Art 3 Dispoziții generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 3.
- Referințe în jurisprudență (14), Reviste (2), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(2) Asociații în societatea în nume colectiv și asociații comanditați în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acțiuni răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile sociale. Creditorii societății se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligațiile ei și, numai dacă societatea nu le plătește în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociați. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Hotărâri judecătorești

(3) Acționarii, asociații comanditari, precum și asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris. Referințe în jurisprudență (14), Reviste (2), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiunea creditorilor sociali împotriva asociaților cu răspundere nelimitată - Sebastian Bodu
Atunci când parcursul funcționării societății se cere acoperirea unei datorii sociale de către asociații cu răspunderea nelimitată, răspunderea este una teoretic subsidiară întrucât creditorii trebuie să ceară plata datoriei întâi de la societate (art. 3 alin. (2) teza I a din Legea societăților). Dar nu printr o acțiune civilă ci printr o simplă notificare de punere în întârziere care, dacă nu este urmată de plata voluntară în 15 zile, dă dreptul creditorilor sociali să se îndrepte imediat împotriva asociaților răspunzători nelimitat. După cum vedem, în condițiile în care acțiunea împotriva asociaților răspunzători nelimitat nu este condiționată de urmărirea prealabilă a bunurilor societății , asociații neputând opune beneficiul de discuțiune reglementat de art. 2294 C. civ. , răspunderea acestora, pe timpul vieții societății, nu se încadrează în tiparul răspunderii clasice subsidiare , de fidejusiune , împrumutând caracteristici ale răspunderii solidare. Mai mult, acțiunea creditorilor sociali împotriva asociaților răspunzători nelimitat este una directă, întrucât între aceștia nu există raport juridic. În acest fel, printr o formă de răspundere sui generis, legiuitorul a urmărit să protejeze în mod sporit creditorii sociali, conferindu le o acțiune ope legis . După cum vedem, răspunderea nelimitată ar putea fi calificată ca o formă atipică, imperfectă de răspundere subsidiară. Asociații răspunzători nelimitat sunt solidari și între ei, neputând opune creditorilor sociali beneficiul de diviziune (art. 3 alin. (2) teza a II a din Legea societăților). Răspunderea nelimitată și solidaritatea nu pot fi modificate prin actul constitutiv sau prin convenții particulare, de exemplu prin stabilirea unui plafon valoric al răspunderii personale a asociatului. O astfel de clauză statutară va fi lovită de nulitate absolută, fiind contrară ordinii publice întrucât ar însemna alterarea naturii juridice a unei forme societare, formă care se aplică așa cum este.
Legiuitorul nu a condiționat acțiunea împotriva asociaților răspunzători nelimitat nici de evaluarea stării patrimoniale a societății, conform situațiilor financiare, astfel că nu importă, pentru creditorii sociali, dacă societatea are sau nu bunuri urmăribile și singura condiție pentru a porni o acțiune directă împotriva asociaților este lipsa plății voluntare în termenul legal de 15 zile de la data notificării. Totuși, subsidiaritatea este diferită la lichidarea societății când, creditorii sociali nu i pot urmări pe asociații răspunzători nelimitat decât dacă au un titlu executoriu împotriva societății, conform art. 259 din Legea societăților. Conform art. 260 alin. (2) din aceeași lege, începerea procedurii de lichidare nu îi împiedică pe creditorii sociali să ceară și falimentul societății, ceea ce înseamnă că creditorii sociali nesatisfăcuți integral de lichidare au de ales între acțiunea directă și cererea de faliment. După cum vedem, diferența de procedură cu privire la urmărirea asociaților răspunzători nelimitat, în funcție de cum societatea este activă sau lichidată, ne face să credem că legiuitorul s a preocupat mai îndeaproape de societatea activă atunci când a modificat Legea societăților pentru a introduce termenul de 15 zile.
[ Mai mult... ]

Definiția răspunderii asociaților și diferența dintre cele două forme de răspundere. Răspunderea societății - Sebastian Bodu
Răspunderea asociaților înseamnă, într o accepțiune largă, răspunderea acestora pentru datoriile și pierderile societății. Noțiunile de „datorii” și „pierderi” nu sunt sinonime iar răspunderea pentru pierderile societății incumbă implicit și indirect tuturor asociaților, indiferent de forma societară. În accepțiunea sa restrânsă, răspunderea asociaților înseamnă răspunderea lor pentru datoriile societății, iar aceasta diferă în funcție de forma juridică sau, mai bine spus, există numai la anumite forme juridice de societăți.
