Art 80 Societățile în nume colectiv | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile în nume colectiv -
Art. 80.
- Referințe în jurisprudență (22), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Asociatul care, fără consimțământul scris al celorlalți asociați, întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul său sau în acela al unei alte persoane este obligat să restituie societății beneficiile ce au rezultat și să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    c) asociații cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administrație ori contravin dispozițiilor art. 80 și art. 82 din Legea nr. 31/1990, anume cei care fără consimțământul scris al celorlalți asociați întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul lor sau în acela al unei alte persoane și cei care au luat din fondurile societății mai mult decât li s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societății; [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Asociatul are obligația de anu săvârși niciun act care ar aduce atingere patrimoniului societății (D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 92). Cu titlu general, această interdicție există în materia societății civile [art. 1904 alin. (2) C. civ..]. 
    Credem că în cazul în care asociatul își încalcă această obligație, nu mai este vorba de posibilitatea obținerii unui profit de către societate. Societatea suferă în mod evident un prejudiciu prin neutilizarea bunurilor sale în scopul desfășurării activității societății. Legea prevede însă că, în afară de acoperirea prejudiciului civil suferit de societate, asociatul este obligat să restituie și beneficiile obținute de el sau de terțul pentru care alucrat, prin exploatarea în mod nepermis abunurilor sau creditului societății. Restituirea beneficiilor apare, în acest caz, ca oagravare aregimului răspunderii civile aasociatului, legea nepermițând operarea unei compensări între restituirea completă abeneficiilor obținute de asociat sau terț și repararea prejudiciului produs societății. Art. 80 este un caz particular al regulii instituite în art. 1907 alin. (2) coroborat cu art. 1904 alin. (2) C. civ.. („asociatul nu poate compensa cheltuielile și pierderile prevăzute la alin. (1) cu datoriile sale față de societate și nici paguba cauzată societății din culpa sa cu foloasele pe care ile-a adus prin diferite operațiuni” și respectiv „asociatul care […] întrebuințează bunurile sociale în folosul său sau al unei alte persoane este obligat să restituie societății beneficiile ce au rezultat și să acopere daunele ce ar putea rezulta”). Totuși, art. 1907 alin. (2) diferă de art. 80 prin aceea că, în primul caz, se interzice compensarea daunelor cauzate societății cu beneficiile obținute de societate prin eforturile acelui asociat, în timp ce în art. 80 este vorba de obținerea unor beneficii în interesul propriu al asociatului. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Reclamanta B.M. și pârâtul C.R., au înființat în perioada căsătoriei o societate comerciale în nume colectiv, în care ambii aveau calitatea de administratori. 
    După deteriorarea relațiilor dintre soți și care au culminat cu desfacerea căsătoriei prin divorț, pârâtul a înstrăinat din bunurile societății, iar reclamanta a cerut anularea vânzărilor pe motiv că acordul său nu a existat. 
    Prima instanță a respins acțiunea pe motiv că în societatea în nume colectiv ar exista un mandat tacit reciproc în ceea ce privește actele de administrare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Art 83 Societățile în nume colectiv
Art 84 Societățile în nume colectiv
Art 85 Societățile în nume colectiv
Art 86 Societățile în nume colectiv
Art 87 Societățile în nume colectiv
Art 88 Societățile în comandită simplă
Art 89 Societățile în comandită simplă
Art 90 Societățile în comandită simplă
Reviste:
6. Excludere asociat. Delegarea dreptului de administrare unui terț. Trimiterea în judecată a asociatului administrator pentru săvârșirea unor infracțiuni care nu au legătură cu administrarea sau activitatea societății. Neînțelegerile grave între asociați
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...