Constituirea societăților comerciale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL II Constituirea societăților comerciale Modificări (1)

CAPITOLUL I Actul constitutiv al societății Modele (4)

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (4)

(1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se întocmește numai statutul. Jurisprudență

(3) Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății.

(5) În cazurile în care contractul de societate și statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaților și clauze reglementând organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății.

(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (5), Comentarii expert (1)

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren; Modificări (1), Reviste (5)

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; Reviste (1), Doctrină (1)

c) societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică. Reviste (1)

(7) Actul constitutiv dobândește dată certă și prin depunerea la oficiul registrului comerțului. Jurisprudență

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de prezenta lege. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (4), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:

a) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților persoane juridice; numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale; la societatea în comandită simplă se vor arăta asociații comanditari, asociații comanditați, precum și reprezentantul fiscal, dacă este cazul; Modificări (1)

b) forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

d) capitalul social subscris și cel vărsat, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; Modificări (1), Jurisprudență

e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

f) partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi; Reviste (1)

g) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; Reviste (1), Comentarii expert (1)

h) durata societății; Reviste (1), Comentarii expert (1)

i) modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Modele (3), Proceduri (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde: Reviste (1)

a) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților persoane juridice, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale; la societatea în comandită pe acțiuni se vor arăta asociații comanditari și asociații comanditați, precum și reprezentantul fiscal, dacă este cazul; Modificări (1)

b) forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății; Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

d) capitalul social subscris și cel vărsat. La constituire, capitalul social subscris, vărsat de fiecare acționar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacă prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) valoarea bunurilor constituite ca aport în natură în societate, modul de evaluare și numărul acțiunilor acordate pentru acestea; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător. Dacă sunt mai multe categorii de acțiuni, se vor arăta numărul, valoarea nominală și drepturile conferite fiecărei categorii de acțiuni; Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

g) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea administratorilor, persoane juridice; garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societățile în comandită pe acțiuni se vor indica comanditații care reprezintă și administrează societatea; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

h) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea cenzorilor, persoane juridice; Modificări (1), Jurisprudență

i) clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății de către organele statutare, controlul acesteia de către acționari, precum și documentele la care aceștia vor putea să aibă acces pentru a se informa și a-și exercita controlul; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

j) durata societății; Reviste (1), Comentarii expert (1)

k) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor; Reviste (2)

l) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

m) avantajele rezervate fondatorilor; Modificări (1)

n) acțiunile comanditarilor în societatea în comandită pe acțiuni; Modificări (1)

o) operațiunile încheiate de asociați în contul societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le preia, precum și sumele ce trebuie plătite pentru acele operațiuni; Modificări (1)

p) modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Societatea pe acțiuni se constituie prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripție publică. Jurisprudență

Art. 10. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Capitalul social al societății pe acțiuni și al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 5. Modificări (1), Derogări (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50.

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părțile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaților. Jurisprudență

(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În societatea care se înființează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 14. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (3)

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. Reviste (1), Proceduri (2)

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăți astfel constituită. Doctrină (1)

(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru societățile cu răspundere limitată.

Art. 15. - Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Contractele între societatea cu răspundere limitată și persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute.

Art. 16. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (5)

(1) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) Aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Aporturile în creanțe sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societățile pe acțiuni care se constituie prin subscripție publică și nici la societățile în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Prestațiile în muncă nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Asociații în societatea în nume colectiv și asociații comanditați se pot obliga la prestații în muncă cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asociații au dreptul să participe, potrivit actului constitutiv, la împărțirea beneficiilor și a activului social, rămânând, totodată, obligați să participe la pierderi. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 17. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia, se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Doctrină (1)

(2) La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți, dacă cel puțin o persoană este, în condițiile legii, asociat în fiecare dintre aceste societăți. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Reviste (1)

CAPITOLUL II Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Art. 18. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Proceduri (2), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2)

(1) Când societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică, fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevăzute la art. 8, cu excepția celor privind pe administratori și cenzori, și în care se va stabili data închiderii subscripției. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori în formă autentică va trebui depus, înainte de publicare, la oficiul registrului comerțului din județul în care se va stabili sediul societății. Reviste (1), Comentarii expert (4)

(3) Judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului, constatând îndeplinirea condițiilor de la alin. (1) și (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune.

