Art 226 Excluderea și retragerea asociaților | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Excluderea și retragerea asociaților -
Art. 226.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate: Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv; Jurisprudență, Modele (1), Comentarii expert (1)

b) cu acordul tuturor celorlalți asociați; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

c) în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1), Modele (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), instanța judecătorească va dispune, prin aceeași hotărâre, și cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalți asociați. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Modele (1), Proceduri (11)

(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părțile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaților ori de un expert desemnat de aceștia sau, în caz de neînțelegere, de tribunal. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Explicație - Horatiu Sasu
Prevederea are caracter practic, câtă vreme sumele de bani sunt necesare demarării oricărei activități comerciale. Capitalul social poate fi integral în numerar și parțial în numerar și în bunuri în natură, dar este obligatoriu să existe aport în numerar. Aportul în numerar poate să fie în monedă națională (lei), într-o altă monedă (valută diversă), fie mixt, soluția depinzând de hotărârea asociaților români sau străini. [ Mai mult... ]

Precizări privind regimul aporturilor în natură la capitalul societății, rezultate din corelarea prevederilor legale - Horatiu Sasu
Legea 31/1990 trebuie interpretată în sensul că aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate, fără a se mai stabili o limită maximă a ponderii acestora în cadrul capitalului social, așa cum era în trecut. Pe de altă parte, din coroborarea art. 7 lit. d), cu art. 8 lit. d) și e) și art. 16 rezultă că, în cazul constituirii simultane, aportul în natură poate fi subscris și acoperit ulterior. Nimic nu se opune la aceasta. [ Mai mult... ]

Retragere asociat din societatea cu raspundere limitata - Mădălina Moceanu
Retragerea unui asociat dintr-o societate cu raspundere limitata are natura juridica a unei rezilieri partiale, fie judecatoreasca, în cazul art.226 alin.1 lit.c din Legea 31/1990, fie conventionala, în ipotezele prev. de art.226 alin.1 lit.a si b.
Retragerea dintr-o societate comerciala este un drept subiectiv stabilit de lege, drept ce se exercita în conditiile reglementate de lege, dar si în conformitate cu prevederile conventiei dintre parti (actul constitutiv).
[ Mai mult... ]

