Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea actului constitutiv -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 204. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (6)

(1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale adoptată în condițiile legii sau printr-un act adițional la actul constitutiv sau prin hotărârea instanței judecătorești, în condițiile art. 223 alin. (3) și art. 226 alin. (2). Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect: Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (5)

a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) modificarea formei juridice a societății într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;

c) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

(3) Dispozițiile art. 17 se aplică și în cazul schimbării denumirii ori în cel al continuării societății cu răspundere limitată cu asociat unic. Modificări (1)

(4) Actul modificator, cuprinzând trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv, se înregistrează în registrul comerțului pe baza încheierii judecătorului delegat, cu excepția cazului prevăzut de art. 223 alin. (3) și art. 226 alin. (2), când înregistrarea se va face pe baza hotărârii irevocabile de excludere. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(5) După înregistrarea în registrul comerțului, actul modificator se trimite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare în partea a IV-a, de către registrul comerțului, pe cheltuiala societății. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societăți în nume colectiv sau în comandită simplă, în formă autentică, se depune la oficiul registrului comerțului și se menționează în acest registru, fără a fi obligatorie publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Modificări (1), Proceduri (4)

(7) Dacă se aduc mai multe modificări actului constitutiv, fie concomitent, fie succesiv, acesta va fi actualizat cu toate modificările la zi și, în această formă, va fi depus la oficiul registrului comerțului. Modificări (1)

(8) În forma actualizată potrivit alineatului precedent, se pot omite numele sau denumirea și celelalte date de identificare ale fondatorilor și ale primilor membri ai organelor societății.

(9) Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puțin 5 ani de la data înmatriculării societății și numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.

Art. 205. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

Art. 206. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3), Comentarii expert (2)

(1) Creditorii particulari ai asociaților dintr-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată pot face opoziție, în condițiile art. 62, împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății peste termenul fixat inițial, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii. Reviste (2)

(2) Când opoziția a fost admisă, asociații trebuie să decidă, în termen de o lună de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, dacă înțeleg să renunțe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului. Modificări (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În acest din urmă caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilanț contabil aprobat. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare legală - Horatiu Sasu
Legea nr. 31/1990 nu reglementează situația colaborării administratorilor (mandatarilor), astfel încât apelăm la legea generală (Codul civil, art. 2022 alin. (2)). Dacă mandatarii s-au obligat să lucreze împreună (ceea ce, în practică se evită de către majoritatea societăților), se aplică prevederile art. 2022 alin. (3) din Codul civil. [ Mai mult... ]

Prevedere specială pentru SRL-D - Horatiu Sasu
În afara celor menționate în prevederile Legii nr. 31 pe care le adnotăm, în cazul SRL-D OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzători debutanți în afaceri, modificată, dispune cerințe suplimentare privind asociații și administratorii, precum și limitarea obiectelor de activitate, conform art. 3 alin. (1) pct. c)-e) din această Ordonanță de urgență. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [5] Durata societății. În cazul stabilirii unui termen pentru funcționarea societății, la expirarea lui societatea se va dizolva de plin drept, fără îndeplinirea vreunei formalități de publicitate. Efectul dizolvării de drept asocietății pentru expirarea duratei pentru care afost constituită poate fi evitat dacă printr-o hotărâre aAdunării Generale aAsociaților se hotărăște prelungirea duratei acesteia, în condițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990.În orice caz, hotărârea de prelungire trebuie să fie anterioară expirării duratei societății, în caz contrar dizolvarea intervenind potrivit dispozițiilor legale de plin drept. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Modificarea actului constitutiv al societății comerciale este reglementată de art. 204, care dispune că „actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale adoptată în condițiile legii sau printr-un act adițional la actul constitutiv sau prin hotărârea instanței judecătorești în condițiile art. 223 alin. (3) și art. 226 alin. (2)”. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Pentru aputea finaliza cu succes operațiunea juridică amajorării capitalului social, organul administrativ trebuie să fi primit competența de amodifica și actul constitutiv, în temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 114 alin. (1) din același act normativ, în sensul menționării noului capital social. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Obiectul de activitate al societății are un înțeles dublu: stricto sensu, obiectul de activitate al societății este cel stabilit ca atare de către asociați în actul constitutiv, în timp ce lato sensu, obiectul de activitate are înțelesul de scop statutar [obiect general de activitate al societății, adică săvârșirea de acte sau fapte de comerț, în sensul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990]. Asociații pot decide oricând, în cadrul obiectului general de activitate, schimbarea sau completarea obiectului de activitate stabilit ca atare în actul constitutiv, în condițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Concepția Legii nr. 31/1990 
    În anumite cazuri, condițiile economice în continuă schimbare ori aspirațiile de progres ale asociaților pot determina necesitatea modificării societății pentru a fi adaptată noilor cerințe. Într-adevăr, asociații pot fi interesați de mărirea capitalului social, schimbarea obiectului de activitate sau chiar a formei juridice a societății, prelungirea duratei societății etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Înmatricularea societății
Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Unele dispoziții procedurale
Dispoziții comune
Societățile în nume colectiv
Societățile în comandită simplă
Societățile pe acțiuni
Societățile în comandită pe acțiuni
Societățile cu răspundere limitată
Dispoziții generale
Reducerea sau majorarea capitalului social
Dizolvarea societăților
Fuziunea și divizarea societăților
Dispoziții generale
Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (I)
Sfera de aplicare a art. 1931 din Codul civil privitor la prelungirea tacită a contractului de societate
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Majorarea capitalului social al societăților destinate activității comerciale cu participare străină
Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care în patrimoniul persoanei juridice există un imobil/Merger. Spin-off. The need for an authentic deed in the case in which the legal entity’s assets comprise an immovable property
Înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii referitoare la modificarea actului constitutiv al unei societăți aflate în procedura falimentului. Legalitate/The registration in the trade register of the mention relating to the amendment of the articles of association of a company undergoing the bankruptcy proceedings. Lawfulness
Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societății prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenței/Legal person associate exclusion. Associate's refusal to credit the company. Modification of the company's constitutive act by exclusion of the associate during the reorganization plan in the insolvency proceedings
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului profesioniștilor în alt județ
Procedură privind înregistrarea înregistrarea mențiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societăți
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL cu mai mulți asociați, SA și SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare și lichidării SNC, SCS, SRL, SA și SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale)
;
se încarcă...