Art 196 Societățile cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile cu răspundere limitată -
Art. 196.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (47), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Dispozițiile prevăzute pentru societățile pe acțiuni, în ce privește dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică și societăților cu răspundere limitată, termenul de 15 zile prevăzut la art. 132 alin. (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoștință de hotărârea adunării generale pe care o atacă. Referințe în jurisprudență (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește acțiunea în nulitatea hotărârii adunării generale introdusă de asociații al căror consimțământ afost viciat, astfel cum am arătat anterior2, considerăm că aceasta urmează calea dreptului comun, iar nu cea prevăzută de art. 131.Diferența între cele două acțiuni ar fi sub două aspecte: termenul de prescripție aplicabil și normele de procedură de soluționare acererii în nulitate. În pri-vința termenului de prescripție prevăzut de art. 132 alin. (2), acesta derogă de la dreptul comun sub două aspecte: durata sa și momentul de la care începe să curgă. Aceeași este situația în cazul societăților cu răspundere limitată, conform art. 196.Fiind onormă specială și care instituie condiții mai dificile decât cele din dreptul comun de exercitare aunei acțiuni în nulitate, nu credem posibil afi interpretată extensiv, respectiv în sensul că s-ar aplica și asociaților care nu sunt menționați în acest articol, adică cei care au votat în sensul adoptării adunării generale, dar au avut consimțământul viciat. Credem însă că, de lege ferenda, ar fi utilă omodificare legislativă, varianta care ne-ar apărea optimă fiind aceea aaplicării în cazul nulității atrase de vicii de consimțământ atermenului de prescripție special de 15 zile, dar apăstrării momentului de la care curge acest termen în condițiile dreptului comun, respectiv: de la data încetării violenței sau, pentru eroare sau dol, de la data când cel îndreptățit acunoscut cauza anulării, cu posibilitatea de ase prevedea eventual un alt termen decât cel prevăzut de Decretul nr. 167/1958, de 18 luni de la data încheierii actului dincolo de care dolul și eroarea să nu mai poată fi invocate. 
    2 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Condițiile atacării hotărârilor asociaților 
    Acest text trimite la regulile prevăzute de art. 132 privind atacarea în justiție ahotărârilor adunărilor care contravin legii sau actului constitutiv de către asociații care nu au participat la adunare sau au votat contra și au cerut să se insereze votul lor în procesul-verbal al adunării. 
    Mutatis mutandis, regulile instituite de art. 132 sunt aplicabile și în materia societăților cu răspundere limitată. În acord cu opiniile exprimate în doctrină și în jurisprudență, apreciem că trimiterea făcută de art. 196 se referă și la art. 133, referitor la suspendarea efectelor hotărârilor adunării generale (în același sens, I. Adam, C.N. Savu, Legea societăților comerciale, p. 693). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Instanța de apel a analizat situația evocată și în mod corect a reținut că în conformitate cu art. 196 din legea societăților comerciale se referă la societățile pe acțiuni, dispozițiile prevăzute pentru societățile pe acțiuni, în ce privește dreptul de a ataca hotărârile adunării generale, se aplică și societăților cu răspundere limitată; termenul de 15 zile prevăzut la art. 132 alin. (2) din aceeași lege, urmând să curgă de la data la care asociatul a luat cunoștință de hotărârea adunării generale pe care urmează să o atace. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 1896 din 16 iunie 2009) [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Art 206 Dispoziții generale
Reviste:
Desemnarea și revocarea administratorilor în cadrul unei societăți cu răspundere limitată - informații utile
Studiu de caz - Schimbarea nelegală a administratorului. Anularea hotărârii AGA
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...