Art 71 Dispoziții comune | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Dispoziții comune -
Art. 71.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operațiune. Reviste (1)

(3) Administratorul care, fără drept, își substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societății. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Puterea de a reprezenta societatea, conferită unui administrator, trebuie exercitată de administratorul însuși. Soluția se întemeiază pe principiul dreptului comun, potrivit căruia mandatarul trebuie să execute personal însărcinarea primită, deoarece contractul de mandat este încheiat intuitu personae (Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, 2004, p. 279). 
    Din rațiuni practice, Legea nr. 31/1990 permite administratorului să transmită puterea de reprezentare altei persoane, dar numai dacă această facultate s-a prevăzut expres în actul prin care i s-a conferit calitatea de reprezentant al societății. Un atare act poate fi actul constitutiv sau hotărârea adunării asociaților. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Dreptul de reprezentare pentru operațiunea de vânzare a imobilului aparținea lui D.S., însă substituirea celuilalt administrator și asociat B.I.F., căruia nu i s-a concedat această facultate, nu este o cauză de nulitate absolută, transmiterea dreptului de reprezentare fiind validă. Aceasta întrucât, art. 71 din Legea nr. 31/1990 nu sancționează cu nulitatea actele încheiate de persoana ce s-a substituit în dreptul de reprezentare, neputând fi opusă nici terților neregularitatea acestei substituiri, în speță, față de art. 55 alin. (2). Conchidem că sancțiunea actului încheiat nu constă în nulitatea sa ci, într-o eventuală răspundere a administratorului B.I.F. pentru prejudiciul cauzat. (C. Ap. Brașov, s.com., dec. nr. 11 din 10 februarie 2009) [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Administratorii care au dreptul de areprezenta societatea nu îl pot transmite unor terți, decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres. În acest caz, este necesară oprevedere expresă în cuprinsul actului constitutiv, în sensul celei de la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.Legea nu fixează odurată maximă amandatului administratorilor societății cu răspundere limitată. În principiu, în lipsa unei dispoziții contrare aactului constitutiv, ei vor putea fi numiți pe odurată nelimitată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Art 81 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Substituirea administratorului societății
1. Reprezentarea societății debitoare în insolvență
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Ipoteza falsus procurator/L’hypothèse du faux procurateur (Falsus procurator)/Falsus procurator hypothesis
6. Excludere asociat. Delegarea dreptului de administrare unui terț. Trimiterea în judecată a asociatului administrator pentru săvârșirea unor infracțiuni care nu au legătură cu administrarea sau activitatea societății. Neînțelegerile grave între asociați
12. Concediere pentru necorespundere profesională. Obligativitatea procedurii de evaluare profesională prealabilă. Distincții între necorespunderea profesională și abaterea disciplinară
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...