Art 70 Dispoziții comune | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Dispoziții comune -
Art. 70.
- Referințe în jurisprudență (41), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv. Referințe în jurisprudență (16), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Ei sunt obligați să ia parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [5] Obligațiile administratorului. Conform art. 70 din Legea nr. 31/1990, administratorul societății poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire aobiectului societății, afară de restricțiile stipulate în actul constitutiv. Totodată, aceștia sunt obligați să ia parte la toate adunările societății, la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora. El poate îndeplini toate operațiunile de gestiune și de reprezentare pe care le impune realizarea scopului societății. Astfel rezultă că puterile administratorilor au odimensiune legală incluzând oserie de atribuții stabilite prin lege, dar și odimensiune convențională, stabilită prin actul constitutiv sau printr-un contract de administrare sau hotărâri ale organelor statutare ale societății, prin care societatea poate să limiteze puterile administratorilor. Legiuitorul însuși prevede unele limitări ale puterilor administratorilor, urmărind să protejeze interesele și să conserve patrimoniul societății, sau să permită asociaților să ia decizii importante pentru societate. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Societatea va fi reprezentată prin administratori, în temeiul art. 70.Se ridică însă problema soluției de urmat în situația în care hotărârea este atacată de toți administratorii. În acest caz, pentru acțiunea în nulitate, art. 132 alin. (6) aprevăzut că societatea va fi reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care afost însărcinată până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană. Aceasta va fi și soluția în ceea ce privește reprezentarea societății comerciale în ordonanța președințială, în condițiile dreptului comun, respectiv potrivit art. 44 alin. (1) C. proc. civ.. care reglementează posibilitatea instanței de anumi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentat și reprezentant. Aceeași este soluția prevăzută de art. 132 pentru acțiunea în anulare, dar considerăm că acest text nu poate fi aplicat prin analogie și pentru soluționarea cererii de ordonanță președințială de suspendare ahotărârii adunării generale, deoarece este onormă specială și, deci, care nu poate fi aplicată prin analogie, ci este de strictă interpretare. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Interesează în mod deosebit însă forma de exprimare avoinței sociale. Normei generale cuprinse în art. 70 din Legea nr. 31/1990, potrivit căreia administratorii pot face toate operațiunile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, ise opune norma speciala din art. 146. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Puterile administratorului societății 
    Voința socială a oricărei societăți, exprimată în actul constitutiv și apoi, după constituirea societății, în adunarea generală a asociaților, este adusă la îndeplinire prin actele de executare ale persoanelor anume învestite, care realizează administrarea societății. 
    A administra societatea înseamnă a îndeplini toate operațiunile de gestiune necesare atingerii scopului social (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 503). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Inexistența unei hotărâri a adunării generale, ori, în speță, anularea acesteia nu poate avea efect asupra contractului de închiriere încheiat de reprezentantul legal al societății care a acționat prin împuternicirea dată de Consiliul Administrației în baza deciziei acestuia de închiriere a unor bunuri care nu depășesc jumătate din valoarea contabilă a activelor, în virtutea atribuțiilor conferite acestui organ prin actele constitutive ale societății. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 1284 din 20 aprilie 2010) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Art 76 Societățile în nume colectiv
Art 77 Societățile în nume colectiv
Art 78 Societățile în nume colectiv
Art 79 Societățile în nume colectiv
Art 80 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Anulare proces-verbal încheiat de I.T.M. încheiere contract individual de muncă. Societate cu asociat unic
Despre contractul de ipotecă (II)
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (II)
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
10. Buna-credință. Teoria proprietarului aparent. Principiul ocrotirii bunei-credințe. Prezumție relativă. Condiții
1. Reprezentarea societății debitoare în insolvență
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Răspunderea civilă a administratorilor și managerilor societăților comerciale. Răspunderea în cazul societății solvabile. Răspunderea în cazul societății insolvente. Răspunderea față de terți. Răspunderea în procedura fiscală. Ediția a 2-a, revizuită și adăugită
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...