(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mențiunile sunt nule. Subscriitorul nu va putea invoca această nulitate, dacă a luat parte la adunarea constitutivă sau dacă a exercitat drepturile și îndatoririle de acționar. Reviste (1), Comentarii expert (2)

Art. 19. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Subscrierile de acțiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecătorul delegat.

(2) Subscrierea va cuprinde: numele și prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numărul, în litere, al acțiunilor subscrise; data subscrierii și declarația expresă că subscriitorul cunoaște și acceptă prospectul de emisiune. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Participările la beneficiile societății, rezervate de fondatori în folosul lor, deși acceptate de subscriitori, nu au efect decât dacă vor fi aprobate de adunarea constitutivă. Reviste (1), Comentarii expert (1)

Art. 20. - Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Cel mai târziu în termen de 15 zile de la data închiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutivă, printr-o înștiințare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în două ziare cu largă răspândire, cu 15 zile înainte de data fixată pentru adunare. Înștiințarea va cuprinde locul și data adunării, care nu poate depăși două luni de la data închiderii subscrierii, și precizarea problemelor care vor face obiectul discuțiilor.

Art. 21. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Societatea se poate constitui numai dacă întregul capital social a fost subscris și fiecare acceptant a vărsat în numerar jumătate din valoarea acțiunilor subscrise la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. ori la o bancă sau la una dintre unitățile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Acțiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral. Jurisprudență

Art. 22. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (3)

Dacă subscrierile publice depășesc capitalul social prevăzut în prospectul de emisiune sau sunt mai mici decât acesta, fondatorii sunt obligați să supună aprobării adunării constitutive majorarea sau, după caz, reducerea capitalului social la nivelul subscripției.

Art. 23. - Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Fondatorii sunt obligați să întocmească o listă a celor care, acceptând subscripția, au dreptul să participe la adunarea constitutivă, cu menționarea numărului acțiunilor fiecăruia.

(2) Această listă va fi afișată la locul unde se va ține adunarea, cu cel puțin 5 zile înainte de adunare.

Art. 24. - Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Adunarea alege un președinte și doi sau mai mulți secretari. Participarea acceptanților se va constata prin liste de prezență, semnate de fiecare dintre ei și vizate de președinte și de unul dintre secretari. Doctrină (1)

(2) Oricare acceptant are dreptul să facă observații asupra listei afișate de fondatori, înainte de a se intra în ordinea de zi a adunării, care va decide asupra observațiilor.

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) În adunarea constitutivă, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de acțiunile subscrise. El poate fi reprezentat și prin procură specială. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanți. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Acceptanții care au constituit aporturi în natură nu au drept de vot în deliberările referitoare la aporturile lor, chiar dacă ei sunt și subscriitori de acțiuni în numerar ori se prezintă ca mandatari ai altor acceptanți. Doctrină (1)

(4) Adunarea constitutivă este legală dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul acceptanților și ia hotărâri cu votul majorității simple a celor prezenți.

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate fondatorilor, operațiuni încheiate de fondatori în contul societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, adunarea constitutivă numește, în condițiile art. 39, unul sau mai mulți experți, care își vor da avizul asupra evaluărilor. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dacă majoritatea cerută nu poate fi întrunită, desemnarea experților se va face de judecătorul delegat, la cererea oricărui acceptant.

Art. 27. - Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) După ce experții au depus raportul de evaluare prevăzut la art. 38, fondatorii convoacă din nou adunarea constitutivă, conform dispozițiilor art. 20. Jurisprudență

(2) Dacă valoarea aporturilor în natură, stabilită de experți, este inferioară cu o cincime aceleia prevăzute de fondatori în prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anunțându-i pe fondatori, până la data fixată pentru adunarea constitutivă.

(3) Acțiunile revenind acceptanților care s-au retras pot fi preluate de fondatori în termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscripție publică.

