Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL IX Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 283. - Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Societățile comerciale, organizate în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot funcționa numai pe bază de statut. Modificări (1)

(2) Modificând, în condițiile legii, statutul, asociații îl pot denumi act constitutiv, fără ca prin aceasta să ia naștere o societate comercială nouă. Modificări (1)

(3) La societățile existente, asociații pot modifica actul constitutiv, prevăzând în el documentele la care aceștia urmează să aibă acces, în sensul art. 8 lit. i). Referințe în jurisprudență (1)

(4) Societățile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot funcționa cu orice număr de asociați. Modificări (1)

Art. 284. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

Încadrarea salariaților la societățile comerciale se face pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale. Modificări (1)

Art. 285. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Dacă asociatul unic dintr-o societate cu răspundere limitată este și administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurările sociale de stat, în măsura în care a vărsat contribuția la asigurările sociale și pe aceea pentru pensia suplimentară.

Art. 286. - Reviste (1), Doctrină (1)

Constituirea de societăți comerciale cu participare străină, în asociere cu persoane juridice sau persoane fizice române, sau cu capital integral străin se efectuează cu respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale legii privind regimul investițiilor străine.*) Modificări (1)

*) Potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/1997, societățile comerciale reglementate prin legi speciale rămân supuse și dispozițiilor acelor legi. Modificări (1)

Art. 287. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Activitățile care nu pot face obiectul unei societăți comerciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 288. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plăti taxele de timbru și onorariile notariale legale.

Art. 289. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

În sensul prezentei legi, municipiul București se asimilează cu județul.

Art. 290. - Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Întreprinderile mici și asociațiile cu scop lucrativ, persoane juridice, înființate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative și reorganizate, până la data de 17 septembrie 1991, în una dintre formele de societate prevăzute de art. 2 din prezenta lege își vor putea continua activitatea.

(2) Ele sunt succesoare de drept ale întreprinderilor mici sau ale asociațiilor cu scop lucrativ din care provin.

Art. 291. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (5), Doctrină (2)

Prevederile din prezenta lege se completează cu dispozițiile Codului comercial.

Art. 292. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Societățile cu participare străină înființate până la data de 17 decembrie 1990 își vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 293. -

Guvernul va putea modifica, anual, prin hotărâre, valoarea minimă a capitalului social stabilită la art. 10 alin. (1), ținând seama de rata inflației, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2005, pentru societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, capitalul social să nu fie mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro. Hotărârea Guvernului va cuprinde și termenul pentru completarea capitalului social.

Art. 294. - Doctrină (2)

Pe data întrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 77 - 220 și 236 din Codul comercial**), prevederile referitoare la întreprinderile mici și la asociațiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridică, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea și funcționarea societăților mixte în România, cu excepția art. 15, art. 28 alin. 1, art. 33 și art. 35 alin. 2 și 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiției de capital străin în România.

**) Potrivit art. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/1997, pe data intrării în vigoare a acestei ordonanțe (28 iulie 1997) se abrogă art. 237-250 și art. 264-269 din Codul comercial.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    În temeiul Legii nr. 15/1990, unitățile economice de stat au fost reorganizate ca regii autonome și societăți. 
    Reorganizarea unităților economice de stat ca societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată s-a realizat prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin decizia organului administrației publice locale. Prin actul de înființare a fost aprobat statutul societății [a se vedea O. Căpățînă, Mersul privatizării societăților comerciale cu capital de stat, în RDC nr. 6/1998, p. 5 și urm., nr. 7-8/1998, p. 6 și urm.]. [ Mai mult... ] 

.....
    Activitatea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 este realizată de asociați, dar și de salariații societății. 
    Legea stabilește principiul potrivit căruia încadrarea salariaților la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 se face în temeiul contractului individual de muncă. Acest contract se încheie între angajator și salariat în conformitate cu legislația muncii și a asigurărilor sociale de stat. [ Mai mult... ] 
.....
    Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic se caracterizează prin aceea că părțile sociale aparțin unei singure persoane – asociatul unic. 
    O atare societate este guvernată de regulile care reglementează societatea cu răspundere limitată de tip clasic (cu cel puțin doi asociați), cu particularitățile pe care le impune deținerea părților sociale (capitalul social) de către asociatul unic. [ Mai mult... ] 
.....
    Investitorii străini pot realiza în România investiții directe și investiții de portofoliu. 
    Investițiile directe constau în participarea la constituirea sau extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acțiuni sau părți sociale ale unei societăți reglementate de Legea societăților, cu excepția investițiilor de portofoliu, precum și înființarea și extinderea în România a unei sucursale de către o societate străină. Această participare se poate realiza prin: aport financiar, în monedă națională sau în valută convertibilă; aport în natură de bunuri imobile sau/și bunuri mobile corporale și incorporale; participarea la creșterea activelor unei întreprinderi; prin orice mod legal de finanțare [a se vedea O.U.G. nr. 92/1997 privind stimularea investițiilor directe (M.Of. nr. 386 din 30 decembrie 1997)]. [ Mai mult... ] 
.....
    Societățile privind activitatea comercială, reglementate de Legea nr. 31/1990 au, prin definiție, un obiect comercial, adică desfășurarea unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii. 
    Pentru a proteja interesele generale, legea interzice ca anumite activități să poată fi obiectul unei societăți privind activitatea comercială. Asemenea activități sunt strict determinate prin hotărâre a guvernului, dată în aplicarea legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Dispoziții generale
Constituirea societăților comerciale
Funcționarea societăților comerciale
Modificarea actului constitutiv
Excluderea și retragerea asociaților
Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale
Lichidarea societăților comerciale
Infracțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Acționarii și administratorii firmelor intrate în insolvență sau faliment nu vor mai putea înființa, temporar, alte societăți
Regimul juridic al investițiilor străine în România (II)
Studiu de caz: Menținerea sau invalidarea deciziei Consiliului de administrație este atributul Adunării Generale. Inadmisibilitatea acțiunii în anulare formulată de administratori. Excepții
Proiect: Firmele care își ascund acționarii, dizolvate
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Procedurile de prevenire a insolvenței
;
se încarcă...