Excluderea și retragerea asociaților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL V Excluderea și retragerea asociaților

Art. 222. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (6), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată: Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat; Referințe în jurisprudență (10), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravine dispozițiilor art. 80 și 82; Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (23), Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societății sau se servește de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe în jurisprudență (59), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile acestui articol se aplică și comanditaților în societatea în comandită pe acțiuni. Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 223. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească la cererea societății sau a oricărui asociat. Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când excluderea se cere de către un asociat, se vor cita societatea și asociatul pârât. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Ca urmare a excluderii, instanța judecătorească va dispune, prin aceeași hotărâre, și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (2), Doctrină (2), Proceduri (11), Caută hotărâri judecătorești

(4) Hotărârea irevocabilă de excludere se va depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerțului pentru a fi înscrisă, iar dispozitivul hotărârii se va publica la cererea societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 224. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociatul exclus răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului constitutiv. Referințe în jurisprudență (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporțională din patrimoniul social, ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 225. - Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

(1) Asociatul exclus rămâne obligat față de terți pentru operațiunile făcute de societate, până în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă, în momentul excluderii, sunt operațiuni în curs de executare, asociatul este obligat să suporte consecințele și nu-și va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operațiuni. Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

Art. 226. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (2), Doctrină (7), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate: Referințe în jurisprudență (5), Comentarii expert (2), Hotărâri judecătorești

a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv; Referințe în jurisprudență (3), Modele (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

b) cu acordul tuturor celorlalți asociați; Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1), Hotărâri judecătorești

c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (7), Doctrină (1), Modele (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), instanța judecătorească va dispune, prin aceeași hotărâre, și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (3), Doctrină (2), Modele (1), Proceduri (11), Hotărâri judecătorești

(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînțelegere, de tribunal. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (6), Modele (1), Hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Asociat unic – posibil numai în cazul SRL-ului și - în mod excepțional și temporar - la SA - Horatiu Sasu
Situația menționată la art. 13 este posibilă, în mod legal, numai în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic, fără a se putea adapta altor tipuri de societăți. În acest sens Curtea Supremă de Justiție a decis într-o speță că “Legea 31/1990 nu a prevăzut posibilitatea constituirii societăților comerciale în nume colectiv cu unic asociat, admisă numai în cazul societății cu răspundere limitată. În consecință, în speță nu s-a încheiat un contract de societate în condițiile legii și nici nu se putea încheia, atâta timp cât petiționara era unic asociat al societății în nume colectiv, astfel că actul denumit “contract de societate”, semnat de aceasta, nu întrunește caracterele contractului, ca act juridic” (Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, decizia nr. 170/1993, în Dreptul nr. 8/1993, pag. 93).
În mod cu totul excepțional, din interpretarea art. 10 alin. (3) reiese că societății pe acțiuni îi este permis să aibă un singur acționar timp de maxim 9 luni.
[ Mai mult... ]

Avantajele SRL cu asociat unic - Horatiu Sasu
Spre deosebire de persoana fizică autorizată sau de întreprinderea individuală, reglementate prin O.U.G. nr. 44/2008, SRL cu asociat unic are personalitate juridică distinctă de cea a fondatorului și, în consecință, răspunderea patrimonială este redusă la capitalul social al societății, în vreme ce deținătorul PFA/ÎI răspunde cu întreaga sa avere în caz de decizii greșite în afaceri. [ Mai mult... ]

Cesiunea părților sociale: regula și excepția - Horatiu Sasu
S-a arătat că în caz de cesiune a părților sociale între asociați nu este necesar un consimțământ prealabil al celorlalți asociați, deoarece contractul este încheiat între persoane care sunt asociați în aceeași societate și deci, caracterul intuitu personae al societății nu este lezat (Romul Petru Vonica, Dreptul societăților comerciale, Editura Lumina Lex, București, 2000, pag. 248). În ce ne privește, considerăm că este necesar acordul celorlalți asociați în situații precum:
a) în actul constitutiv s-a menționat expres aceasta
[ Mai mult... ]