Art. 28. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (4)

Adunarea constitutivă are următoarele obligații:

- verifică existența vărsămintelor;

- examinează și validează raportul experților de evaluare a aporturilor în natură; aprobă participările la beneficii ale fondatorilor și operațiunile încheiate în contul societății;

- discută și aprobă actul constitutiv al societății, membrii prezenți reprezentând, în acest scop, și pe cei absenți, și desemnează pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului și îndeplinirea formalităților cerute pentru constituirea societății; Reviste (2)

- numește pe administratori și cenzori.

Art. 29. - Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) Vărsămintele efectuate, potrivit art. 21, pentru constituirea societății prin subscripție publică vor fi predate persoanelor însărcinate cu încasarea lor, prin actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziții, persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administrație, după prezentarea certificatului la oficiul registrului comerțului, din care rezultă înmatricularea societății. Modificări (1)

(2) Dacă constituirea societății nu a avut loc, restituirea vărsămintelor se va face direct acceptanților.

Art. 30. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Fondatorii iau asupra lor consecințele actelor și ale cheltuielilor necesare constituirii societății, iar dacă, din orice cauză, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot îndrepta împotriva acceptanților.

(2) Fondatorii sunt obligați să predea administratorilor documentele și corespondența referitoare la constituirea societății. Modificări (1)

Art. 31. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Fondatorii și primii administratori sunt solidar răspunzători, din momentul constituirii societății, față de societate și de terți pentru: Modificări (1)

- subscrierea integrală a capitalului social și efectuarea vărsămintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;

- existența aporturilor în natură;

- veridicitatea publicațiilor făcute în vederea constituirii societății.

(2) Fondatorii sunt răspunzători, de asemenea, de valabilitatea operațiunilor încheiate în contul societății înainte de constituire și luate de aceasta asupra sa. Jurisprudență

(3) Adunarea generală nu va putea da descărcare fondatorilor și primilor administratori, pentru răspunderea ce le revine în temeiul acestui articol și al art. 49 și 53, timp de 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 32. - Jurisprudență, Doctrină (3), Comentarii expert (3)

(1) Adunarea constitutivă va hotărî asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societăți constituite prin subscripție publică. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Cota prevăzută la alin. (1) nu poate depăși 6% din profitul net și nu poate fi acordată pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la data constituirii societății. Doctrină (1)

(3) În cazul majorării capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzător capitalului social inițial.

(4) De dispozițiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice cărora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.

Art. 33. - Jurisprudență, Doctrină (3), Comentarii expert (1)

În caz de dizolvare anticipată a societății, fondatorii au dreptul să ceară daune de la societate, dacă dizolvarea s-a făcut în frauda drepturilor lor.

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Dreptul la acțiunea în daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acționarilor care a decis dizolvarea anticipată.

Art. 35. - Jurisprudență

Societățile comerciale pe acțiuni constituite prin subscripție publică sunt considerate societăți deținute public în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate*), care se completează cu dispozițiile prezentei legi în ceea ce privește înmatricularea în registrul comerțului.

*) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate a fost abrogată și înlocuită prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004.

CAPITOLUL III Înmatricularea societății Jurisprudență

Art. 36. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societății ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societății în registrul comerțului în a cărui rază teritorială își va avea sediul societatea. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Cererea va fi însoțită de: Jurisprudență, Doctrină (1)

a) actul constitutiv al societății;

b) dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv; Doctrină (1)

c) dovada sediului declarat și a disponibilității firmei; Jurisprudență

d) actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; Modificări (1), Jurisprudență

e) actele constatatoare ale operațiunilor încheiate în contul societății și aprobate de asociați; Reviste (2)

f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege. Modificări (2)

(3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de către autoritățile publice în funcție de obiectul de activitate al unei societăți, vor fi solicitate de către oficiul registrului comerțului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, iar autoritățile competente vor trebui să emită avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizările tehnice și nici cele a căror eliberare este legal condiționată de înmatricularea societății.

