Art 136 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 136.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Unul sau mai mulți acționari, deținând cel puțin 10% din acțiunile reprezentând capitalul social, vor putea cere - individual sau împreună - instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmânat și, totodată, predat oficial cenzorilor societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pretențiile pe dispozițiile art. 136 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Potrivit art. 136, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social, vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Sesizarea cenzorilor în legătură cu anumite operațiuni din gestiunea societății poate fi făcută și prin intermediul procedurii prevăzute de art. 136 din Legea nr. 31/1990, în speță prin solicitarea adresată instanței de către acționarii semnificativi (ce dețin peste 10% din capitalul social) de adesemna un expert care să verifice anumite operațiuni, raportul acestui expert urmând afi comunicat cenzorilor sau auditorilor interni ai societății, precum și consiliului de administrație, respectiv directoratului și consiliului de supraveghere pentru afi analizat și pentru ase propune măsurile ce se impun. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Specificul dreptului de control reglementat de art. 136 
    Spre deosebire de art. 1172, art. 136 are în vedere exercitarea de către acționari în mod indirect adreptului lor de informare și control asupra gestiunii societății. Este vorba de un control indirect deoarece el nu este făcut ex proprii sensibus de către acționari, ci prin intermediul unor experți independenți numiți de către instanța de judecată. Este de asemenea diferit de controlul exercitat de acționari prin intermediul cenzorilor sau auditorilor interni (art. 1641 din L.S.), deoarece cenzorii/auditorii interni sunt organe ale societății și în această calitate nu pot raporta rezultatele controlului numai celor care i-au sesizat, ei au datoria să comunice rezultatele verificării tuturor acționarilor întruniți în adunarea generală. În cazul art. 136, experții prin intermediul cărora se exercită acest drept de control vor comunica rezultatele verificării lor numai acționarilor care au cerut instanței desemnarea lor, nu și celorlalți acționari ai societății. După cum vom arata în continuare, ceilalți acționari vor lua totuși cunoștință despre raport, dar prin intermediul organelor de conducere executivă care trebuie să îl supună dezbaterii în cadrul adunării generale. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pretențiile pe dispozițiile art. 136 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Art 143 Despre administrația societății
Art 144 Despre administrația societății
Art 145 Despre administrația societății
Art 146 Despre administrația societății
Reviste:
Societăți pe acțiuni. Natura procedurii judiciare de întocmire a unui raport suplimentar privind unele operațiuni reclamate de acționari [Companies. The nature of the judicial procedure for drawing up a supplementary report on some operations claimed by shareholders]
Schimbarea prototipului societar: de la societatea pe acțiuni la societatea cu răspundere limitată
Dreptul unui acționar minoritar de a acționa societatea în justiție
Societate comercială. Modificarea actului constitutiv. Abuz de majoritate. Sancțiune aplicabilă
Contestare de către expertul judiciar pe calea procedurii necontencioase a modului de stabilire a onorariului definitiv stabilit prin sentință. Inadmisibilitate // Appeal by the expert on the non-contentious procedure of determining the final fee established by the sentence. Inadmissible
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 16/2011 privind recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justțtie privind interpretarea dispozițiilor art. 136 alin. 1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, cu referire la momentul dezinvestirii instanței de judecată și la calea de atac exercitată împotriva hotărârilor pronunțate de prima instanță în soluționarea acestor cereri
;
se încarcă...