Art 132 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 132.
- Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (37), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (5)

(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3), Comentarii expert (1)

(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(4) Administratorii nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin administratori. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(6) Dacă hotărârea este atacată de toți administratorii, societatea va fi reprezentată în justiție de persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(7) Acțiunea se va introduce la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul societatea. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(8) Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexate. Jurisprudență

(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(10) Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Acțiune în anulare împotriva hotărârilor adoptate de Adunarea Specială a Acționarilor - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 20.01.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.7/ 20.01.2020 în dosarul nr.2612/1/2019- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3666/111/2017** privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Anularea hotărârilor AGA - Mădălina Moceanu
Hotărârea AGA este un act juridic complex, mai exact un contract de drept privat.
În speță, acest act juridic reprezintă manifestarea consimțământului majorității asociaților, prin care a fost decisă respingerea propunerii de majorare a capitalului social.
[ Mai mult... ]

Cine are calitatea de pârât într-un litigiu prin care se solicită anularea hotărârii AGA? - Mădălina Moceanu
Conform prevederilor art. 132 alin. 1, 2 și 5 din Legea nr. 31/1990, (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. (2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței. (5) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, respectiv prin directorat.
Voința exprimată prin actul juridic atacat în speță, respectiv Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. M L SA din 27.05.2013 , este voința societății înseși, motiv pentru care legea conferă expres calitate procesuală pasivă în astfel de acțiuni doar societății.
[ Mai mult... ]

Comunicat ÎCCJ din 20 ianuarie 2020 - Decizia nr.7 în dosarul nr.2612/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.7 în dosarul nr.2612/1/2019
, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3666/111/2017**, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, ne întemeiem pe dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990 (temeiul de drept se va completa cu dispozițiile legale care au fost încălcate la adoptarea hotărârii atacate). [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Din interpretarea dispozițiilor art. 132 rezultă că vor avea calitate procesuală activă în acțiunea în nulitatea hotărârii adunării generale anumitor categorii de persoane, anume asociații care nu au fost prezenți în adunarea generală sau cei care, fiind prezenți, au votat împotrivă și au cerut să se consemneze votul lor în procesul-verbal de ședință și orice persoane interesate, fiecare dintre aceștia în anumite condiții, după cum urmează: [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Menționăm că pe calea recursului nu se poate tinde la anularea actului în baza căruia afost efectuată oînregistrare în registrul comerțului, calea specifică fiind acțiunea în anulare reglementată de art. 132 din Legea nr. 31/1990, deoarece pe calea recursului nu este verificată valabilitatea actului. Prin urmare, chiar dacă afost admis un recurs împotriva încheierii judecătorului-delegat, actul în baza căruia au fost efectuate înregistrări rămâne valabil atâta timp cât nu afost anulat pe calea specifică aacțiunii în anulare. Este valabilă și ipoteza inversă, caz în care pot deveni aplicabile dispozițiile art. 25 din Legea nr. 26/1990. Nu trebuie omisă nici împrejurarea că recursul este soluționat de curtea de apel competentă, iar acțiunea în anulare este de competența tribunalului în acărui rază teritorială este situat sediul persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Hotărârile adunărilor speciale pot să fie atacate cu acțiunea în anulare de către un titular de acțiuni cu dividend prioritar, în condițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990. În ipoteza în care este atacată cu acțiune în anulare ohotărâre aadunării generale care aratificat ohotărâre aadunării speciale, admiterea acțiunii își produce efectele și asupra deciziei luate de titularii acțiunilor cu dividend prioritar4. 
    4 Ibidem, p. 258.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Hotărârile adunării generale sunt acte de voință internă, care nu obligă decât pe acționari, organele societății și funcționarii acesteia. Există însă cazuri când hotărârea adunării creează o obligație directă a societății în favoarea acționarilor, cum ar fi cea privind fixarea dividendului care creează o acțiune directă în favoarea acționarilor, pentru plata dividendului. Fiind acte de voință internă, hotărârile adunării pot fi revocate sau modificate oricând de către adunarea generală, sub condiția respectării drepturilor terților dobândite de aceștia între timp, pe baza hotărârii adunării care a fost pusă în executare conform legii (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 438-439). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Art 142 Despre administrația societății
Reviste:
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Asociat prezent în AGA care nu și-a exprimat votul. Calitate procesuală activă în promovarea acțiunii în constatarea nulității absolute a respectivei hotărâri AGA
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Studiu de caz - Despre acțiunea în anulare a hotărârii AGA. Calitatea procesuală pasivă
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Cum pot fi atacate în instanță deciziile consiliului de administrație al unei societăți
Studiu de caz - Despre anularea hotărârii AGA
Cerere de intervenție în procedura reglementată de O.U.G. nr. 116/2009/Request for intervention in the procedure regulated by the Government Emergency Ordinance no. 116/2009
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Modele:
Acțiune în anularea hotărârii adunării generale
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 7/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.666/111/2017**, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile
;
se încarcă...