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Controlul legalității actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerțului se exercită de justiție printr-un judecător delegat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) La începutul fiecărui an judecătoresc, președintele tribunalului va delega la oficiul registrului comerțului unul sau mai mulți judecători ai tribunalului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(3) Judecătorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, în contul părților, precum și administrarea altor dovezi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 38. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(1) La societățile pe acțiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate fondatorilor, operațiuni încheiate de fondatori în contul societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul delegat numește, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărului și valorii acțiunilor acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de judecătorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare factura. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului și va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaților sau de alte persoane. La cererea și pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau parțiale de pe raport. Doctrină (2)

Art. 39. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Nu pot fi numiți experți:

- rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;

- persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcțiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remunerație de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură.

Art. 40. - Jurisprudență, Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care cerințele legale sunt îndeplinite, judecătorul delegat, prin încheiere, pronunțată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerințe, va autoriza constituirea societății și va dispune înmatricularea ei în registrul comerțului, în condițiile prevăzute de legea privind acest registru. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Încheierea de înmatriculare va reda, după caz, mențiunile actului constitutiv prevăzute la art. 7 și 8.

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerțului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunțării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societății comerciale. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 42. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Filialele sunt societăți comerciale cu personalitate juridică și se înființează în una dintre formele de societate enumerate la art. 2 și în condițiile prevăzute pentru acea formă. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Modificări (1)

Art. 43. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților comerciale și se înmatriculează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă sucursala se înființează într-o localitate din același județ sau în aceeași localitate cu societatea fondatoare, ea se va înmatricula în același registru al comerțului, însă distinct, ca înmatriculare independentă.

(3) Regimul juridic al sucursalei se aplică oricărui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, căruia societatea care îl înființează îi atribuie statut de sucursală. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Celelalte sedii secundare - agenții, reprezentanțe sau alte asemenea sedii - se menționează numai în cadrul înmatriculării societății în registrul comerțului sediului principal. Reviste (1)

(5) Nu se pot înființa sedii secundare sub denumirea de filială*).

*) Potrivit art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, aprobată și modificată prin Legea nr. 195/1997, dispozițiile acestui alineat nu se aplică filialelor fără personalitate juridică înființate până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Se recomandă societăților care au înființat unități fără personalitate juridică să modifice denumirea de filială dată acestora.

Art. 44. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Societățile comerciale străine pot înființa în România, cu respectarea legii române, filiale, precum și sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Modificări (1)

Art. 45. - Jurisprudență, Doctrină (4), Comentarii expert (2)

(1) Reprezentanții societății sunt obligați să depună la oficiul registrului comerțului semnăturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dacă au fost numiți prin actul constitutiv, iar cei aleși în timpul funcționării societății, în termen de 15 zile de la alegere. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Dispoziția alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și conducătorilor sucursalelor. Reviste (1), Comentarii expert (1)

CAPITOLUL IV Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății Jurisprudență

Art. 46. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (5)

(1) Când actul constitutiv nu cuprinde mențiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziție imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerință legală pentru constituirea societății, judecătorul delegat, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de intervenție, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care asociații înlătură asemenea neregularități. Judecătorul delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(2) În cazul în care au fost formulate cereri de intervenție, judecătorul va cita intervenienții și se va pronunța asupra cererilor acestora în condițiile art. 49 și următoarele din Codul de procedură civilă, nefiind aplicabile dispozițiile art. 335 din Codul de procedură civilă. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 47. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) În cazul în care fondatorii sau reprezentanții societății nu au cerut înmatricularea ei în termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comerțului efectuarea înmatriculării, după ce, prin notificare sau scrisoare recomandată, i-a pus în întârziere, iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire. Doctrină (2)

(2) Dacă, totuși, înmatricularea nu s-a efectuat în termenele prevăzute de alineatul precedent, asociații sunt eliberați de obligațiile ce decurg din subscripțiile lor, după trecerea a 3 luni de la data autentificării actului constitutiv, în afară de cazul în care acesta prevede altfel. Doctrină (2)

(3) Dacă un asociat a cerut îndeplinirea formalităților de înmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligațiile ce decurg din subscripție.

