Art 93 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 93.
- Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Valoarea nominală a unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei. Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Acțiunile vor cuprinde: Reviste (1), Doctrină (1)

a) denumirea și durata societății;

b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;

c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;

d) avantajele acordate fondatorilor.

(3) Pentru acțiunile nominative se vor mai menționa: numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz. Doctrină (1)

(4) Acțiunile trebuie să poarte semnătura a doi administratori, când sunt mai mulți, sau a unicului administrator. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Mențiunile prevăzute de lege pentru acțiunile emise în formă materială sunt obligatorii. După părerea noastră, absența acestor mențiuni, cu excepția semnăturii administratorilor, atrage nulitatea absolută a titlului. 
    Din împrejurarea că textul prevede obligativitatea indicării în cuprinsul acțiunii a codului unic de înregistrare și a numărului Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea se deduce faptul că emiterea acțiunilor în formă materială nu poate fi făcută decât după înmatricularea societății. În acest fel, terții sunt protejați, evitându-se specularea titlurilor unei societăți pe acțiuni a cărei existență e nesigură (C. Cucu, M.V. Gavriș, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, p. 167). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acțiunile la purtător sunt acele acțiuni al căror proprietar nu este cunoscut. Proprietarul acestor acțiuni este posesorul lor. Pe titlu, acțiunile la purtător fiind emise în forma materială (caracteristică logică, dar care rezultă per acontrario din dispozițiile art. 91 și 98 din Legea nr. 31/1990), se înscriu în mod obligatoriu valoarea nominală și caracteristicile societății emitente [art. 93 alin. (1) și (2)]. Acțiunile la purtător sunt considerate afi bunuri mobile propriu-zise, neprecizându-se dacă prin aceasta se înțelege un caracter de „bunuri corporale”3. 
    3 Gh. Piperea, Societăți comerciale, piața de capital, acquis comunitar, Ed. All Beck, 2005, București, p. 260.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Acțiunile emise în formă materială conțin oserie de elemente de identificare atitularului dreptului de proprietate art. 93 alin. (3) din Legea nr. 31/1990] – nume, prenume, CNP, domiciliul acționarului-persoană fizică, respectiv, denumire, CUI, număr de înmatriculare, sediu, în cazul acționarului-persoană juridică. De asemenea, ele cuprind date despre societatea emitentă art. 93 alin. (2)], cum ar fi denumirea și durata societății, data actului constitutiv, capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală etc. Acțiunile emise în formă materială trebuie să poarte semnătura adoi membri ai consiliului de administrație, respectiv ai directoratului, sau, după caz, semnătura administratorului unic, respectiv adirectorului general unic art. 93 alin. (4)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Proiect: Firmele care își ascund acționarii, dizolvate
Societate pe acțiuni. Dreptul acționarului de a se retrage din societate. Condiții și efecte/[Companies. The right of the shareholder to withdraw from the company. Conditions and Effects]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
;
se încarcă...