Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale -
Art. 183.
- Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obținut prin vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor. Reviste (2)

(4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară. Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

(5) În toate cazurile, condițiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Divizare parțială. Constituire societate comercială și necesitatea indicării fondului de rezervă - Mădălina Moceanu
În ceea ce privește fondul de rezervă acesta nu este obligatoriu a fi menționat la constituirea unei societăți comerciale (în actul constitutiv) fondul de rezervă se va forma din profitul societății (după înființare și funcționare cel puțin un an) cel legal prin preluarea a cel puțin 5 % până va atinge a cincea parte din capitalul social (articolul 183 din legea nr. 31/1990 republicată).
Faptul că s-a prevăzut în proiectul de divizare parțială o rezervă legală în sumă de 4.000 Ron (a cincea parte din capitalul social de 20.000 Ron) pentru SC R I D SRL (societate nou constituită) ce nu s-a prevăzut în actul constitutiv al acestei societăți nu este de natură să afecteze înmatricularea societății nou înființate, fondul de rezervă se va forma după înmatriculare în condițiile articolului 183 din legea nr. 31/1990.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Modul de determinare și natura juridică a rezervei legale 
    Cota de minimum 20% din capitalul social, care constituie fondul de rezervă (denumit uneori și „rezervă legală”), se calculează prin raportare la capitalul nominal și nu la cel efectiv vărsat (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 693). Rezerva legală are rolul unei asigurări pentru societate și pentru creditorii ei, pentru acoperirea eventualelor deficite din anii mai puțin favorabili societății. Din punct de vedere al naturii juridice, rezerva legală are aceeași natură cu a capitalului social, fiind o prelungire a acestuia [I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 693-694; St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, 1998, p. 319-320; Trib. București, s. com., dec. nr. 17/1997, în C.P.J.C. – T.B. 1990-1998, p. 651-653; această hotărâre judecătorească este caducă în ceea ce privește posibilitatea folosirii rezervei legale pentru a majora capitalul social; a se vedea art. 210 alin. (2) din L.S.]. În consecință, reprezentând gajul general al creditorilor sociali, orice atingere adusă acesteia poate da naștere acțiunii în repetițiune din partea creditorilor (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 695). Formarea sa este obligatorie, art. 183 fiind de ordine publică (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 695; care invocă un text din Codul comercial din 1887, similar cu actualul art. 183). Rezerva legală nu poate fi folosită la plata de dividende (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, 1948, p. 695; St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, 1998, p. 320). Dacă, ulterior, capitalul social este majorat, rezerva legală trebuie să reprezinte cel puțin 20% din valoarea nominală a noului capital social majorat. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Dacă adunările generale ale acționarilor n-au în principiu dreptul de a distrage o parte din beneficii pentru a constitui un fond de rezervă neprevăzut prin statute și cu singurul scop de a evita distribuția dividendelor, însă nu-i mai puțin adevărat că ele pot, în toată suveranitatea, și chiar în lipsă de stipulații contrare expres specificate prin statute, să creeze rezerve speciale destinate de a evita riscurile sau situațiunile momentane, care ar face periculoasă distribuirea unor beneficii dobândite. (Tribunalul Senei S. Comercială, legea nr. 109 din 3 iunie 1927, Curierul Judiciar 1925 pag. 123, în Codul comercial adnotat cu doctrină, jurisprudență, lucrări pregătitoare și desbateri parlamentare, lucrări de unificare, Vol. III, Societățile comerciale, E. Antonescu, Partea I, ed. a II-a refăcută și adăugită, Tipografiile Române Unite, București, 1928, p. 181). [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Pentru aputea fi îndeplinite condițiile distribuirii rezultatului financiar pozitiv sub formă de dividende, este necesar și ca valoarea acestuia să depășească suma dintre valoarea capitalului social și rezervele legale3. Această condiție rezultă potrivit reglementării din art. 183 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, care stipulează faptul că societatea trebuie să-și constituie un fond de rezervă de minim 20% din capitalul social. 
    3 În acest sens, a se vedea și: T.G. Savu, Societatea comercială și acquis–ul comunitar, Ed. Tribuna Economică, 2001, p. 111 și 511; St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 146.
[ Mai mult... ]
 

.....
    – în temeiul art. 183 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, va decide asupra participării la profit afondatorilor, dacă acest lucru nu este prevăzut în actul constitutiv; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 173 Despre emiterea de obligațiuni
Art 174 Despre emiterea de obligațiuni
Art 175 Despre emiterea de obligațiuni
Art 176 Despre emiterea de obligațiuni
Art 177 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 178 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 179 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 180 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 181 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 182 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 183 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 184 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 185 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 186 Despre registrele societății și despre situațiile financiare anuale
Art 187 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 188 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 189 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 190 Societățile în comandită pe acțiuni
Art 191 Societățile cu răspundere limitată
Art 192 Societățile cu răspundere limitată
Art 193 Societățile cu răspundere limitată
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Răspunderea persoanelor care au determinat starea de insolvență (II)
Începutul anului 2018 - 7 lucruri bine de știut de către un contabil
Studiu de caz - Despre acțiunea în anulare a hotărârii AGA. Calitatea procesuală pasivă
Obligativitatea primei de emisiune la societățile comerciale [Obligation of the issue premium to the companies]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...