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) În cazul unor neregularități constatate după înmatriculare, societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării acelor neregularități. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dacă societatea nu se conformează, orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societății, sub sancțiunea plății de daune cominatorii, să le regularizeze. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Modele (1)

(3) Dreptul la acțiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculării societății. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Modele (1)

Art. 49. - Jurisprudență, Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Fondatorii, reprezentanții societății, precum și primii membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale societății răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitățile la care se referă art. 46-48. Jurisprudență

Art. 50. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat nu sunt opozabile terților, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Art. 51. - Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Terții pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.

Art. 52. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Societatea este obligată să verifice identitatea dintre textul depus la oficiul registrului comerțului și cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau în presă. În caz de neconcordanță, terții pot opune societății oricare dintre texte, în afară de cazul în care societatea face dovada că ei cunoșteau textul depus la oficiul registrului comerțului.

Art. 53. - Jurisprudență, Doctrină (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Fondatorii, reprezentanții și alte persoane, care au lucrat în numele unei societăți în curs de constituire, răspund solidar și nelimitat față de terți pentru actele juridice încheiate cu aceștia în contul societății, în afară de cazul în care societatea, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societății încă de la data încheierii lor. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 54. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(1) Nici societatea și nici terții nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligațiile asumate, o neregularitate în numirea reprezentanților, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din organele societății, atunci când această numire a fost publicată în conformitate cu legea. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Societatea nu poate invoca față de terți numirile în funcțiile menționate în alineatul precedent sau încetarea acestor funcții, dacă ele nu au fost publicate în conformitate cu legea. Jurisprudență, Reviste (10), Librăria Indaco (1)

Art. 55. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (1)

(1) În raporturile cu terții, societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc obiectul de activitate, în afară de cazul în care ea dovedește că terții cunoșteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască depășirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură, dovada cunoașterii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale societăților prevăzute în alineatul precedent, care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terților, chiar dacă au fost publicate. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

Art. 56. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Nulitatea unei societăți înmatriculate în registrul comerțului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:

a) lipsește actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6); Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

b) toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societății; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) obiectul de activitate al societății este ilicit sau contrar ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

d) lipsește încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societății; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

e) lipsește autorizarea legală administrativă de constituire a societății; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societății, obiectul său de activitate, aporturile asociaților și capitalul social subscris și vărsat; Modificări (1), Jurisprudență

g) s-au încălcat dispozițiile legale privind capitalul social minim, subscris și vărsat; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

h) nu s-a respectat numărul minim de asociați, prevăzut de lege. Comentarii expert (1)

Art. 57. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Comentarii expert (1)

Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal.

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității a devenit irevocabilă, societatea încetează fără efect retroactiv și intră în lichidare. Dispozițiile legale privind lichidarea societăților ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător. Modificări (1), Doctrină (2)

(2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulității se vor numi și lichidatorii societății. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Tribunalul va comunica hotărârea judecătorească oficiului registrului comerțului, care, după menționare, o va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare în Partea a IV-a, în extras. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Asociații răspund pentru obligațiile sociale până la acoperirea acestora în conformitate cu prevederile art. 3.

Art. 59. - Jurisprudență, Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Declararea nulității societății nu aduce atingere actelor încheiate în numele său. Jurisprudență

(2) Nici societatea și nici asociații nu pot opune terților de bună-credință nulitatea societății. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

CAPITOLUL V Unele dispoziții procedurale

Art. 60. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai recursului. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează recursul curții de apel în a cărei rază teritorială se află sediul societății, iar în cazul sucursalelor înființate în alt județ, curții de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Motivele recursului se pot depune la instanță, cu cel puțin două zile înaintea termenului de judecată. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului, fiind aplicabile dispozițiile art. 48-49 și 56-59. Doctrină (1)

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) În sensul prezentei legi, prin hotărârea asociaților se înțelege și hotărârea organelor statutare ale societății, iar termenul asociați include și acționarii, în afară de cazul în care din context rezultă altfel. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 62. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7), Modele (1), Proceduri (2)

(1) Opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociaților sau a actului adițional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerțului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai recursului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 63. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (10)

Cererile și căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competența instanțelor judecătorești, se soluționează de instanța locului unde societatea își are sediul principal.

