Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății -
Art. 56.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Nulitatea unei societăți înmatriculate în registrul comerțului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:

a) lipsește actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6); Jurisprudență, Doctrină (1), Comentarii expert (1)

b) toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societății; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) obiectul de activitate al societății este ilicit sau contrar ordinii publice; Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

d) lipsește încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societății; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

e) lipsește autorizarea legală administrativă de constituire a societății; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul societății, obiectul său de activitate, aporturile asociaților și capitalul social subscris și vărsat; Modificări (1), Jurisprudență

g) s-au încălcat dispozițiile legale privind capitalul social minim, subscris și vărsat; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

h) nu s-a respectat numărul minim de asociați, prevăzut de lege. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Chestiuni generale privind nulitatea societății comerciale - Sebastian Bodu
Pentru situațiile limitativ enumerate, instanța poate declara nulitatea societății. În practică însă, dacă anumite lipsuri pot fi suplinite, referentul însărcinat cu analiza dosarului pune în vedere reprezentantului societății completarea acestuia sau modificarea actului constitutiv în sensul cuprinderii mențiunilor legale. Anumite mențiuni din cele enumerate în cuprinsul actului constitutiv credem că pot totuși lipsi, dacă rezultă implicit din altele sau, nefiind clauze derogatorii, se prezumă existența lor . Rezultă existența unei situații care afectează constituirea sau funcționarea societății: dacă societatea a fost înmatriculată cu încălcarea cerințelor legale, în funcție de gravitatea cerinței se poate ajunge chiar la nulitatea societății.
Nulitatea societății comerciale este o sancțiune de excepție ce intervine atunci când nu se înlătură cauzele de nulitate sau când aceste cauze nu se pot înlătura. Cauzele de nulitate sunt prevăzute în art. 56 din Legea societăților și art. 196 alin. (1) C. civ. Enumerarea este limitativă, nu enunțiativă iar situațiile enumerate sunt de strictă interpretare, neputând fi extinse prin analogie la alte situații asemănătoare ; în acest domeniu nu există nulități virtuale.
[ Mai mult... ]

Incapacitatea fondatorilor - Sebastian Bodu
Incapacitatea fondatorilor – adică lipsa capacității depline de exercițiu – este dublată în materie societară de o interdicție generată de decădere. Conform art. 6 alin. (2) din Legea societăților, nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru infracțiunile enumerate de articolul în speță. Incapacitatea, respectiv interdicția trebuie să existe la data înmatriculării societății, survenirea ulterioară nemaiputând duce la nulitate . Nulitatea pentru incapacitatea juridică este una relativă, interesul protejat fiind unul individual (art. 196 alin. (2) C. civ. raportat la art. 1248 și art. 1251 C. civ.), însă nulitatea pentru nerespectarea interdicției generate de decădere este una absolută, interesul protejat fiind unul general. Capacitatea fiind regula, iar incapacitatea excepția, dovada incapacității incumbă celui care o invocă. În materie de minoritate proba se va face cu cartea de identitate și, în caz de lămuriri suplimentare, cu certificatul de naștere al incapabilului iar la cel pus sub interdicție sau condamnat pentru infracțiunile prevăzute de lege, prin hotărârea judecătorească definitivă (aceasta din urmă se comunică din oficiu Registrului Comerțului de către instanță). Incapacitatea unui fondator duce la anularea raportului juridic doar față de respectivul fondator, nu și a celorlalte raporturi juridice și a societății însăși, ceea ce înseamnă că societatea, ca persoană juridică, subzistă incapacității fondatorului și continuă cu fondatorii capabili (art. 1256 C. civ. și art. 56 lit. b) din Legea societăților). Atunci când cauza incapacității este minoritatea, deși actul este nul și nu supus resciziunii, minorul va fi obligat în măsura în care profită de pe urma asocierii.
„Legea societăților comentată și adnotată”, pag. 215 - 216, ediția 2017, autor Sebastian Bodu, Editura ROSETTI International
[ Mai mult... ]

