Art 123 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 123.
- Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) La adunările generale, acționarii care posedă acțiuni la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la locurile arătate prin actul constitutiv sau prin înștiințarea de convocare, cu cel puțin 5 zile înainte de adunare. Cenzorii vor constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a acțiunilor. Acțiunile vor rămâne depuse până după adunarea generală, dar nu vor putea fi reținute mai mult de 10 zile de la data acesteia. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3)

(2) Administratorul unic sau consiliul de administrație, după caz, va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință astfel stabilită nu va depăși 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (5), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(3) Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în evidențele societății sau în cele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință. Referințe în jurisprudență (12), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Depunerea acțiunilor la purtător. Considerații generale 
    Prin depunerea acțiunilor la purtător la locul indicat în actul constitutiv sau în înștiințarea de convocare se dovedește proprietatea asupra acelor acțiuni (I.N. Fințescu, Curs de drept comercial, p. 258), ceea ce, pe de o parte, permite deținătorului acțiunilor să participe în mod valabil la adunarea generală, iar pe de altă parte, permite secretariatului adunării generale să verifice ponderea pe care o are acționarul respectiv în totalul voturilor. Totodată, prin verificările făcute, se poate preveni accesul la adunare a unor persoane care nu au calitatea de participanți și care ar putea tulbura deliberările (D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 144) și se poate împiedica crearea unor majorități fictive (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 402; P. Demetrescu, I.L. Georgescu, Codul comercial Carol al II-lea, p. 162). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. Nu poate fi reținută apărarea pârâtei în sensul inaplicabilității prevederilor legale ale Legii nr. 31/1990 raportat la Legea nr. 247/2005. Nu există un raport între o reglementare specială și una generală, decât sub aspectul modalității dobândirii calității de acționar al reclamantei, Legea nr. 247/2005 stabilind, așa cum s-a arătat deja, că reclamanta dobândește calitatea de acționar de la momentul înregistrării societății la registrul comerțului. Această modalitate specifică de dobândire a calității de acționar a reclamantei nu înlătură aplicabilitatea prevederilor art. 67 din Legea nr. 31/1990, care reglementează cu caracter general dreptul acționarilor/asociaților. De asemenea, sunt incidente în cauză și prevederile art. 123 din Legea nr. 31/1990, cu precizarea că reclamanta, devenind acționar în temeiul legii, trebuia înscrisă din oficiu în evidențele societății, nemaifiind ținută de data de referință. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În cazul societăților netranzacționate pe piața de capital, data de referință are și rolul, conferit de art. 123 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, de aservi la identificarea acționarilor îndreptățiți să încaseze dividende sau să beneficieze de orice alte drepturi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Art 122 Despre adunările generale
Art 123 Despre adunările generale
Art 124 Despre adunările generale
Art 125 Despre adunările generale
Art 126 Despre adunările generale
Art 127 Despre adunările generale
Art 128 Despre adunările generale
Art 129 Despre adunările generale
Art 130 Despre adunările generale
Art 131 Despre adunările generale
Art 132 Despre adunările generale
Art 133 Despre adunările generale
Reviste:
11. Acțiune în pretenții. Daune morale acordate unei persoane juridice. Condiții de admisibilitate
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
Studiu de caz - Despre anularea hotărârii AGA
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Efectele expirării mandatului administratorului unei societăți^[1] /Les effets de l’expiration du mandat de l’administrateur d’une société/ Effects of expiry of the mandate of a company director
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
;
se încarcă...