Art. 64. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Citarea părților în fața judecătorului delegat și comunicarea actelor sale se fac, de către oficiul registrului comerțului, prin poștă, cu scrisoare recomandată, atașându-se recipisa la dosar, sau prin agenți ai oficiului registrului comerțului, ori în condițiile Codului de procedură civilă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adunarea constitutivă (1) - Sebastian Bodu
Adunarea constitutivă va alege, dintre participanți, un președinte de ședință și doi sau mai mulți secretari. Participarea acceptanților se va constata prin liste de prezență (tabel) întocmite de fondatori, semnate de președinte și de unul dintre secretari și, în dreptul numelui, de fiecare acceptant. Orice acceptant are dreptul să facă observații asupra listei prevăzute la art. 23 din Legea societăților, înainte de începerea dezbaterilor, observațiile urmând a fi incluse pe ordinea de zi, alături de problemele esențiale privind constituirea și funcționarea societății. Întâi de toate, adunarea va decide dacă societatea se constituie sau nu , inclusiv în funcție de nivelul subscripțiilor.
„Legea societăților comentată și adnotată”, pag. 146, ediția 2017, autor Sebastian Bodu, Editura ROSETTI International
[ Mai mult... ]

Adunarea constitutivă (2) - Sebastian Bodu
Participarea la adunarea constitutivă se face personal sau prin reprezentant cu procură specială însă nimeni nu poate reprezenta mai mult de cinci acceptanți, pentru a nu transforma reprezentarea într o chestiune de masă, în care reprezentantul să nu folosească masa reprezentaților pentru a și urmări propriile interese. Reprezentantul poate fi acceptant sau nu (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus) . Deși legea vorbește despre participarea acceptanților, este de la sine înțeles că și fondatorii (în drept) sunt participanți cu drept de vot, întrucât și ei au subscris acțiuni. Adunarea este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unul din numărul acceptanților (validați) , indiferent de numărul acțiunilor pe care aceștia le au subscris. De asemenea, numărul de acțiuni subscrise este indiferent și cu privire la drepturile de vot deoarece fiecare acceptant are dreptul la un singur vot, indiferent de câte acțiuni a subscris sau cât reprezintă acestea din capitalul social.
Motivul pentru care se derogă, în adunarea constitutivă, de la regula „o acțiune – un vot” care guvernează, în principiu, adunările generale este acela că adunarea este una a subscriitorilor, nu a acționarilor , deci fiecare acceptant nu este încă acționar ci parte contractantă, concurând la încheierea actului constitutiv iar contractanții sunt egali în drepturi . De aceea derogarea instituie un mecanism de împiedicare a influențării votului de către un participant sau chiar grup de participanți format ad hoc. Adunarea hotărăște pe principiul majorității celor prezenți, majoritatea fiind însă, în condițiile impunerii unei prezențe obligatorii minime (cvorum), una absolută și nu simplă, termenul fiind folosit deci în mod eronat.
[ Mai mult... ]

