taxei auto: moștenitori persoane fizice și succesori persoane juridice
Drept civil și procesual civil. Drept comercial
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...