Art 133 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 133.
- Respingeri de neconstituționalitate (14), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2)

(1) O dată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate. Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Președintele, încuviințând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauțiune. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Împotriva ordonanței de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunțare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Condiții de admisibilitate conform art. 133 din Legea nr. 31/1990 - Mădălina Moceanu
Legiuitorul a consacrat soluția aplicabilă procedurii prevăzute de art. 133 privind suspendarea executării hotărârii supuse controlul de legalitate regulilor ordonanței președințiale.
Ca urmare, prin trimiterea făcută „ pe cale de ordonanță președințială”, a stabilit condițiile de admisibilitate a cererii de suspendare a executării hotărârii adunării generale ca fiind condițiile generale de admitere a unei ordonanțe președințiale, inclusiv urgența și necesitatea de a preveni producerea unei pagube.
[ Mai mult... ]

Renunțarea la judecata acțiunii în anulare atrage respingerea cererii de suspendare a executării hotărârii AGA - Mădălina Moceanu
Potrivit însă înscrisului depus la dosar de către intimata pârâtă SC I A SRL, la termenul din 9.01.2013, reclamanta SC I SA a renunțat la judecata cererii de chemare în judecată, având ca obiect anularea hotărârii AGA a SC I A SRL din 17.10.2012, prin încheierea pronunțată la 9.01.2013, în dosarul nr. 41050/3/2012, tribunalul luând act, în temeiul dispozițiilor art. 246 Cod procedură civilă, de renunțarea reclamantei la judecata cererii de chemare în judecată.
Așa fiind, rezultă că în speță nu mai este îndeplinită condiția ca pe rolul instanțelor să se afle intentată acțiunea în anularea hotărârii AGA atacate, motiv pentru care reclamanta nu mai este în drept, potrivit art. 133 alin. 1 din Legea nr.31/1990, să solicite instanței suspendarea executării hotărârii AGA SC I A din 17.10.2012, dispărând rațiunea pentru care judecătorul poate decide dacă respectiva hotărâre AGA îmbracă, sau nu, o aparență formală de legalitate, în conformitate cu actul constitutiv și legea.
[ Mai mult... ]

Suspendare executare Hotărâre AGA pe calea ordonanței președințiale - Mădălina Moceanu
Introducerea acțiunii în anularea hotărârii AGA nu este suficientă pentru a justifica urgența suspendării executării hotărârii, neputându-se considera că urgența măsurii este prezumată în mod legal, prin chiar dispozițiile articolului 133 alin.1 din Legea nr.31/1990 republicată, fiind necesar ca titularul cererii să justifice și să dovedească urgența măsurii solicitate.
Extras din Decizia civila nr.733/25.09.2014 , Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Civila, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Printre părțile care au acces la această cale de atac se pot număra, alături de creditorii sociali, alte persoane prejudiciate și asociații sau acționarii, întrucât legea face referire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privitoare la suspendare, dispoziții care sunt aplicabile numai în ceea ce privește relațiile dintre societari și societate. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În doctrină s-a exprimat și opinia conform căreia înregistrarea unei cereri de mențiuni se poate face numai după trecerea termenului de atac al hotărârii adunării generale acărei menționare se solicită, deci ar exista ocerință de publicitate, pe de oparte, și de curgere aunui termen ulterior realizării publicității, pe de altă parte, care ar trebui să fie îndeplinite în vederea admiterii cererii în înscriere de mențiuni2. În ceea ce ne privește, nu conside-răm acest punct de vedere întemeiat, deoarece pe de oparte Legea nr. 31/1990 nu realizează oastfel de condiționare expresă, iar, pe de altă parte, oastfel de cerință ar lipsi de sens prevederile art. 62 și art. 133, privitoare la suspendarea pe cale de ordonanță președințială aexecutării hotărârii atacate până la soluționarea cererii adresate instanței judecătorești. Ne apare evident că, numai în ipoteza în care instanța de judecată ar acorda oastfel de suspendare, judecătorul delegat ar putea respinge cererea de înregistrare de mențiuni ca fiind formulată cu privire la ohotărâre acărei executare este suspendată. 
    2 S. Tulbure, Aspecte legate de activitatea judecătorului delegat la Oficiul registrului comerțului. Persoanele care pot ataca în justiție încheierile judecătorului delegat, R.D.C. nr. 4/2002, p. 94.
[ Mai mult... ]
 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Acționarul care introduce oacțiune având drept obiect anularea unei hotărâri aadunării generale va putea solicita, conform dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, și suspendarea executării acesteia, pe cale de ordonanță președințială. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    În actuala forma a art. 133, legiuitorul a consacrat soluția doctrinei și a practicii judiciare de a supune procedura prevăzută de art. 132 regulilor ordonanței președințiale (pentru situația anterioară modificării, a se vedea I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 462). 
    §2. Condiții pentru introducerea cererii de suspendare [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Printre părțile care au acces la această cale de atac se pot număra, alături de creditorii sociali, alte persoane prejudiciate și asociații sau acționarii, întrucât legea face referire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privitoare la suspendare, dispoziții care sunt aplicabile numai în ceea ce privește relațiile dintre societari și societate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Art 143 Despre administrația societății
Reviste:
Studiu de caz - Care sunt condițiile pentru suspendarea executării hotărârii AGA?
Suspendarea hotărârilor AGA atacate cu acțiune în anulare pe calea dreptului comun. Condiții. Admitere recurs
De ce pot fi convertite în capital numai creanțele exigibile? (Despre relația dintre conversia creanțelor și principiul sincerității capitalului social)
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Opoziția împotriva hotărârii adunării asociaților de prelungire a duratei societății
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Se pot ataca în justiție hotărârile Consiliului de Administrație sau Directoratului privind majorarea capitalului social?
Cum pot fi atacate în instanță deciziile consiliului de administrație al unei societăți
Arbitrabilitatea litigiilor în materia societăților comerciale. Aspecte corelative de drept material și procesual/[Arbitrability of the corporate litigations. Correlative aspects on merits and procedural law]
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Ordonanța președințială
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 62/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la admisibilitatea recursului împotriva ordonanței președințiale prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a acționarilor
;
se încarcă...