Art 139 Despre administrația societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre administrația societății -
Art. 139.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(1) O persoană juridică poate fi numită sau aleasă administrator al unei societăți comerciale, în condițiile art. 138. Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Drepturile și obligațiile părților se stabilesc printr-un contract de administrare. În contract se va stipula, printre altele, că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus acelorași condiții și obligații și are aceeași responsabilitate civilă și penală ca și un administrator, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară.

(3) Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească, în același timp, un înlocuitor. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce se întâmplă dacă societatea este propusă spre dizolvare din eroare? - Horatiu Sasu
Oricât ar părea de improbabil, astfel de cazuri au avut loc, ajungând în fața instanțelor de judecată. Într-un astfel de caz s-a arătat că dacă s-a cerut dizolvarea societății dintr-o eroare, instanța de judecată, constatând eroarea, poate să respingă cererea de dizolvare. Spre exemplu, într-un caz s-a emis o hotărâre care - considerăm - este de perfectă actualitate și acum: prin sentința nr. 604 din 7.06.2005 Tribunalul Comercial Mureș a admis cererea promovată de O.N.R.C. împotriva pârâtei S.C CA. S.R.L. și a dispus dizolvarea pârâtei, comunicarea hotărârii cu D.G.F.P. Mureș, înregistrarea hotărârii în Registrul Comerțului ținut de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României.
Prima instanță a reținut că termenul de 6 luni după expirarea celui de 150 zile se împlinește, pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2003, la data de 31 martie 2005. Din actele aflate la dosar s-a reținut că reiese faptul că pârâta nu și-a îndeplinit obligația legală de a întocmi situațiile financiare aferente anului 2003, situație în care sunt întrunite elementele prevăzute de legiuitor în art. 237 al. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 (în numerotarea de la acea dată - nota H. Sasu). Împotriva acestei sentințe a formulat recurs (în prezent este posibil doar apelul - nota H. Sasu) S.C. C.A.C. S.R.L. solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinței și respingerea cererii ONRC. In sprijinul cererii de recurs s-a invocat faptul că societatea și-a îndeplinit obligația de a depune situațiile financiare anuale aferente anului 2003. Acest aspect a fost confirmat de ONRC prin întâmpinarea la recurs, în care s-a menționat că S.C. CA. COM S.R.L. a depus situația financiară anuală pentru anul 2003 prin cererea de depunere de acte nr. 18581/20.05.2005. În consecință, instanța a admis recursul, a modificat sentința și a respins cererea formulată de ONRC.
[ Mai mult... ]

Prevedere care îngreunează "curățarea" de societăți neviabile - Horatiu Sasu
Este inexplicabilă această prevedere: în condițiile în care toate societățile achită un fond de lichidare cu ocazia înmatriculării și a operațiunilor de modificare de acte constitutive la Registrul Comerțului, cheltuiala cu dizolvarea cade pe umerii persoanelor interesate, adică inclusiv a proprietarului spațiului care constituia sediul societății în baza unui contract de închiriere ce a expirat. Soluția este ca o astfel de persoană să semnaleze motivul de lichidare, fără a SOLICITA lichidarea, pentru a nu achita astfel de cheltuieli nejustificate. [ Mai mult... ]

Urgentarea procedurii - Horatiu Sasu
Anterior modificării intervenite în 17 iulie 2015 prin Legea nr. 152/2015, se proceda de către judecătorul delegat la numirea lichidatorului numai dacă acest lucru nu avea loc în termen de 3 luni de la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămăsese definitivă. În prezent, imediat după rămânerea definitivă a hotărârii se numește un lichidator, al cărui onorariu este stabilit legal, de asemenea pentru a întârzia tergiversarea procedurii. Mai mult, dacă în termen de trei luni nu s-a numit un lichidator, societatea intră direct în procedura de radiere, conform alin. (8) al art. 237. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Trebuie menționat și faptul că este necesară ad probationem forma scrisă acontractului de management. S-a exprimat și opinia1, pornind de la textul vechiului art. 139 din Legea nr. 31/1990, potrivit căreia forma scrisă ar fi necesară ad validitatem, însă nu există nicio dispoziție imperativă alegii în acest sens și nici nu se poate deduce din ansamblul normelor incidente osancțiune pentru nerespectarea formei scrise acontractului de administrare. 
    1 Gh. Piperea, Obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale, Ed. All Beck, 1998, București, p. 59, datorită dispoziției legale din art. 139 alin. (2) care stipulează că este necesară introducerea în contractul de administrare a unei clauze referitoare la desemnarea unui reprezentant permanent.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Art 143 Despre administrația societății
Art 144 Despre administrația societății
Art 145 Despre administrația societății
Art 146 Despre administrația societății
Art 147 Despre administrația societății
Art 148 Despre administrația societății
Art 149 Despre administrația societății
Reviste:
Administratorul societății - persoană juridică
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...