Art 65 Dispoziții comune | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Dispoziții comune -
Art. 65.
- Referințe în jurisprudență (21), Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În lipsă de stipulație contrară, bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerțului. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Comentarii expert (6)

(2) Asociatul care întârzie să depună aportul social este răspunzător de daunele pricinuite, iar dacă aportul a fost stipulat în numerar este obligat și la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Excepția - Horatiu Sasu
Legea 31/1990 arată că bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia “în lipsă de stipulație contrară”, ceea ce înseamnă că, dacă părțile consimt ca bunurile să NU devină proprietatea societății, clauza este perfect valabilă. Astfel s-a pronunțat însăși instanța supremă, într-un caz în care în statutul unei societăți comerciale în lichidare părțile au stipulat că “bunurile constituite ca aport în societate nu devin proprietatea societății, ci rămân la proprietar”. Litigiul avea ca obiect o construcție edificată de unul din asociați, anterior constituirii societății, imobil care a rămas în exploatarea acestuia, reprezentând gaj pentru societate, așa cum au convenit părțile asociate prin statut. "În această situație, cum imobilul respectiv nu a intrat în proprietatea societății, nefiind cuprins în activul acesteia, potrivit bilanțului și evidențelor contabile, se constată că lichidatorul a procedat corect când nu l-a cuprins în bilanțul întocmit în vederea lichidării” - a conchis instanța supremă (Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, dec. nr. 476 din 29 iunie 1995, în C. Crișu și ?t. Crișu, Practică și literatură juridică 1994-1997, Editura Argessis, 1998, pag. 706). [ Mai mult... ]

Regula - Horatiu Sasu
În temeiul acestor reglementări aportul la capitalul social – aport care poate consta în numerar sau în bunuri corporale, mobile sau imobile - intră în patrimoniul societății și devin proprietatea acesteia, DACĂ în actul constitutiv nu se prevede în mod expres că asociații s-au înțeles să se constituie alt drept decât cel de proprietate (spre exemplu, dacă nu au convenit să se transfere societății numai dreptul de folosință a unei mărci).
În mod obișnuit, dreptul care se transmite societății este dreptul de proprietate, dar numai dacă:
[ Mai mult... ]

Transferul dreptului de proprietate prin constituirea aportului la capitalul social (I). Regula - Horatiu Sasu
În privința dreptului transmis societății asupra bunului aportat, acesta poate fi dreptul de proprietate, dreptul de folosință sau de uzufruct, potrivit înțelegerii asociaților (Stanciu D. Cărpenaru, Cătălin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea, Societățile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudență, Editura All Beck, București, 2002, pag. 169). Bunăoară, retehnologizarea se înfăptuiește de regulă prin aport de brevete de invenție subscrise cu titlu de cesiune sau de licență în favoarea societăților înființate în România (Octavian Căpățînă, Societățile comerciale, Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București, 1996, pag. 171) .
Dar este absolut necesar ca la constituirea capitalului social al societății aporturile să fie constituite prin cesiune a brevetului (societatea urmând să devină subiect al dreptului de inventator) sau se pot transmite doar drepturile derivând din brevet, din marcă etc., în vreme ce însuși brevetul, marca etc. rămân în proprietatea asociatului?
[ Mai mult... ]

Transferul dreptului de proprietate prin constituirea aportului la capitalul social (II). Actul de dispoziție - Horatiu Sasu
S-a decis chiar că indicarea în contractul de societate a unui anumit capital social, fără dovada proprietății, a formării lui prin aportul propriu al fiecărui acționar este o clauză nelegală, contrară prevederilor legale (Curtea Supremă de Justiție, s. com., decizia nr. 128/1993, în Dreptul nr. 8/1994, pag. 94, citată în I. Turcu, Teoria și practica dreptului comercial, Ed. Lumina Lex, București, 1998, vol. I, pag. 298).
Actul juridic al subscrierii de către asociat este un act de dispoziție, cu efecte asupra transmiterii dreptului de proprietate asupra bunului de la asociat la societate. Ulterior acestei dispoziții care a schimbat regimul juridic al bunului, asociatul nu mai poate dispune asupra lui (Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, dec. nr. 11/1994, în Ion Turcu, op. cit., pag. 298).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Dreptul societății asupra bunurilor aportate 
    Dispozițiile art. 65 din L.S. reglementează titlul cu care bunurile constituite ca aport intră în patrimoniul societății, precum și consecințele întârzierii în depunerea aportului social. 
    Față de reglementarea inițială a legii, actuala reglementare precizează în mod expres că, în lipsă de stipulație contrară, societatea dobândește în proprietate bunurile aportate, la data înregistrării ei la registrul comerțului. Deci, atât aporturile în numerar, cât și aporturile în natură (în bunuri) intră în patrimoniul societății la data înregistrării în registrul comerțului, când societatea devine persoană juridică. Soluția este consacrată și de art. 1883 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Cu privire la incidența art. 65 (1) din Legea nr. 31/1990 care dispune că în lipsa de stipulație contrară bunurilor constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerțului, (fostul art. 35 din lege în prezent abrogat) este de observat că acest text de lege reglementează momentul la care dreptul de proprietate asupra bunurilor aportate cu acest titlu devin proprietatea societății, numai că pe baza probelor administrate a căror apreciere este atributul exclusiv al instanței devolutive, aceasta a stabilit că titlul cu care bunurile au fost aportate de pârâtă nu este dreptul de proprietate ci de folosință raportându-se și la prevederile art. 6 pct. 5 din Statut care au reglementat posibilitatea restituirii bunurilor aportate constituitorilor în caz de dizolvare a societății sau de retragere a asociatului din societate, argument consolidat și prin hotărârea judecătorească de admitere a opoziției pârâtei cu privire la exceptarea acestui bun imobil de la vânzare în procedura falimentului în care se află recurenta. (ÎCCJ, s.civ. și de prop. int., dec. nr. 1000 din 8 martie 2011) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Art 67 Dispoziții comune
Art 68 Dispoziții comune
Art 69 Dispoziții comune
Art 70 Dispoziții comune
Art 71 Dispoziții comune
Art 72 Dispoziții comune
Art 73 Dispoziții comune
Art 74 Dispoziții comune
Art 75 Societățile în nume colectiv
Reviste:
Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Autoritatea de lucru judecat. Calitatea de acționar a AAAS. Sechestru. Recurs
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Prietenii Contabilității - Senior expert nr. 44/2018
Războiul dintre asociați și societate: revendicarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...