Lipsa actului constitutiv - Sebastian Bodu
Nulitatea societății pentru lipsa actului constitutiv, în forma scrisă, este o situație greu de imaginat în practică datorită obligativității înscrisului în vederea înmatriculării societății. Atunci când totuși lipsește, sancțiunea este nulitatea absolută a societății, forma scrisă fiind cerută ad validitatem (art. 196 alin. (2) C. civ.). Față de terți, lipsa actului constitutiv înseamnă imposibilitatea lor de a cunoaște condițiile formării societății, funcționarea ei și limitele angajării răspunderii . Deși duce la nulitatea persoanei juridice, inexistența actului scris înseamnă, pentru fondatori, doar lipsa instrumentului probator, ceea ce face ca dovada societății, ca raport juridic se face între ei, să poată fi făcută și prin alte mijloace de probă, adică martori și prezumții . Altfel spus, actul scris este cerut ad validitatem pentru a stabili existența valabilă a societății ca realitate juridică față de terți, nu pentru a proba fără tăgadă raporturile dintre asociați, acestea fiind supuse dreptului comun în ceea ce privește regimul probatoriu. Această probă este necesară pentru ca unii fondatori să poată cere altora eventuale daune interese, efectele nulității persoanei juridice fiind reglementate în mod distinct, după cum vom vedea în comentariile următoare.
Atunci când părțile încheie separat contractul de societate și statutul, iar unul dintre ele lipsește, trebuie verificat conținutul actului depus și dacă există clauzele enumerate la art. 56 lit. f) nulitatea este exclusă (întrucât nu denumirea dată de părți contează în calificarea unui act juridic ci intenția lor reală, adică exact conținutul obligatoriu ). Atunci când forma autentică este cerută ad validitatem și lipsește, sancțiunea este nulitatea absolută atât a înscrisului, cât și a operațiunii juridice (adică societatea) . Forma autentică nu poate fi înlocuită cu legalizarea semnăturii sau data certă.
[ Mai mult... ]

Lipsa autorizației administrative - Sebastian Bodu
Lipsa autorizației administrative motivează nulitatea absolută (art. 196 alin. (2) C. civ.) prin faptul că existența unui act administrativ cerut imperativ este o condiție legală în vederea înmatriculării. Cum autorizația sau avizul conform sunt obligatorii pentru societățile ce activează într un domeniu de activitate supravegheat precum cel financiar bancar asigurări sau care sunt supuse unor condiții speciale de funcționare, precum cele din industria extractivă, energie sau farmacie ori medicină, lipsa autorizației ori avizului conform înseamnă sustragerea societății de la controlul preventiv al autorității publice care ar fi trebuit să emită și autorizația (BNR, ASF, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății etc.) . Interesul încălcat este unul general. Dacă, ulterior înmatriculării, autorizația de funcționare este retrasă, acest lucru nu atrage nulitatea ci dizolvarea de drept, urmată de lichidare, efectele fiind deci aceleași.
„Legea societăților comentată și adnotată”, pag. 218, ediția 2017, autor Sebastian Bodu, Editura ROSETTI International
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Instituția „persoanei juridice”, acordă o atenție specială problemelor legate de constituirea valabilă a persoanelor juridice, respectiv de nulitatea persoanei juridice (cauzele de nulitate, regimul și efectele nulității atât pentru persoana juridică neregulat constituită, cât și față de terți). La redactarea acestor dispoziții s-a ținut seama atât de modele din dreptul comparat, dar și de dispozițiile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 (art. 56-59) și, implicit, de prevederile directivelor comunitare în materia societăților comerciale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Când neregularitățile au fost constatate după înregistrarea societății, aceasta este obligată ca, într-un termen de 8 zile de la aceste constatări, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în caz contrar orice persoană interesată poate cere tribunalului să oblige organele societății, sub sancțiunea unor daune-interese, potrivit dreptului comun, la regularizarea cuvenită (art. 48 din Lege). Dreptul la acțiunea în regularizare se prescrie prin trecerea unui an de la data înmatriculării societății. Împlinirea termenului de prescripție nu lasă totuși entitatea juridică să funcționeze, când actul constitutiv încalcă normele imperative ale legii, sancțiunea fiind mult mai energică – nulitatea societății declarată în condițiile art. 56 din Lege. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește efectele admiterii recursului, art. 60 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 prevede că sunt aplicabile în privința recursului dispozițiile art. 48-49 și art. 56-59 din același act normativ. Această trimitere legală explicitează consecințele admiterii recursului și casării ori modificării încheierii judecătorului delegat, anume faptul că societatea se va afla într-un caz de neregularitate constatată ulterior înmatriculării. Așadar, persoanele interesate au la îndemână următoarele căi procedurale: [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    3.3.Declararea nulității societății. Din coroborarea art. 227 alin. (1) lit. c) cu art. 56 și 57 din Legea nr. 31/1990, societatea comercială se dizolvă și prin declararea nulității societății, în următoarele cazuri: [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Acțiunea în anularea societății. Concepția legii 
    Așa cum am arătat, chiar în cazul unor neregularități ale constituirii societății, constatate după înregistrarea societății în registrul comerțului, legea admite regularizarea societății prin acțiunea în regularizare. Dar, în această situație, datorită consecințelor pe care anumite neregularități le-ar avea asupra securității raporturilor juridice, legea permite și declararea nulității societății printr-o acțiune în anulare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 53 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 54 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Art 61 Unele dispoziții procedurale
Art 62 Unele dispoziții procedurale
Art 63 Unele dispoziții procedurale
Art 64 Unele dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții comune
Art 66 Dispoziții comune
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Doctrină:
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Modele:
Acțiune în declararea nulității societății
Referințe în cărți:
Procedurile de prevenire a insolvenței
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...