Aporturile în industrie - Sebastian Bodu
Aportul în industrie reprezintă contribuția la care se obligă un asociat față de societate și constă în munca , serviciul sau priceperea și informația (energia, în general) pe care o pune la dispoziția societății, în beneficiul acesteia. Legea societăților folosește denumirea de „prestații în muncă și servicii” (art. 16 alin. (4)). Aportul trebuie să constea în faptele, serviciile, etc. personale ale asociatului , aportul fiind intuitu personae. În acest caz obligația asociatului este una de a face, spre deosebire de aportul în natura unde obligația este de a da . Aporturile în industrie sunt netransmisibile. Ele sunt permise în mod direct doar la societățile de persoane, respectiv cele în nume colectiv și în comandită (din partea asociaților comanditați), unde factorul reprezentat prin activitatea personală este mai pronunțat , nefiind admise (direct) la societățile cu răspundere limitată și la cele pe acțiuni, însă ele există indirect, prin avantajele de care beneficiază anumiți asociați. Când avantajul este statutar, îmbracă forma cotei de fondator; când este extra statutar, îmbracă forma derogării de la regula distribuirii proporționale a profitului .
Din cauza că nu pot fi nici evaluate de către terți și nici vărsate, valoarea contribuțiilor în industrie nu se poate regăsi în pasivul bilanțului cum nici activitatea efectivă nu se poate regăsi printre active. Aceasta nu înseamnă că aportul în industrie nu are valoare, ci din contră, poate chiar depăși valoarea oricărui alt aport material , doar că nu poate fi evaluat contabil, evaluarea lui ținând exclusiv de resorturile interne ale asociaților. Aportul în industrie, atât ca sursă cât și ca resursă, pur și simplu nu există față de creditorii sociali, aceștia neputându l urmări . Astfel, conform art. 16 alin. (4) din Legea societăților, aporturile în industrie nu sunt luate în calculul – juridic sau contabil – la capitalul social (nici la constituire, nici la majorare) și nu îndeplinesc funcțiile acestuia de stabilire a structurii acționariatului și de garanție indirectă a creditorilor sub forma gajului societar . Așadar termenul de „aport” – stricto sensu, de înțeles în cazul societății simple, este un pic forțat în cazul societății comerciale pentru că, deși reprezintă o contribuție la realizarea activității societății , nu se face prin aducerea spre folosință a unui activ ci prin punerea la dispoziție, în beneficiul societății, a muncii, serviciului, priceperii, informațiilor sau influenței asociatului.
[ Mai mult... ]

