Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Constituirea societăților comerciale - Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică -
Art. 21.
- Jurisprudență, Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Societatea se poate constitui numai dacă întregul capital social a fost subscris și fiecare acceptant a vărsat în numerar jumătate din valoarea acțiunilor subscrise la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C. - S.A. ori la o bancă sau la una dintre unitățile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Acțiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Creditarea unei societăți comerciale de către administratorul său - Maria Badoi
În România, legislația comercială prevede că valoarea minimă a capitalului social subscris vărsat să fie de minimum 200 lei, în timp ce costurile demarării afacerii se ridică între 1000 lei – 2000 lei (taxele notariale, taxele achitate la registrul comertului, taxele de timbru, achiziționarea registrului fiscal, achizionarea registrelor obligatorii ale societății, achizionarea ștampilelor, chiria sediului etc.). În aceste condiții, societatea are nevoie de o sursă rapidă de lichiditate, care să îi permită demararea desfășurării activității, conform obiectului de activitate.
Din aceste considerente, practica societăților comerciale a demonstrat faptul că marea majoritate a societăților comerciale nou înființate apelează la încheierea unui contract de creditare cu administratorul sau după caz, cu asociații/acționarii săi.
[ Mai mult... ]

Stabilirea capitalului subscris - Sebastian Bodu
Constituirea societății pare a fi supusă îndeplinirii unei condiții legale constând în subscrierea întregului capital social menționat în prospect, așa cum reiese din interpretarea per a contrario a art. 21 alin. (1) prima parte din Legea societăților, în speță nivelul subscrierilor . Art. 22 din aceeași lege prevede însă că societatea poate lua ființă și în cazul în care subscrierile publice sunt mai mici sau mai mari decât capitalul social prevăzut în prospect , dacă adunarea constitutivă decide astfel, cu consecința diminuării, respectiv sporirii capitalului social la nivelul subscripției . Fondatorii nu pot deci, în lumina articolului din urmă menționat – care îi obligă să supună aprobării adunării constitutive nivelul subscrierilor – să oprească subscrierile înainte de termen . În toate cazurile, atât în caz de sub subscriere, cât și în caz de supra subscriere, legiuitorul lasă exclusiv la latitudinea adunării constitutive stabilirea capitalului social. Dacă adunarea generală respinge soluția sporirii prin supra subscriere a capitalului social stabilit inițial o face prin mai multe modalități. Astfel repartizarea acțiunilor în limita capitalului social inițial se poate face fie după regula „primul venit – primul servit” (repartizarea cronologică ), fie se reduc acțiunile subscrise pro rata de la fiecare subscriitor (repartizarea proporțională) , fie aleatoriu, prin tragere la sorți. Oricum, aceste tehnici de alocare este bine a fi prevăzute în prospect (în ceea ce privește alocarea aleatorie, credem că aceasta este obligatoriu a fi prevăzută în prospect ) pentru a evita o acțiune în constatare a încheierii contractului, conform buletinului de subscriere sau în pretenții (daune interese) din partea subscriitorilor neselectați. Un motiv pentru care adunarea generală ar putea respinge sporirea capitalului ca urmare a supra subscrierii ar fi atunci când subscriitorii participanți au subscris urmărind nu un anumit număr de acțiuni ci un anumit procent de capital social, calculat ca raport între capitalul social prevăzut în prospect și numărul de acțiuni subscrise, aceștia văzându și cota diluată ca urmare a supra subscrierii. Dreptul adunării constitutive de a analiza rezultatele subscripției după cum consideră oportun, inclusiv cu consecința respingerii constituirii, nu poate fi verificat de instanță, la cererea nimănui (fondatori sau subscriitori) întrucât – cu excepția interdicțiilor de a vota – votul asociaților este un drept opțional și necenzurabil , cu excepția interdicțiilor de a vota.
