Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale - Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății -
Art. 50.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii judecătorului delegat nu sunt opozabile terților, care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Cu privire la momentul de la care înregistrările devin opozabile, se pot distinge excepții. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 din Directiva CE nr. 151 din 1968, cele mai importante acte și informații privind societățile comerciale (prevăzute la art. 2 din Directivă) sunt opozabile terților de la publicarea într-o publicație prevăzută de lege. Terții pot face dovada că erau în imposibilitate de a cunoaște aceste informații în primele 16 zile de la publicare. Prevederile directivei au fost preluate în art. 50 din Legea nr. 31/1990, încât înregistrările privind societățile comerciale vor fi opozabile terților de la publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Deoarece art. 50 din Legea nr. 31/1990 este aplicabil inclusiv societăților pe acțiuni, în temeiul art. 351 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2005 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aceste dispoziții se aplică și organizațiilor cooperatiste de credit, iar în temeiul art. 11 alin. (5) din Regulamentul CE nr. 1435/2003 privind societățile cooperative europene, aceleași reguli se vor aplica și acestor din urmă societăți1. 
    1 Conținutul art. 11 alin. (5) din Regulamentul CE nr. 2135/2003 este următorul: „Legislația aplicabilă în Statul Membru pe al cărui teritoriu SCE își are sediul social, societăților anonime, în privința cerințelor în materie de publicitate a actelor și informațiilor se aplică, prin analogie, SCE.”
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Consecințele lipsei publicității prevăzute de lege 
    În general, potrivit Codului civil, persoanele juridice sunt supuse înregistrării în cazurile în care legile ce le sunt aplicabile prevăd această înregistrare. 
    Lipsa înregistrării are consecințe diferite, după cum înregistrarea are caracter constitutiv sau ea este cerută numai pentru opozabilitate față de terți (art. 202 C. civ..). În cazul în care înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu afost efectuată. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Întocmirea procurii prin care administratorul societății acordă mandat de administrare a societății unei terțe persoane, neînsoțită de îndeplinirea formalităților legale prevăzute pentru a asigura publicitatea față de terți, nu este de natură a înlătura răspunderea administratorului înscris ca atare în registrul comerțului pentru prejudiciile cauzate unor terțe persoane. Acesta va răspunde față de terți pentru prejudiciile cauzate prin actele juridice încheiate în numele său de către mandatar, urmând ca în raporturile dintre mandant și mandatar să se aplice regulile specifice mandatului comercial în ceea ce privește răspunderea. (C.Ap. Ploiești, s.com. și de cont. adm. și fiscal, dec. nr. 557 din 26 martie 2010) [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    1 În regimul de drept comun există un echilibru între faptul că terții nu au dreptul de a invoca nulități relative și inopozabilitatea față de aceștia a actelor la care nu sunt parte – res inter alios acta. În materia societăților comerciale, prin efectuarea publicității, principiul este cel al opozabilității față de terți și, prin urmare, opoziția este calea creată, deci, de legiuitor pentru a acorda acces terților – care dovedesc că sunt prejudiciați – la invocarea nulității relative a actului.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 53 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 54 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 60 Unele dispoziții procedurale
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...