Art 150 Despre administrația societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre administrația societății -
Art. 150.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel și sub rezerva dispozițiilor art. 149, sub sancțiunea nulității, administratorul va putea înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare, în condițiile prevăzute la art. 112. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și operațiunilor de închiriere sau leasing.

(3) Valoarea prevăzută la alin. (1) se va calcula prin raportare la situația financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă prezentată și aprobată. Jurisprudență

(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și operațiunilor în care una dintre părți este soțul administratorului ori rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, dacă operațiunea este încheiată cu o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator sau director ori deține, singură sau împreună, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepția cazului în care una dintre societățile comerciale respective este filiala celeilalte. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Ținând cont de acest text legal și în raport de modul de formulare al art. 150 din Legea nr. 31/1990 s-ar putea ridica problema sancționării cu nulitatea absolută aactelor de vânzare-cumpărare încheiate între societate, în calitate de vânzător și unul dintre administratori, direct sau prin interpuși, în calitate de cumpărător. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Legea societăților instituie, începând cu modificarea intervenită prin Legea nr. 161/2003, un regim strict aplicabil afacerilor fondatorilor, administratorilor sau acționarilor semnificativi cu societatea, precum și afacerilor cu societatea ale rudelor lor sau ale persoanelor juridice afiliate acestora, regim menit a asigura protecția interesului colectiv al acționarilor și, în special, protecția acționarilor minoritari. Fiind vorba de dispoziții din Legea societăților, regimul juridic al acestor afaceri ale societății este aplicabil oricărei societăți pe acțiuni, și nu numai societăților cotate. [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Este de menționat că datorită faptului că legiuitorul arată că art. 150 este aplicabil sub rezerva dispozițiilor art. 441, fără a face nicio distincție între alin. (1) și (2) ale acestui din urmă text, rezultă că nu vor fi supuse acestor prevederi operațiunile de dobândire efectuate în cadrul activității curente a societății comerciale, cele făcute din dispoziția unei autorități administrative sau a unei instanțe judecătorești și nici cele făcute în cadrul operațiunilor de bursă. (C. Ap. Timișoara, s. com., dec. nr. 64 din 30 martie 2010) [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Ținând cont de acest text legal și în raport de modul de formulare al art. 150 din Legea nr. 31/1990 s-ar putea ridica problema sancționării cu nulitatea absolută aactelor de vânzare-cumpărare încheiate între societate, în calitate de vânzător și unul dintre administratori, direct sau prin interpuși, în calitate de cumpărător. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Art 143 Despre administrația societății
Art 144 Despre administrația societății
Art 145 Despre administrația societății
Art 146 Despre administrația societății
Art 147 Despre administrația societății
Art 148 Despre administrația societății
Art 149 Despre administrația societății
Art 150 Despre administrația societății
Art 151 Despre administrația societății
Art 152 Despre administrația societății
Art 153 Despre administrația societății
Art 154 Despre administrația societății
Art 155 Despre administrația societății
Art 156 Despre administrația societății
Art 157 Despre administrația societății
Art 158 Despre administrația societății
Art 159 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Art 160 Auditul financiar, auditul intern și cenzorii
Reviste:
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Adunarea Generală a Asociaților. Natură juridică. Forme și tipuri. Atribuții
Societăți comerciale. Contractul de administrație. Contractul managerial. Contractul de muncă
Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (II)
Despre unele drepturi și obligații ale administratorului, legat de patrimoniul societății
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...