Aporturile în numerar - Sebastian Bodu
Aportul în numerar reprezintă suma de bani pe care subscriitorul se obligă să o plătească societății în schimbul titlurilor subscrise. Prin chiar actul constitutiv al societății, asociații evidențiază aporturile lor inițiale între care aporturile în numerar trebuie să se regăsească în mod obligatoriu (art. 16 alin. (1) din Legea societăților), fără un cuantum minim. Motivul obligativității numerarului la momentul înmatriculării este acela că societății îi trebuie un minim de lichiditate pentru a începe activitatea, altfel fiind obligată să vândă din bunurile aduse ca aport în natură sau să se împrumute (de la asociați sau terți, creditul bancar fiind, în principiu, inaccesibil unei societăți nou înființate ). Cum lichiditatea se raportează la societate, ca afacere, este irelevantă proveniența numerarului, astfel că acesta nu trebuie să provină de la fiecare asociat în parte, în lipsa unei prevederi legale în acest sens. Existența aportului în numerar este deci raportată doar capitalul social, ca întreg, și nu la fiecare aport în parte .
Titlurile de valoare, oricât ar fi de lichide, nu pot fi toate considerate numerar. Așadar numerar înseamnă strict bani. Deși este catalogat în mod obișnuit ca fiind un titlu de valoare – mai exact, titlu de credit, alături de cambie și bilet la ordin – cecul este în realitate un instrument de plată . Asimilarea lui cu numerarul poate fi deci făcută , astfel că transmiterea unui cec către societate reprezintă un aport în numerar cu valoarea cecului însă vărsământul aportului se considera realizat nu la data la care are loc remiterea filei cec ci la data la care societatea încasează cecul respectiv. Totuși, din punct de vedere bancar există o deosebire între cec și ordin de plată (presupunând că aportul în numerar se face prin transfer bancar) întrucât acesta din urmă este refuzat instantaneu însăși ordonatorului dacă nu există disponibil în contul său curent bancar pe când completarea cecului se face de către titularul contului fără participarea băncii astfel ca o eventuală lipsă a disponibilului va fi constatată de către societatea beneficiară a aportului în momentul în care solicită băncii încasarea cecului emis de către subscriitorul titlurilor sale de participare. Așadar, în cazul cecului, vărsământul trebuie considerat efectuat la data la care contul curent bancar al societății este creditat cu suma reprezentând vărsământul, conform subscripției. Pentru aceste considerente, cambia și biletul la ordin pot fi și ele asimilate cecului și, deci, numerarului, dacă sunt emise cu titlu de plată și nu de garanție.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Al doilea caz de nulitate îl reprezintă situația în care toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societății. Data constituirii societății nu poate fi cea aînmatriculării, având în vedere chiar dispozițiile art. 5 din Lege care arată că „(…) societatea se constituie prin contract de societate și statut, sau prin act constitutiv (…)”, text din care reiese cu claritate faptul că data constituirii societății este data semnării actului constitutiv, și nu data autorizării judecătorului delegat de înmatriculare asocietății. Nu mai puțin adevărat este că nulitatea poate fi acoperită în acest caz, așa încât, dacă până la data concluziilor în fond la tribunal incapacitatea este înlăturată, nulitatea este la rândul ei înlăturată. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    a)Întocmirea actului constitutiv. În conformitate cu art. 5, societatea comercială se constituie prin contract de societate și statut, care pot fi cuprinse într-un singur înscris, denumit act constitutiv, după următoarele distincții: [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Articolul 17 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede că „La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă aacestuia, se vor prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată”, iar alin. (3) precizează că „Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)”. Rațiunea textului este dată de împrejurarea că în vederea întocmirii actelor constitutive ale societății și aautentificării sau acertificării acestora, denumirea trebuie să fie indisponibilizată, societatea având un drept de folosință anticipat asupra acesteia. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Contract de societate vs. act constitutiv 
    Societatea reglementată de Legea societăților este o entitate cu personalitate juridică, dacă se va fi constituit în condițiile acestei legi. Chiar dacă este o persoană juridică, totuși, în mod originar, societatea este un contract, fiind o specie a figurii juridice a societății reglementate de Codul civil. Într-adevăr, personalitatea juridică se dobândește doar după parcurgerea formalităților de înmatriculare, ceea ce presupune o prealabilă formare (eventual progresivă) a unui acord de voințe și a unei comuniuni de interese între asociați, adică a unui contract. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Al doilea caz de nulitate îl reprezintă situația în care toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societății. Data constituirii societății nu poate fi cea aînmatriculării, având în vedere chiar dispozițiile art. 5 din Lege care arată că „(…) societatea se constituie prin contract de societate și statut, sau prin act constitutiv (…)”, text din care reiese cu claritate faptul că data constituirii societății este data semnării actului constitutiv, și nu data autorizării judecătorului delegat de înmatriculare asocietății. Nu mai puțin adevărat este că nulitatea poate fi acoperită în acest caz, așa încât, dacă până la data concluziilor în fond la tribunal incapacitatea este înlăturată, nulitatea este la rândul ei înlăturată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Dispoziții generale
Constituirea societăților comerciale
Funcționarea societăților comerciale
Modificarea actului constitutiv
Excluderea și retragerea asociaților
Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale
Lichidarea societăților comerciale
Infracțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Capacitatea juridică a societății comerciale
1. Reprezentarea societății debitoare în insolvență
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
Ipoteza falsus procurator/L’hypothèse du faux procurateur (Falsus procurator)/Falsus procurator hypothesis
Capacitatea juridică a societății comerciale
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Modele:
Acțiune în regularizarea societății
Opoziție împotriva hotărârii asociaților
Act constitutiv - societate cu răspundere limitată – cu mai mulți asociați
Act constitutiv - societate în nume colectiv
Act constitutiv - societate pe acțiuni - administrată în sistem dualist
Act constitutiv - societate pe acțiuni - administrată în sistem unitar
Acțiune în declararea nulității societății
Act constitutiv - societate cu răspundere limitată - cu asociat unic
Act constitutiv - societate în comandită simplă
Act constitutiv - societate în comandită pe acțiuni
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea înregistrarea mențiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societăți
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății în nume colectiv, in comandită simplă și cu răspundere limitată
Procedură privind înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului profesioniștilor în alt județ
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL cu mai mulți asociați, SA și SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare și lichidării SNC, SCS, SRL, SA și SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale)
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății și companiei naționale
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Procedură privind depunerea prospectului de emisiune de acțiuni privind constituirea societăților pe acțiuni prin subscripție publică
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Tratat de drept societar - Teorie și practică
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Tratat de drept comercial român
Procedurile de prevenire a insolvenței
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Legislația societăților, Actualizat 21.02.2018, Ediție coordonată de prof. univ. dr. Smaranda Angheni
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 22/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...