Art 237 Dizolvarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale - Dizolvarea societăților -
Art. 237.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (7), Modele (1)

(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (1)

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerțului; Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (1)

c) societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

d) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea se înregistrează în registrul comerțului, se comunică direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societății. Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) În cazul mai multor hotărâri judecătorești de dizolvare, pentru situațiile prevăzute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în forma unui tabel cuprinzând: codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică și sediul societății dizolvate, instanța care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul și data hotărârii de dizolvare. În aceste cazuri, tarifele de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduc cu 50%. Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (1), Jurisprudență

(5) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității, în condițiile alin. (3) și (4). Dispozițiile art. 60 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător. Modificări (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(6) Pe data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care s-a admis dizolvarea, societatea va fi radiată din oficiu din registrul comerțului. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Efectul imediat al hotărârii de dizolvare este începerea lichidării societății comerciale, în urma căreia se realizează radierea din registrul comerțului. Menționăm că în literatura de specialitate s-a arătat că, în cazul dizolvării prevăzute de art. 237, radierea se face din oficiu, fără amai fi necesară parcurgerea etapei lichidării, decât dacă instanța apreciază necesară parcurgerea acestei etape1. Considerăm că acest punct de vedere nu mai are suport legislativ, după modificarea alin. (6) al art. 237, prin Legea nr. 302/2005, în sensul eliminării prevederii potrivit căreia societatea va fi radiată din oficiu din registrul comerțului, pe data rămânerii irevocabile ahotărârii prin care s-a admis dizolvarea. În prezent, redactarea art. 237 alin. (6) se referă la intrarea în lichidare, și nu la radiere. În schimb, în situația în care judecătorul delegat nu este sesizat cu nicio cerere de numire alichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului de 3 luni de la data rămânerii irevocabile ahotărârii judecătorești de dizolvare, societatea comercială va fi radiată din oficiu, prin încheiere ajudecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților, conform dreptului comun [art. 237 alin. (8)]. 
    1 A se vedea St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale …op. cit., p. 743; în sensul posibilității instanței de a dispune începerea procedurii lichidării, a se vedea M. Șcheaua, op. cit., p. 481.
[ Mai mult... ]
 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    În cazul dizolvării persoanei juridice, urmate de lichidare și radiere, apreciem că încheierea prin care s-a dispus de către judecătorul-delegat radierea va fi publicată în Monitorul Oficial Partea aIV-a sau, în cazul societăților cooperative, în Monitorul Oficial Partea aVII-a, cu excepția situației în care publicitatea radierii se efectuează în alt mod și loc. Spre exemplu, situația societăților dizolvate în condițiile art. 237 din Legea nr. 31/1990, în acest caz termenul de recurs pentru părți fiind de 15 zile de la comunicare (conform dreptului comun), iar pentru terți, 15 zile de la afișarea pe pagina de Internet aOficiului Național al Registrului Comerțului și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în raza căruia este înregistrat sediul societății [art. 237 alin. (9) din Legea nr. 31/1990]. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    Cauzele de dizolvare asocietății comerciale sunt prevăzute în art. 227-237 din Legea nr. 31/1990. Vom face oprezentare aacestor cazuri, corelând prevederile Codului muncii, modificat prin Legea nr. 40/2011 și republicat cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Pe sinuosul traseu al modificărilor suferite, expres sau implicit, de textul art. 237 din L.S., au apărut mai multe inadvertențe, greșeli conceptuale sau ne-corelări cu texte din Legea nr. 31/1990 sau din alte legi. 
    Spre exemplu, referirea la „practicienii în reorganizare și lichidare” [alin. (7)] este greșită, întrucât denumirea normativă este aceea de „practicieni în insolvență”. Referirea la judecătorul delegat, în condițiile existenței O.U.G. nr. 116/2009, trebuie considerată ca fiind făcută la directorul registrului comerțului. Așa cum s-a putut observa din comentariul la art. 38 și, respectiv, art. 60-61, rezoluțiile acestuia (inclusiv cea de numire, la cerere sau din oficiu, a unui lichidator), pot fi atacate cu plângere, iar în prealabil pronunțării unei astfel de rezoluții se poate formula o cerere de intervenție, care determină întreruperea procedurii derulate prin directorul registrului comerțului, în favoarea unei proceduri judiciare, derulate în fața tribunalului, după rigorile procedurale comune. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Efectul imediat al hotărârii de dizolvare este începerea lichidării societății comerciale, în urma căreia se realizează radierea din registrul comerțului. Menționăm că în literatura de specialitate s-a arătat că, în cazul dizolvării prevăzute de art. 237, radierea se face din oficiu, fără amai fi necesară parcurgerea etapei lichidării, decât dacă instanța apreciază necesară parcurgerea acestei etape1. Considerăm că acest punct de vedere nu mai are suport legislativ, după modificarea alin. (6) al art. 237, prin Legea nr. 302/2005, în sensul eliminării prevederii potrivit căreia societatea va fi radiată din oficiu din registrul comerțului, pe data rămânerii irevocabile ahotărârii prin care s-a admis dizolvarea. În prezent, redactarea art. 237 alin. (6) se referă la intrarea în lichidare, și nu la radiere. În schimb, în situația în care judecătorul delegat nu este sesizat cu nicio cerere de numire alichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului de 3 luni de la data rămânerii irevocabile ahotărârii judecătorești de dizolvare, societatea comercială va fi radiată din oficiu, prin încheiere ajudecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților, conform dreptului comun [art. 237 alin. (8)]. 
    1 A se vedea St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Legea societăților comerciale …op. cit., p. 743; în sensul posibilității instanței de a dispune începerea procedurii lichidării, a se vedea M. Șcheaua, op. cit., p. 481.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Art 237 Dizolvarea societăților
Art 238 Fuziunea și divizarea societăților
Art 239 Fuziunea și divizarea societăților
Art 240 Fuziunea și divizarea societăților
Art 241 Fuziunea și divizarea societăților
Art 242 Fuziunea și divizarea societăților
Art 243 Fuziunea și divizarea societăților
Art 244 Fuziunea și divizarea societăților
Art 245 Fuziunea și divizarea societăților
Art 246 Fuziunea și divizarea societăților
Art 247 Fuziunea și divizarea societăților
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Litigii cu profesionițti. Recurs. Dizolvare societate comercială. Cerere de repunere în termenul de declarare a recursului, întemeiată pe necomunicarea legală a sentinței atacate cu recurenta pârâtă. Momentul începerii termenului de recurs. Recurs tardiv
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Cerere de repunere în termenul de apel. Respingerea cererii, câtă vreme ea nu a fost însoțită de cererea de apel
Schimbări în criteriile de selecție a contribuabililor mijlocii
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Cum se organizează administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii?
Dizolvarea, lichidarea și radierea societăților
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Acțiune în dizolvarea judiciară a societății (dizolvarea judiciară – sancțiune)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, privind calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care se respinge cererea de dizolvare a unei societăți comerciale, formulată în condițiile alineatului 1 al aceluiași articol
;
se încarcă...