Art 72 Dispoziții comune | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea societăților comerciale - Dispoziții comune -
Art. 72.
- Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (41), Doctrină (8)

Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre posibilitatea încheierii unui contract de muncă cu societatea, de către administratorii la SNC, SCS, SCA - Horatiu Sasu
Semnalăm, referitor la posibilitatea încheierii unui contract de muncă de către administratorii societății în nume colectiv, în comandită simplă și în comandită pe acțiuni, că în literatura juridică s-a afirmat, pornind de la dispozițiile art. 58 alin. (1) (în prezent art. 88 alin. (1)) și art. 136 alin. (1) (în prezent art. 187 alin. (1)) din Legea nr. 31/1990, că niciodată administratorii nu pot activa în această calitate în temeiul unui contract de muncă, ci exclusiv în baza unui mandat. Această concluzie a fost dedusă din textele menționate considerate imperative, care dispun că la societățile în comandită calitatea de administrator nu o poate avea decât un asociat comanditat. S-a considerat în esență că existența contractului de societate între aceasta și comanditați exclude ființarea în același timp cu același scop (administrarea societății în comandită) și între aceleași părți a unui contract de muncă (Ș. Beligrădeanu, Derogări de la dreptul comun al muncii cuprinse în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Revista Dreptul nr. 9-12/1990, pag. 34).
S-a comentat că această opinie este corectă numai cu privire la asociații administratori comanditați care au puterea de reprezentare a societății, iar nu a celor care nu au această putere. Acești din urmă administratori nu pot fi considerați mandatari, deoarece ei nu pot să încheie acte juridice. De aceea, ei sunt simpli administratori-asociați ale căror atribuții sunt stabilite prin actul constitutiv, adunarea generală, printr-un contract de adminis­trare sau chiar printr-un contract de muncă (Claudia Roșu, Natura juridică a raporturilor dintre administrator și societatea comercială, în Revista de Drept Comercial nr. 4/2001, pag. 88).
[ Mai mult... ]

Neaplicabilitatea regulilor din Codul muncii la răspunderea administratorilor - Horatiu Sasu
Considerațiile de la acest capitol sunt desigur valabile numai în situația în care membrii organelor colegiale de conducere au calitatea de salariați ai angajatorului în care își exercită mandatul lor (Sanda Ghimpu, Alex.Țiclea, Dreptul muncii, Casa de Editura și Presa “Șansa” SRL, București, 1997, pag. 418). Dacă administratorii nu sunt salariați ai societății (cum este cazul administratorilor societăților pe acțiuni – art. 137 ind. 1 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990), răspunderea acestora nu mai este o răspundere patrimonială în conformitate cu prevederile Codului muncii, ci în raport cu prevederile referitoare la mandat, așa cum arată art. 72 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Într-adevăr, raporturile dintre administratori și societate sunt raporturi de mandat, cu dublă natură - contractuală și legală. Administratorul, nefiind un simplu contractant ordinar, ci un organ de conducere remunerat, va răspunde luându-se în considerare diligența unui bun proprietar, după cum reiese cu claritate din prevederile art. 2018 alin. (1) Cod civil. Așa fiind, în ce privește aprecierea diligenței pe care trebuie să o depună în îndeplinirea atribuțiilor sale mandatarul comercial, aprecierea va trebui făcută “in abstracto”, excluzând aprecierea “in concreto”. Aceasta deoarece aprecierea “in abstracto” exprimă comportamentul normal al “bunului comerciant” (Raul Petrescu, Principalele contracte de drept comercial, Editura Oscar Print, București, 1999, pag. 50). El fiind plătit, i se impune să lucreze în interesul mandantului său, cu diligența unui bun profesionist, răspunzând de culpa levis in abstracto, spre deosebire de mandatarul cu titlu gratuit, căruia nu i se poate cere o mai mare grijă decât în propriile lui afaceri, deci numai de culpa levis in concreto (Codul comercial adnotat, Editura Tribuna, Craiova, 1994, pag. 315). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    De asemenea, conform art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligațiile și răspunderea administratorului sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat din Codul civil (art. 2009-2042) și de cele prevăzute de Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Raporturile dintre administratori și societate sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat (art. 72 din Lege prevede răspunderea administratorilor potrivit reglementărilor referitoare la mandate sau celor special prevăzute de lege) și de cele special prevăzute în această lege. Acest lucru face ca, în funcție de natura raporturilor desfășurate pe parcursul activității, răspunderea să poată fi contractuală sau delictuală. Aparent însă, față de specificul raporturilor dintre societate și administratori, nu există decât orăspundere contractuală. Însă specificul răspunderii mandatarilor pentru îndeplinirea mandatului lor nu poate exclude răspunderea delictuală. Aceasta cu atât mai mult cu cât în sarcina administratorilor sunt prevăzute sancțiuni cu caracter penal ce excedează raporturile contractului de mandat. Legea chiar prezumă în anumite cazuri culpa și instituie și orăspundere solidară aadministratorilor. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În toate situațiile, raporturile dintre organele de administrare ale societății comerciale și aceasta sunt guvernate de regulile mandatului și de dispozițiile speciale ale Legii nr. 31/1990, conform art. 72 din acest act normativ. Același tip de raport este considerat aexista și în privința organelor de control în conformitate cu art. 166 alin. (1). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În orice situație, conform prevederilor de drept comun, aplicarea măsurii suspendării drepturilor de vot revine în sarcina consiliului de administrație, în temeiul art. 72 din Legea nr. 31/1990 și pentru identitate de rațiune cu dispozițiile art. 70 din Regulamentul nr. 1/2006, aplicabile în cazul suspendării drepturilor de vot pentru depășirea pragului de 33%1. Chiar dacă nu am fi avut prevederi legale aplicabile acestei situații, în realitate este evident ca administratorii organizează adunările generale și pot hotărî admiterea sau îndepărtarea unor persoane din rândul acționarilor cu drept de vot „nealterat”. Prerogativa de aaplica măsura suspendării drepturilor de vot conferă oputere deosebită administratorilor societății, care pot califica în mod discreționar anumite persoane ca acționând în mod concertat în vederea suspendării drepturilor lor de vot și aeliminării acestora, pe această cale, din rândul acționarilor care pot lua decizii în cadrul adunării generale. 
    1 A se vedea supra Secțiunea a 6–a. Suspendarea dreptului de vot.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Evoluția concepțiilor privind raporturile dintre administratori și societate 
    Problema raporturilor juridice dintre administrator și societate este controversată. 
    În concepția clasică a dreptului comercial, raporturile dintre administrator și societate au fost considerate ca raporturi izvorâte dintr-un contract de mandat de drept comun. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Art 82 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Calitatea de salariat și administrator al societății cu răspundere limitată
Societate pe acțiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidența prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecințe
Regimul sancțiunilor juridice aplicabile cazurilor de conflict de interese în interiorul societăților
Considerații cu privire la expirarea mandatului și posibilitatea prelungirii de drept a puterii de reprezentare a mandatarului potrivit noului Cod civil
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Ce se întâmplă cu administratorul unei SA al cărui mandat a expirat?
Cum ia naștere o obligație civilă? O prezentare succintă, dar de esență, asupra izvoarelor dreptului obligațional român actual
6. Revocarea din funcție a administratorului societății. Efecte asupra actelor încheiate de acesta în numele societății, anterior revocării
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și de Ministerul Public cu privire la "interpretarea și aplicarea art. 72 și art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispozițiile art. 1552 și 1554-1555 din Codul civil din 1864 și ale art. 2030 din Codul civil
;
se încarcă...