Art 233 Dizolvarea societăților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale - Dizolvarea societăților -
Art. 233.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Interdicția prevăzută la alin. (2) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească. Jurisprudență

(4) Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    b)Cereri cu privire la predarea gestiunii. După numirea lor, lichidatorii au obligația de aprelua gestiunea societății de la administratorii sau directoratul pe care îi înlocuiesc. Potrivit art. 252, până la preluarea funcției de către lichidatori, administratorii sau directoratul continuă mandatul lor, cu excepția îndeplinirii de noi operațiuni comerciale, care este interzisă prin art. 233.În perioada în care administratorii sau directoratul își continuă exercitarea mandatului, împotriva acestora vor putea fi promovate acțiunile în răspundere care puteau fi promovate și anterior începerii lichidării1. 
    1 A se vedea supra, Titlul VI, Cap. I.
[ Mai mult... ]
 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    a) mandatul administratorilor, directorilor, respectiv al membrilor directoratului, societății continuă până la numirea lichidatorilor, cu limitările impuse de art. 233 din Legea nr. 31/1990; administratorii, directorii sau membrii directoratului nu vor putea efectua decât acele acte care servesc scopului lichidării; [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Societatea, odată dizolvată, intră în lichidare. Administratorii societății nu mai pot întreprinde operațiuni noi odată ce societatea a fost dizolvată. Societatea își păstrează, însă, personalitatea juridică pe parcursul perioadei dizolvării. 
    Lichidarea societății, după ce aceasta afost dizolvată, este, în principiu, obligatorie. Lichidarea poate fi evitată, în cazul în care societatea afost dizolvată prin hotărâre aadunării generale aasociaților, dacă asociații revin asupra hotărârii de dizolvare în condițiile cerute pentru modificarea actelor constitutive (art. 231 din L.S.). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Art. 233 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 stipulează clar și neechivoc sancțiunea pentru încălcarea interdicției instituită directorilor și administratorilor ca fiind răspunderea patrimonială pentru acțiunile întreprinse, iar nu sancțiunea nulității, cum greșit susține recurenta. Cât privește interpretarea art. 234 C.proc.civ., instanța de apel nu a făcut nici interpretarea și nici aplicarea lui, recurenta fiind în eroare. Deși hotărârea de dizolvare a societății nu este publicată în Monitorul Oficial la momentul încheierii contractului de vânzare - cumpărare, nefiind opozabilă terțului cumpărător, acest aspect nu are relevanță față de obiectul acțiunii de chemare în judecată: constatarea nulității vânzării. (ÎCCJ, s. com., dec. nr. 1620 din 26 mai 2009) [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    a) mandatul administratorilor, directorilor, respectiv al membrilor directoratului, societății continuă până la numirea lichidatorilor, cu limitările impuse de art. 233 din Legea nr. 31/1990; administratorii, directorii sau membrii directoratului nu vor putea efectua decât acele acte care servesc scopului lichidării; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 223 Excluderea și retragerea asociaților
Art 224 Excluderea și retragerea asociaților
Art 225 Excluderea și retragerea asociaților
Art 226 Excluderea și retragerea asociaților
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Art 237 Dizolvarea societăților
Art 238 Fuziunea și divizarea societăților
Art 239 Fuziunea și divizarea societăților
Art 240 Fuziunea și divizarea societăților
Art 241 Fuziunea și divizarea societăților
Art 242 Fuziunea și divizarea societăților
Art 243 Fuziunea și divizarea societăților
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Dizolvarea, lichidarea și radierea societăților
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Societate comercială. Acte de concurență neloială săvârșite de un asociat. Acțiune în daune-interese formulată de co-asociat. Lipsa interesului
Unele considerații privind vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de faliment
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...