Art 127 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 127.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În temeiul art. 127 din Legea nr. 31/1990, administratorii care sunt și acționari trebuie să se abțină de la orice deliberare (de la vot) referitoare la orice operațiune în care, fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, are un interes contrar cu al societății. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Considerații generale 
    De vreme ce dreptul de vot al acționarului are o funcție socială, este justificată interdicția aplicabilă acționarului de a vota în privința unor probleme în care interesul său personal prevalează (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 431). Dacă însă chiar actul constitutiv prevede, de exemplu, ca un anumit acționar să dețină tot timpul pachetul majoritar de acțiuni și, în acest context, i se recunoaște un drept de preferință la cumpărarea de noi acțiuni emise de societate, proporțional cu cota sa de participare la capitalul social, exercitarea acestui drept nu este făcută în dauna societății și în scopul prejudicierii ei și, prin urmare, acționarul respectiv nu are obligația să se abțină de la vot (C.A. Cluj, s. civ. și cont. adm, dec. nr. 167/1995, în I. Turcu, Teoria și practica dreptului comercial român, vol. I, p. 356-358). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
    În cazul unui conflict de interese între un asociat și societate, asociatul trebuie să se abțină de la deliberarea privind operația în cauză, în caz contrar el răspunzând pentru daunele produse societății, dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea necesară adoptării respectivei hotărâri. Așa fiind, Curtea constată că dispozițiile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 constituie o cerință deontologică aplicabilă tuturor tipurilor de societate și constituie transpunerea la nivelul legii a prevederilor constituționale cuprinse în art. 57 referitoare la exercitarea cu bună-credință a drepturilor și libertăților persoanei. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În temeiul art. 127 din Legea nr. 31/1990, administratorii care sunt și acționari trebuie să se abțină de la orice deliberare (de la vot) referitoare la orice operațiune în care, fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, are un interes contrar cu al societății. [ Mai mult... ] 

.....
    g) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune [art. 127 alin. (1) Legea nr. 31/1990]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Art 134 Despre adunările generale
Art 135 Despre adunările generale
Art 136 Despre adunările generale
Art 137 Despre administrația societății
Reviste:
Conflictul de interese în dreptul societăților (art. 127 din Legea nr. 31/1990). Obligația asociatului de a se abține de la deliberări în cazul conflictului de interese
Acordarea unui împrumut societății de către acționarul acesteia. Grup de societăți
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Piața de capital. Hotărâre AGA. Acțiune în constatare nulitate absolută. Încălcarea dispozițiilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 297/2004. Sancțiune aplicabilă
Raportul dintre abuzul în adoptarea hotărârilor AGA și abuzul de drept
Apel. Constatare nulitate hotărâre A.G.A. Societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată. Obligația respectării, sub aspectul convocării adunării, atât a prevederilor art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, cât și a prevederilor art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, sub sancțiunea nulității absolute. Obligația informării eficiente a acționarilor cu privire la ordinea de zi. Competența adunării generale ordinare a acționarilor
Capacitatea juridică a societății comerciale
Capacitatea juridică a societății comerciale
Acționarul secret și societatea pe acțiuni de tip închis
Societate pe acțiuni. Dreptul acționarului de a se retrage din societate. Condiții și efecte/[Companies. The right of the shareholder to withdraw from the company. Conditions and Effects]
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...