Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea societăților comerciale - Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății -
Art. 49.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Fondatorii, reprezentanții societății, precum și primii membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale societății răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitățile la care se referă art. 46-48. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Răspunderea fondatorilor și a primilor membri ai organelor de conducere - Sebastian Bodu
Fondatorii, reprezentanții legali ai societății, precum și primii membri ai organelor de conducere, de administrare și control ale societății răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularități. Răspunderea se naște față de orice terț prejudiciat și este o răspundere solidară, cei vizați neputându se prevala de beneficiul discuțiunii . Solidaritatea este prevăzută ca o măsură de protecție pentru cel care, introducând acțiunea, nu poate ști cui îi revine în mod concret vina neregularității. Art. 49 instituie așadar un caz special de răspundere civilă delictuală ex lege , directă, delictuală și personală, împotriva acelor persoane care se fac culpabile de existența neregularităților . În doctrină s a propus și varianta chemării în judecată a societății, singură sau în solidar cu alte persoane din cele enumerate de art. 49, pentru a acoperi prejudiciul față de reclamant, urmând ca apoi aceasta să se regreseze împotriva acelei persoane ori acelora, dacă sunt mai multe, cărora le incumbă în mod concret vina apariției sau tolerării neregularității ce a determinat condamnarea societății la plata de daune interese . Fără a respinge această soluție, credem că legiuitorul nu a menționat societatea printre persoanele enumerate la art. 49 întrucât situațiile când un terț este prejudiciat sunt mai rare, în general cei prejudiciați fiind asociații ulteriori sau societatea însăși. Dacă însă societatea plătește unui terț reclamant, subrogându se în drepturile acestuia (conform art. 1596 lit. c) C. civ., societatea este obligată pentru alții și are interes de a stinge datoria pentru a evita expunerea permanentă la constrângerea de a plăti ), aceasta va beneficia mai departe de solidaritate în raport cu persoanele găsite vinovate de existența sau tolerarea neregularităților. Răspunderea reglementată de art. 49 este o răspundere ex delictu chiar și atunci când reclamantul este, de exemplu, un asociat ulterior sau societatea însăși întrucât neregularitatea nu reprezintă o neîndeplinire sau o îndeplinire necorespunzătoare a unei obligații contractuale precum cea a fondatorului din contractul de subscripție ori a administratorului din contractul de mandat . Precizăm totuși că, în cazul în care neregularitatea împiedică societatea să își execute o obligație contractuală sau întârzie executarea ei față de cocontractant, nu suntem în fața răspunderii de la art. 49 ci în fața unei răspunderi ex contractu, în condițiile dreptului comun. Așadar de răspunderea prevăzută la art. 49 nu beneficiază creditorii sociali, motiv pentru care cercul terților ce pot invoca dispozițiile art. 49 se restrânge atât de mult.
Art. 49 din Legea societăților, respectiv de art. 1936 C. civ. raportat la același art. 49 din Legea societăților pare că instituie un caz de pierdere a beneficiului răspunderii limitate a asociaților, însă caracterul nelimitat nu se referă la răspunderea acestora pentru datoriile societății ci la răspunderea pentru propriile datorii născute ca urmare a existentei sau tolerării cauzei de nulitate ce a cauzat cuiva un prejudiciu. Răspunderea nelimitată a asociaților pentru datoriile societății nu se aplică în această situație întrucât, pe de o parte, datoria nu este a societății ci a persoanei sau persoanelor vinovate pentru viciile societare și, pe de cealaltă parte, asociații (ulteriori cel puțin) sunt și ei o victimă a delictului civil comis de una sau mai multe din persoanele desemnate de legiuitor să răspundă. Așadar, chiar dacă este chemată în judecată de un terț, singură sau în solidar cu una sau toate persoanele menționate la art. 49 din Legea societăților, societatea răspunde ca garant față de respectivele persoane împotriva cărora se regresează ulterior.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește efectele admiterii recursului, art. 60 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 prevede că sunt aplicabile în privința recursului dispozițiile art. 48-49 și art. 56-59 din același act normativ. Această trimitere legală explicitează consecințele admiterii recursului și casării ori modificării încheierii judecătorului delegat, anume faptul că societatea se va afla într-un caz de neregularitate constatată ulterior înmatriculării. Așadar, persoanele interesate au la îndemână următoarele căi procedurale: [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    De asemenea, sunt aplicabile dispozițiile art. 48-49 din Legea nr. 31/1990 cu privire la regularizarea societății și răspunderea nelimitată și solidară pentru prejudiciul cauzat, prin neregularitățile societății, afondatorilor, reprezentanților societății, precum și primilor membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale societății, respectiv cele prevăzute de art. 56-59 din actul normativ menționat, cu privire la nulitatea societăților comerciale. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În cazul admiterii recursului, decizia instanței de recurs va fi menționată în registrul comerțului, fiind aplicabile, după caz, fie dispozițiile art. 48-49 din Legea nr. 31/1990 referitoare la înlăturarea neregularităților constatate după înmatricularea societății, fie cele ale art. 56-59 referitoare la nulitatea unei societăți. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Neregularitățile privind constituirea societății afectează existența societății ca persoană juridică. Dar, aceste neregularități pot cauza și anumite prejudicii. De aceea, legea reglementează răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin aceste neregularități. 
    Răspunderea pentru prejudiciul cauzat prin neregularitățile privind constituirea societății este o răspundere civilă. Ea poate fi, după caz, contractuală sau delictuală, după cum neregularitatea constatată reprezintă nerespectarea unei obligații contractuale sau legale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 39 Înmatricularea societății
Art 40 Înmatricularea societății
Art 41 Înmatricularea societății
Art 42 Înmatricularea societății
Art 43 Înmatricularea societății
Art 44 Înmatricularea societății
Art 45 Înmatricularea societății
Art 46 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 47 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 48 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 49 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 50 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 51 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 52 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 53 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 54 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 55 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 56 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 57 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 58 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Art 59 Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Reviste:
Fondatorii societății în reglementarea Legii nr. 31/1990
Societatea neregulat constituită în configurarea noului Cod civil și a Legii societăților nr. 31/1990
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
;
se încarcă...