Conformitate perfectă cu legea societăților, dar posibile probleme fiscale - Horatiu Sasu
Deși voința societății rezultă din voința asociatului/asociaților, discutăm de două voințe distincte, iar asociatul/acționarul și societatea au patrimonii distincte. Cu alte cuvinte, chiar și în cazul SRL-ului cu asociat unic, societatea are personalitate juridică și voință distincte, capacitate de exercițiu distinctă. Totuși, sub aspect fiscal este bine să se aibă în vedere posibilele probleme ridicate de tranzacțiile între persoanele afiliate (a se vedea definițiile de la art. 7 alin. (1) pct. 21, prevederile art. 11 alin. (1) și (2) și 19 alin. (5) din Codul fiscal).
Din punct de vede fiscal nu se neagă separarea voințelor asociatului și societății, ci se privește cu suspiciune subordonarea voinței societății celei a asociatului unic, fapt care poate genera tranzacții nerecunoscute de Fisc.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Legea nr. 31/1990, republicată, prin art. 222 enumeră cazurile de excludere asocietarilor din societate, enumerare care are un caracter relativ limitativ, prin actul constitutiv putându-se prevedea și alte cazuri de excludere, care, deși nu sunt cuprinse în lege, nu sunt interzise în mod expres. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În conformitate cu art. 222, pot fi excluși numai asociații din societățile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, precum și asociații comanditați în societatea în comandită pe acțiuni, după cum urmează: [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Din acest punct de vedere, se poate afirma că dreptul de proprietate asupra acțiunilor are un grad mai mare de „inviolabilitate” decât dreptul de proprietate asupra părților sociale în cazul societăților de persoane. În cazul societăților de persoane, Titlul Vdin Legea nr. 31/1990, în art. 222-226, prevede condițiile în care un asociat poate fi exclus din societate, ca urmare apronunțării unei hotărâri judecătorești în acest sens (art. 223). Dacă am admite posibilitatea excluderii din societatea pe acțiuni, unde esențial este capitalul și nu calitatea persoanei, aunui acționar, ar trebui să admitem existența unei exproprieri de drept privat.1 
    1 Y. Chartier, op. cit., p. 115.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Affectio societatis și instituția excluderii 
    Potrivit art. 222, instituția juridică a excluderii își găsește aplicarea în cazul societăților de persoane și al societăților mixte, entități ce îmbină trăsături ale societăților de persoane cu cele ale societăților de capitaluri, așadar în cazul acelor forme de societate la care problema încrederii reciproce și a conlucrării asociaților se pune mai accentuat decât în cazul celorlalte forme societare. În concret, instituția excluderii este permisă numai în privința asociaților în societățile în nume colectiv, a comanditaților și a asociaților în societățile cu răspundere limitată (Gh. Piperea, Drept comercial, vol. I, p. 271). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Așa cum am arătat deja, până în prezent transformarea afost reglementată numai de legislația specială adoptată după 1990, respectiv de Legea nr. 15/1990, în temeiul căreia fostele întreprinderii economice de stat s-au „reorganizat” ca societăți comerciale sau regii autonome; art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată, în redactarea inițială, conform căreia întreprinderile mici și mijlocii, persoane juridice, înființate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 au fost transformate în societăți comerciale447; transformarea unor regii autonome în societăți comerciale, în temeiul Legii nr. 58/1991448 sau al O.U.G. nr. 30/1997. 
    447 Dispoziție menținută de art. 290 din Legea nr. 31/1990, după ultima sa republicare. 
    448 Legea nr. 58/1991 a fost abrogată prin O.U.G. nr. 88/1997.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Dispoziții generale
Constituirea societăților comerciale
Funcționarea societăților comerciale
Modificarea actului constitutiv
Excluderea și retragerea asociaților
Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale
Lichidarea societăților comerciale
Infracțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societății prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței/Legal person associate exclusion. Associate's refusal to credit the company. Modification of the company's constitutive act by exclusion of the associate during the reorganization plan in the insolvency proceedings
Considerații privind caracterul enumerării cauzelor de excludere prevăzute de art. 222 din Legea societăților
6. Excludere asociat. Delegarea dreptului de administrare unui terț. Trimiterea în judecată a asociatului administrator pentru săvârșirea unor infracțiuni care nu au legătură cu administrarea sau activitatea societății. Neînțelegerile grave între asociați
7. Excludere asociat. Încheierea unui contract de comodat având ca obiect un imobil nefolosit. Inexistența fraudei. Neînțelegerile grave dintre asociați
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras/ Associate withdrawal. Serious grounds for withdrawal. Establishment of patrimonial rights of the withdrawn associate
Societate comercială cu răspundere limitată. Retragere asociat. Motive temeinice
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Cazul de excludere a asociatului, întemeiat pe dispozițiile art. 222 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990/The case of the shareholder’s exclusion, in virtue of the provisions of art. 222 paragraph (1) letter a) of Law no. 31/1990
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drepturile acționarilor, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Modele:
Acțiune în retragerea asociatului
Acțiune în excluderea asociatului
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate și modificarea datelor lor personale
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind transmiterea părților de interes și a părților sociale la SNC, SCS, SRL, GIE și GEIE constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale)
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului profesioniștilor în alt județ
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind schimbarea sediului profesioniștilor sau a sediului sucursalelor acestora în același județ
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaților, acționarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanților, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaților, acționarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanților, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind prelungirea duratei de funcționare a societăților
Procedură privind înregistrarea mențiunii privind reducerea capitalului social al societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind reducerea duratei de funcționare a societăților
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...