Art 131 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 131.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Jurisprudență

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(5) Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [6] Opoziții ale acționarilor. Votul împotrivă dat de un acționar trebuie să fie consemnat în procesul-verbal al ședinței Adunării Generale ordinare, care trebuie să fie întocmit, conform art. 129 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, de către unul din secretari, și să cuprindă datele prevăzute la art. 131 din Legea nr. 31/1990.Conform art. 132 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, hotărârile Adunării Generale ordinare vor fi obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește acțiunea în nulitatea hotărârii adunării generale introdusă de asociații al căror consimțământ afost viciat, astfel cum am arătat anterior2, considerăm că aceasta urmează calea dreptului comun, iar nu cea prevăzută de art. 131.Diferența între cele două acțiuni ar fi sub două aspecte: termenul de prescripție aplicabil și normele de procedură de soluționare acererii în nulitate. În pri-vința termenului de prescripție prevăzut de art. 132 alin. (2), acesta derogă de la dreptul comun sub două aspecte: durata sa și momentul de la care începe să curgă. Aceeași este situația în cazul societăților cu răspundere limitată, conform art. 196.Fiind onormă specială și care instituie condiții mai dificile decât cele din dreptul comun de exercitare aunei acțiuni în nulitate, nu credem posibil afi interpretată extensiv, respectiv în sensul că s-ar aplica și asociaților care nu sunt menționați în acest articol, adică cei care au votat în sensul adoptării adunării generale, dar au avut consimțământul viciat. Credem însă că, de lege ferenda, ar fi utilă omodificare legislativă, varianta care ne-ar apărea optimă fiind aceea aaplicării în cazul nulității atrase de vicii de consimțământ atermenului de prescripție special de 15 zile, dar apăstrării momentului de la care curge acest termen în condițiile dreptului comun, respectiv: de la data încetării violenței sau, pentru eroare sau dol, de la data când cel îndreptățit acunoscut cauza anulării, cu posibilitatea de ase prevedea eventual un alt termen decât cel prevăzut de Decretul nr. 167/1958, de 18 luni de la data încheierii actului dincolo de care dolul și eroarea să nu mai poată fi invocate. 
    2 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    Procesul-verbal al adunării generale este un element esențial pentru valabilitatea hotărârii adunării generale, lipsa lui ducând la nevalabilitatea hotărârii (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 435). Dacă hotărârea adunării generale materializează exprimarea voinței sociale în legătură cu o anumită problemă, procesul-verbal reflectă punctele de vedere ale fiecărui acționar și dezbaterile care au condus la formarea unei anumite voințe sociale. Ca natură juridică, procesul-verbal este un mijloc de probă scrisă a cărui constituire este impusă în mod imperativ de către lege, dar care poate fi combătut prin proba contrară (inclusiv prin martori și mărturisire, mai puțin în cazurile arătate mai jos). Considerăm greșită calificarea de plano a procesului-verbal ca înscris sub semnătură privată (C.A. București, s. a VI-a com., dec. nr. 1290/2003, citată în C. Cucu, M.V. Gavriș, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, Legea societăților comerciale nr. 31/1990, p. 261). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    Examinând excepția de neconstituționalitate, referitor la susținerea autorului privind redactarea într-o manieră deficitară a prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Curtea constată că această normă legală a fost edictată în lumina dispozițiilor constituționale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, ce consacră principiul separației puterilor în stat. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    În ceea ce privește acțiunea în nulitatea hotărârii adunării generale introdusă de asociații al căror consimțământ afost viciat, astfel cum am arătat anterior2, considerăm că aceasta urmează calea dreptului comun, iar nu cea prevăzută de art. 131.Diferența între cele două acțiuni ar fi sub două aspecte: termenul de prescripție aplicabil și normele de procedură de soluționare acererii în nulitate. În pri-vința termenului de prescripție prevăzut de art. 132 alin. (2), acesta derogă de la dreptul comun sub două aspecte: durata sa și momentul de la care începe să curgă. Aceeași este situația în cazul societăților cu răspundere limitată, conform art. 196.Fiind onormă specială și care instituie condiții mai dificile decât cele din dreptul comun de exercitare aunei acțiuni în nulitate, nu credem posibil afi interpretată extensiv, respectiv în sensul că s-ar aplica și asociaților care nu sunt menționați în acest articol, adică cei care au votat în sensul adoptării adunării generale, dar au avut consimțământul viciat. Credem însă că, de lege ferenda, ar fi utilă omodificare legislativă, varianta care ne-ar apărea optimă fiind aceea aaplicării în cazul nulității atrase de vicii de consimțământ atermenului de prescripție special de 15 zile, dar apăstrării momentului de la care curge acest termen în condițiile dreptului comun, respectiv: de la data încetării violenței sau, pentru eroare sau dol, de la data când cel îndreptățit acunoscut cauza anulării, cu posibilitatea de ase prevedea eventual un alt termen decât cel prevăzut de Decretul nr. 167/1958, de 18 luni de la data încheierii actului dincolo de care dolul și eroarea să nu mai poată fi invocate. 
    2 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Art 138 Despre administrația societății
Art 139 Despre administrația societății
Art 140 Despre administrația societății
Art 141 Despre administrația societății
Reviste:
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (II)
Adoptarea deciziilor de către organul de administrare al unei societăți pe acțiuni, prin delegare de competență din partea adunării generale a acționarilor
Decizie a consiliului de administrație. Acțiune în anulare formulată de administratori. Condiții și efecte
Se pot ataca în justiție hotărârile Consiliului de Administrație sau Directoratului privind majorarea capitalului social?
Cum pot fi atacate în instanță deciziile consiliului de administrație al unei societăți
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 114 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990. Decizia consiliului de administrație de majorare a capitalului social. Contestare în justiție. Acțiune în anulare
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2018
Studiu de caz - Calitate procesuală activă privind anularea unei hotărâri AGA
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Reducerea capitalului social
Doctrină:
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drepturile acționarilor, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...