Art 195 Societățile cu răspundere limitată | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale - Societățile cu răspundere limitată -
Art. 195.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Comentarii expert (3), Librăria Indaco (1)

(1) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziții speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Convocarea adunarii generale a asociatilor la expirarea mandatului administratorului statutar - Mădălina Moceanu
Expirarea mandatului administratorului statutar nu confera niciunui asociat, ce reprezinta sub o patrime din capitalul social, dreptul sa convoace adunarea generala, într-o asemenea situatie, instanta fiind cea care are acest drept.
Conform art.195 din Legea nr.31/1990 "administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generala (...), un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunarii generale, aratând scopul acestei convocari".
[ Mai mult... ]

Despre anularea hotărârii AGA - Mădălina Moceanu
Potrivit disp. art. 195 alin. 1 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, „administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar”, iar disp. art. 195 alin. 2 stipulează că „un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări”.
Deși legiuitorul nu a prevăzut, în mod expres, doctrina a statuat că cererea asociatului (asociaților) privind convocarea adunării generale va fi adresată administratorului societății, iar în cazul în care acesta nu se va conforma obligației legale, în termen de 30 de zile, se va urma procedura instituită de art. 119 alin. 3 din lege, potrivit căruia: „în cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 alin. (2), data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida”.
[ Mai mult... ]

Neconvocarea asoc. care deține 50% din părțile soc. Lipsa unei procuri spec. acordate pers. mandatare. Nulit. hot. adun. gen. - Mădălina Moceanu
Curtea, reținând incidența prevederilor art. 125 alin. (1) și art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, constată două neregularități majore cu privire la convocarea și validitatea hotărârilor generale ale asociaților societății.
Prima neregularitate constă în lipsa totală a convocării asociatului reclamant la adunările generale finalizate cu adoptarea hotărârilor atacate cu acțiune în anulare.
[ Mai mult... ]

Refuzul convocării adunării generale. Remediul legal – autorizarea convocării adunării generale de către instanța de judecată - Mădălina Moceanu
În conformitate cu actul constitutiv al societății pârâte administratorul convoacă adunarea generală a asociaților cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar. Prin același act constitutiv nu s-a efectuat o concretizare a convocării adunării generale și de către asociați, în situații excepționale sau de organizare și de funcționare normală a societății.
 În aceste condiții pentru a suplini clauzele actului constitutiv sunt incidente prevederile art. 195 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări. În esență, aceste prevederi acordă îndreptățire asociaților deținând o anumită cotă de capital să obțină convocarea adunării generale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Persoanele care pot convoca adunarea asociaților 
    Din dispozițiile art. 195 rezultă că legea acordă administratorilor prerogativa convocării adunării generale. 
    Pentru administratori, convocarea adunării cel puțin odată pe an și ori de câte ori este necesar constituie o obligație. Încălcarea acestei obligații reprezintă oîncălcare amandatului lor și administratorii răspund pentru daunele ce ar rezulta pentru societate din cauza neconvocării adunării. Mai mult, încălcarea acestei obligații poate constitui temei pentru atragerea răspunderii penale aadministratorului, în conformitate cu art. 275 alin. (1) pct. 2.Legea nu oferă criterii privind oportunitatea convocării adunării, ci prevede că aceasta se va convoca de administratori, ori de câte ori este necesar. Este necesară convocarea adunării ori de câte ori este vorba de oatribuție sau ooperațiune care nu poate fi exercitată sau hotărâtă decât de adunare, fie că legea sau actul constitutiv prevede în acest sens, fie că depășește limitele mandatului administratorilor. De exemplu, administratorii vor convoca adunarea sau vor începe procedura votării prin corespondență, în situațiile prevăzute de art. 76 alin. (1) și art. 78 alin. (2), pentru adecide în caz de divergență între administratori sau de opoziție aunuia dintre ei la actele ce urmează afi încheiate de unul din administratori cu depășirea limitelor operațiunilor obișnuite comerțului pe care îl exercită societatea. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În mod corect instanța de apel a aplicat dispozițiile art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 când a statuat legalitatea convocării reclamantului pentru A.G.A. contestată, chiar dacă la data acesteia mențiunile corespunzătoare la registrul comerțului nu erau efectuate, întrucât efectul acestora este pentru opozabilitatea față de terți, în timp ce pentru asociați, hotărârile devin obligatorii de la momentul adoptării lor. (ÎCCJ, s.com., dec. nr. 1896 din 16 iunie 2009) [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [2] Convocarea Adunării Generale aAsociaților. Dispozițiile legale privind modul de convocare aAdunării Generale aAsociaților sunt dispozitive, permițând derogări prin clauzele actului constitutiv [art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990]. În lipsă de stipulație expresă în actul constitutiv, convocarea se va efectua prin scrisoare recomandată adresată asociaților cu cel puțin zece zile înainte de data stabilită pentru adunare. În acest context, din lege nu rezultă modul de calcul al termenului de zece zile, anume dacă acesta curge de la data transmiterii convocării sau de la data recepției acesteia de către asociați. În literatura de specialitate se consideră că termenul se calculează pe zile lucrătoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 185 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Art 194 Societățile cu răspundere limitată
Art 195 Societățile cu răspundere limitată
Art 196 Societățile cu răspundere limitată
Art 197 Societățile cu răspundere limitată
Art 198 Societățile cu răspundere limitată
Art 199 Societățile cu răspundere limitată
Art 200 Societățile cu răspundere limitată
Art 201 Societățile cu răspundere limitată
Art 202 Societățile cu răspundere limitată
Art 203 Societățile cu răspundere limitată
Art 204 Dispoziții generale
Art 205 Dispoziții generale
Reviste:
Studiu de caz - Despre anularea hotărârii AGA
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Societate. Retragere asociat. înțelesul sintagmei "motive temeinice"
Societate. Retragere asociat. înțelesul sintagmei "motive temeinice"
Studiu de caz - Schimbarea nelegală a administratorului. Anularea hotărârii AGA
Adunarea Generală a Asociaților. Natură juridică. Forme și tipuri. Atribuții
Studiu de caz. Posibilitatea asociatului administrator de a solicita nulitatea hotărârii AGA privind revocarea sa din funcție în cazul nerespectării dispozițiilor legale privind convocarea
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...