Societate comerciala cu răspundere limitată. Retragere asociat . Motive temeinice - Mădălina Moceanu
În ce privește motivele temeinice care să justifice încuviințarea retragerii judiciare, în opinia Curții acestea sunt întrunite, fiind evident că în ceea ce privește SC P A C SRL nu mai există un interes comun de administrare a societății și de conlucrare în acest scop, iar asociatul reclamant a probat imposibilitatea de înstrăinarea a părților sale sociale, contrar celor reținute de către instanța de fond.
Libertatea de asociere cuprinde și dreptul de retragerea din aceasta, iar reclamantul din prezentul litigiu a încercat să obțină acordul asociatului său privind retragerea sa din societate, a realizat o ofertă rezonabilă de vânzare a părților sale de interes, căreia pârâta asociată nu i-a răspuns.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Modalitățile de retragere ale asociatului din societățile de persoane și din societățile cu răspundere limitată sunt prevăzute în art. 226 din Legea nr. 31/1990.Acest drept al asociaților nu trebuie confundat cu dreptul de retragere al acționarilor prevăzut în art. 134 din Legea nr. 31/1990.Acționarii au dreptul de ase retrage din societate printr-o declarație unilaterală și numai din motivele strict prevăzute de lege. În comparație cu acționarii, asociații au dreptul de ase retrage din societate pe diferite motive, care sunt practic nelimitate, sub condiția ca retragerea să se facă cu bună-credință și motivele asociatului să fie bine întemeiate – apreciate astfel de către asociați sau în lipsă de unanimitate de către tribunal. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pe dispozițiile art. 226 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Pentru societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată este aplicabil art. 226, care dispune că în aceste tipuri de societăți asociații se pot retrage: [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Din acest punct de vedere, se poate afirma că dreptul de proprietate asupra acțiunilor are un grad mai mare de „inviolabilitate” decât dreptul de proprietate asupra părților sociale în cazul societăților de persoane. În cazul societăților de persoane, Titlul Vdin Legea nr. 31/1990, în art. 222-226, prevede condițiile în care un asociat poate fi exclus din societate, ca urmare apronunțării unei hotărâri judecătorești în acest sens (art. 223). Dacă am admite posibilitatea excluderii din societatea pe acțiuni, unde esențial este capitalul și nu calitatea persoanei, aunui acționar, ar trebui să admitem existența unei exproprieri de drept privat.1 
    1 Y. Chartier, op. cit., p. 115.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Noțiuni introductive 
    Retragerea asociaților dintr-o societate are drept temei principiul libertății de asociere. Nimeni nu poate fi prizonier al părților sociale/acțiunilor deținute într-o societate. Pentru societățile de persoane, de mici dimensiuni, în care contează persoana asociatului, iar nu aportul său la capitalul societății, retragerea asociaților este o situație obișnuită. Conform Legii nr. 31/1990, retragerea poate îmbrăca fie forma cesiunii de părți sociale de la asociatul retras la asociații rămași (în acest caz, costul retragerii, inclusiv valoarea părților sociale cedate, este suportat de asociații rămași), fie forma anulării părților sociale ale asociatului retras, însoțită de plata contravalorii acestora de către societate (în acest caz, costul retragerii este suportat de societate). În cazul în care operațiunea retragerii nu este posibilă, din cauza neînțelegerii părților, retragerea se poate dispune de către tribunal, costul acesteia fiind suportat de societate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 216 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 217 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 218 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 219 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 220 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 221 Reducerea sau majorarea capitalului social
Art 222 Excluderea și retragerea asociaților
Art 223 Excluderea și retragerea asociaților
Art 224 Excluderea și retragerea asociaților
Art 225 Excluderea și retragerea asociaților
Art 226 Excluderea și retragerea asociaților
Art 227 Dizolvarea societăților
Art 228 Dizolvarea societăților
Art 229 Dizolvarea societăților
Art 230 Dizolvarea societăților
Art 231 Dizolvarea societăților
Art 232 Dizolvarea societăților
Art 233 Dizolvarea societăților
Art 234 Dizolvarea societăților
Art 235 Dizolvarea societăților
Art 236 Dizolvarea societăților
Reviste:
Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras/ Associate withdrawal. Serious grounds for withdrawal. Establishment of patrimonial rights of the withdrawn associate
Societate comercială cu răspundere limitată. Retragere asociat. Motive temeinice
Societate comercială. Retragerea asociatului. Calea de atac
Răspunderea patrimonială a administratorului. Cerere reconvențională a administratorului de retragere din societate. Excepție de litispendență. Inadmisibilitate
Societate. Retragere asociat. înțelesul sintagmei "motive temeinice"
STUDIU DE CAZ: Motive temeinice ce pot justifica retragerea asociatului dintr-o societate
Societate. Retragere asociat. înțelesul sintagmei "motive temeinice"
Retragerea acționarului sau asociatului din cadrul societăților ca urmare a fuziunii transfrontaliere/Withdrawal of the shareholder or associate from companies as a result of the cross-border merger
Asociat. Retragere din societate. Cesiune părți sociale. Expertiză contabilă
Prietenii Fiscalității nr. 36/2019
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Modele:
Acțiune în retragerea asociatului
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate și modificarea datelor lor personale
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind transmiterea părților de interes și a părților sociale la SNC, SCS, SRL, GIE și GEIE constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale)
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului profesioniștilor în alt județ
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind schimbarea sediului profesioniștilor sau a sediului sucursalelor acestora în același județ
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaților, acționarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanților, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaților, acționarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanților, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind prelungirea duratei de funcționare a societăților
Procedură privind înregistrarea mențiunii privind reducerea capitalului social al societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind reducerea duratei de funcționare a societăților
;
se încarcă...