“Răspunderea limitată” (denumită și „hazard moral” ) sau „răspunderea în limita capitalului social” (noțiunile sunt sinonime), această inovație a dreptului se traduce prin aceea că asociații nu răspund în nici un fel (în nici o măsură) pentru datoriile societății, ci doar societatea – care este subiectul obligațiilor sale – răspunde față de terți cu toate bunurile, prezente sau viitoare , intrate în patrimoniul (activul) său pe orice cale legală (aport, cumpărare, construire etc.) . Societatea răspunde nu doar cu bunurile care au devenit proprietatea sa pe calea aportului social deoarece, înainte de toate, este posibil ca aceste bunuri să nu se mai găsească în patrimoniul societății, la fel de bine cum noi bunuri, dobândite de societate prin alte mijloace decât aport la capitalul social, să se găsească în patrimoniul acesteia. Răspunderea societății persoană juridică cu patrimoniul social, adică cu toate bunurile sale se grefează, precum în cazul oricărui subiect de drept, pe dispozițiile art. 2324 C. civ., reluat sub o altă exprimare în cadrul alin. (1) al art. 3 din legea societăților.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [10] Răspunderea societății. Conform art. 3 din Legea nr. 31/1990, obligațiile sociale sunt garantate în primul rând prin patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară aasociaților comanditați. Răspunderea asociaților are un caracter subsidiar. Asociații comanditari răspund pentru obligațiile sociale numai în limita aportului lor la capitalul social. Astfel, asociații comanditari nu au orăspundere personală față de creditorii societății. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În doctrină2 s-a subliniat faptul că dreptul creditorilor de aintenta orice acțiuni împotriva societății comerciale aflate în lichidare rezidă și din dispozițiile art. 3 din Legea nr. 31/1990 referitoare la garantarea obligațiilor sociale cu patrimoniul social. Aceste dispoziții constituie dreptul comun în materie, fiind aplicabile doar în cazul lichidării voluntare. 
    2 Gh. Piperea, op. cit., p. 232.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Principiul răspunderii proprii, efect al personalității juridice 
    Unul dintre efectele principale ale personalității juridice este responsabilitatea patrimonială, penală sau contravențională proprie a persoanei juridice, o responsabilitate distinctă, separată de răspunderea personală a constituenților săi. 
    În planul răspunderii civile, persoana juridică își asumă consecințele actelor sau faptelor sale, inclusiv cele generatoare de prejudicii, garantând acoperirea acestui prejudiciu cu patrimoniul propriu. Oricine este obligat personal este ținut să își execute obligațiile cu toate bunurile sale, prezente și viitoare art. 2324 alin. (1) C. civ..], totalitatea bunurilor, prezente și viitoare, din patrimoniul debitorului fiind garanția comună acreditorilor săi (în egală măsură, sunt aplicabile persoanei juridice și dispozițiile art. 2324 alin. (2) - (3) C. civ.. Astfel: (i) unele bunuri ale debitorului sunt insesizabile, adică nu pot fi urmărite silit; (ii) dacă există odiviziune sau afectațiune apatrimoniului, creditorii aferenți diviziunii sau afectațiunii sunt ținuți să urmărească mai întâi bunurile din acea fracțiune de patrimoniu în legătură cu care li s-a născut creanța, și numai în caz de insuficiență să treacă la urmărirea celorlalte bunuri ale debitorului). Aceste dispoziții se aplică și persoanei juridice, inclusiv societății cu personalitate juridică. De altfel, atât art. 193 alin. (1) C. civ.. „Persoana juridică (…) răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel”], cât și art. 3 alin. (1) din L.S. („Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social”) exprimă acest principiu. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Pentru obligațiile pe care o societate cu răspundere limitată și le­-a asumat față de terți și care nu au fost executate nu poate fi reținută, nici măcar în subsidiar, răspunderea asociaților. (C.A. Craiova, s. com., dec. nr. 255 din 8.06.2001 în C. Jud. nr. 1/2002. p. 98, cu comentariu de N. Țăndăreanu) 
   2. În sistemul legii nr. 31/1990, pentru datoriile societății răspunde societatea și numai în condiții excepționale, răspund și asociații (art. 235, art. 2371 din LSC). Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar conform alin. (3) al art. 3 din același act normativ, asociații în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Răspunderea asociaților față de terții creditori ai societății este reglementată diferit în funcție de tipul societății comerciale. Astfel, în conformitate cu art. 3 alin. (2) și (3): [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Actul constitutiv al societății
Art 6 Actul constitutiv al societății
Art 7 Actul constitutiv al societății
Art 8 Actul constitutiv al societății
Art 9 Actul constitutiv al societății
Art 10 Actul constitutiv al societății
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Art 13 Actul constitutiv al societății
Reviste:
Răspunderea asociaților în societățile cu răspundere limitată. Abuzul de caracterul limitat al răspunderii
Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea Noului Cod Penal, Partea a II-a
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Capacitatea juridică a societății comerciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvente (Partea I-a - Răspunderea în procedura de drept comun)/[Liability of the insolvent company's directors (Part I - Liability in the general law)]
Care este ordinea de prioritate a creanțelor asociaților?
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...