În opinia noastră, art. 21 alin. (1) teza I a („societatea se poate constitui numai dacă întreg capitalul a fost subscris”) nu este incompatibil cu art. 22 din Legea societăților și este susceptibil de o dublă interpretare. Prima ar fi aceea că, nefiind complet, subscriitorii acceptanți își pot revoca subscrierile, cerând restituirea vărsămintelor efectuate, chiar dacă adunarea constitutivă hotărăște înființarea societății doar cu capitalul subscris (mai mic). Considerăm că subscriitorii, individual, nu pot fi obligați de o majoritate să rămână investitori într o societate subcapitalizată , conform planului de afaceri. Credem deci că sumele trebuie să fie înapoiate (discutabil dacă asupra lor se pot percepe speze ). Atunci când fondatorii se adresează publicului cu o emisiune de acțiuni în schimbul căreia solicită un anumit capital, calculat în vederea pornirii afacerii și nu stabilit aleatoriu sau lăsat la voia sorții, e neserios și suspect a argumenta ulterior că activitatea propusă se poate realiza și cu o sumă mai mică. Pe valoarea acestui capital își bazează acționarii speranțele lor de a realiza beneficii prin atingerea scopului economic propus . Fiecare subscriitor acceptant știe că suma, capitalul subscris (și vărsat) doar de el este insuficient și, singur, nu ar putea angrena mecanismul derulării afacerii propuse dar știe că, împreună cu capitalul celorlalți subscriitori ce acoperă restul până la suma solicitată drept capital social, acest lucru se poate realiza . De asemenea, operațiunea subscripției publice este o sumă de contracte individuale între societate, pe de o parte, și fiecare din subscriitori, pe de cealaltă parte iar aportul unuia este condiționat de aportul tuturor celorlalți. De aceea, se poate spune că subscripția fiecărui acceptant (ca și raport juridic individual) într o societate prin excelență intuitu pecuniae mai este ținută de o condiție, tot rezolutorie: subscripția celorlalți (societatea, prin promotorii săi, obligându se să strângă suma prevăzută în prospect și nu una mai mică) . În concluzie, sensul art. 21 alin. (1) teza I a este (și) acela că societatea ce nu a strâns capitalul social la încheierea perioadei de subscripție nu îi poate forța pe subscriitorii nemulțumiți să rămână acționari dacă aceștia doresc să își retragă vărsămintele . Regula „minoritatea se supune majorității” este aplicabilă deciziilor societare care alcătuiesc voința acesteia, desenându i politica comercială, operațională etc., nu celor care impun o conduită specifică, individuală, financiară unui anumit acționar (de fapt simplu subscriitor) . Opinăm totuși că subscriitorii nu se pot retrage decât dacă valoarea subscripției este vădit inferioară capitalului social necesar atingerii scopului anunțat al societății. Asupra acestei chestiuni credem că instanța sesizată se poate pronunța. Mai ales că, practic, având în vedere amploarea operațiunii, ar fi doar o coincidență pur teoretică subscrierea capitalului social în exact cuantumul solicitat. În concluzie, societatea se poate constitui și cu un capital mai mic sau mai mare, dacă adunarea constitutivă hotărăște în acest sens, însă subscriitorii nemulțumiți își pot revoca subscrierea și vărsămintele.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Capitalul social și numărul fondatorilor 
    Legea societăților nu prevede un nivel minim al capitalului social, mai ridicat în cazul societății pe acțiuni constituite prin subscripție publică decât în cazul societății pe acțiuni constituite simultan, ceea ce duce la concluzia că actualul nivel minim de 90.000 lei (sau 25.000 de euro, echivalent în lei), este aplicabil ambelor forme de constituire. Aceeași soluție există și în ceea ce privește numărul minim de persoane care constituie societatea (D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 122-123; I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 285). În acest context, considerăm că, în lipsa unei cerințe exprese în lege, nu există un număr minim al fondatorilor (de exemplu, doi). Credem că procesul subscrierii poate fi declanșat și se poate desfășura în mod valabil și în prezența unui singur fondator, deoarece prospectul de emisiune nu este un contract, ci o ofertă de a contracta. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Art. 21 din Legea nr. 31/1990 se referă la subscrierea acțiunilor în cazul constituirii societăților comerciale. Conform art. 212 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societatea pe acțiuni își va putea majora capitalul, cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății. 
    Față de textele legale invocate, Curtea constată că instanța de apel nu a încălcat dispozițiile art. 1533 Cod civil privind mandatul, reținând corect că martorul D.I. a acționat în calitate de mandatar al intimatului reclamant, mandatul fiind tacit și rezultând din însăși executarea lui. De asemenea nu au fost încălcate nici dispozițiile art. 21 și art. 212 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 care se referă la îndeplinirea condițiilor privind majorarea capitalului social și de subscriere a acțiunilor în cazul constituirii societăților comerciale, față de împrejurarea că majorarea capitalului social nu a făcut obiectul litigiului iar subscrierea acțiunilor a fost făcută în condițiile cerute de decizia nr. 13 a Consiliului de Administrație, care nu a fost anulată, fiind în vigoare. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 3053 din 30 septembrie 2010) [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acționarii care au subscris acțiuni emise de către societate au obligația, în temeiul art. 9 alin. (2) (referitor la obligativitatea vărsării întregului capital social în termenul legal) și art. 21 alin. (1) (referitor la constituirea societății prin subscripție publică) din Legea nr. 31/1990, să efectueze toate vărsămintele la care sunt datori în termen de 12 luni de la data înmatriculării societății. În privința aporturilor în natură, pentru societățile închise vărsămintele pot fi efectuate în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării, iar în cazul societăților constituite prin ofertă publică, acțiunile trebuie plătite integral la data subscrierii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 11 Actul constitutiv al societății
Art 12 Actul constitutiv al societății
Art 13 Actul constitutiv al societății
Art 14 Actul constitutiv al societății
Art 15 Actul constitutiv al societății
Art 16 Actul constitutiv al societății
Art 17 Actul constitutiv al societății
Art 18 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 19 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 20 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 21 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 22 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 23 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 24 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 25 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 26 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 27 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 28 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 29 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 30 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Art 31 Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...