Art 111 Despre adunările generale | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Societățile pe acțiuni - Despre adunările generale -
Art. 111.
- Referințe în jurisprudență (30), Reviste (8), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (2)

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3), Doctrină (1)

b) să aleagă pe administratori și cenzori; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2), Doctrină (1)

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (4), Doctrină (2)

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; Referințe în jurisprudență (1)

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [7] Cuprinsul hotărârii. Conform art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală ordinară dezbate problemele curente ale societății, dar ia în discuție în mod obligatoriu și problemele prevăzute la art. 111 alin. (2) din Legea [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Competența adunării generale poate cuprinde orice probleme înscrise pe ordinea de zi, conforme actului constitutiv și cele prevăzute de art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu excepția celor date în competența adunării generale extraordinare. Problemele de competența adunării generale ordinare, prevăzute în textul de lege arătat mai sus, au un caracter enunțiativ și se referă la discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari și fixarea dividendului. De asemenea, adunarea generală ordinară are competența de aalege pe administratori și cenzori, de afixa remunerația cuvenită acestora pentru exercițiul în curs și de ase pronunța asupra gestiunii administratorilor. Tot în competența acesteia intră și stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, aprogramului de activitate pe exercițiul financiar următor, ca și hotărârea de agaja, închiria, sau desființa una sau mai multe unități ale societății. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    În ipoteza în care instanța admite cererea privind numirea unui nou auditor, prerogativele acestuia vor fi limitate la efectuarea raportului suplimentar, judecătorul neputându-se substitui adunării generale ordinare, competente potrivit art. 111 din Legea nr. 31/1990 să numească auditorul financiar al societății. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Termenul de 5 luni – termen-limită pentru desfășurarea efectivă a adunării 
    În cazul în care este necesară o a doua convocare a adunării generale ordinare datorită neîntrunirii cvorumului la prima convocare, a doua convocare trebuie să aibă loc tot în intervalul de 5 luni prevăzut de art. 111 alin. (1) (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 386). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Competența adunării generale poate cuprinde orice probleme înscrise pe ordinea de zi, conforme actului constitutiv și cele prevăzute de art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu excepția celor date în competența adunării generale extraordinare. Problemele de competența adunării generale ordinare, prevăzute în textul de lege arătat mai sus, au un caracter enunțiativ și se referă la discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor sau ale auditorilor financiari și fixarea dividendului. De asemenea, adunarea generală ordinară are competența de aalege pe administratori și cenzori, de afixa remunerația cuvenită acestora pentru exercițiul în curs și de ase pronunța asupra gestiunii administratorilor. Tot în competența acesteia intră și stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, aprogramului de activitate pe exercițiul financiar următor, ca și hotărârea de agaja, închiria, sau desființa una sau mai multe unități ale societății. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Art 111 Despre adunările generale
Art 112 Despre adunările generale
Art 113 Despre adunările generale
Art 114 Despre adunările generale
Art 115 Despre adunările generale
Art 116 Despre adunările generale
Art 117 Despre adunările generale
Art 118 Despre adunările generale
Art 119 Despre adunările generale
Art 120 Despre adunările generale
Art 121 Despre adunările generale
Reviste:
Consecințele inexistenței unei noi numiri a administratorilor unei societăți pe acțiuni în condițiile expirării mandatului vechilor administratori
Adunarea Generală a Asociaților. Natură juridică. Forme și tipuri. Atribuții
Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (I)
Studiu de caz: Dreptul asociatului unui SRL de a verifica documentele contabile ale societății
Apel. Constatare nulitate hotărâre A.G.A. Societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată. Obligația respectării, sub aspectul convocării adunării, atât a prevederilor art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, cât și a prevederilor art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, sub sancțiunea nulității absolute. Obligația informării eficiente a acționarilor cu privire la ordinea de zi. Competența adunării generale ordinare a acționarilor
Completarea ordinii de zi a unei ședințe a adunării generale a acționarilor printr-un act administrativ individual emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară/[The Completion of the Agenda of the Shareholders' Assembly by an Individual Administrative Act Issued by the Financial Supervisory Authority]
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 24/2019
Societăți comerciale pe acțiuni. Acțiune în anularea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Abuz de majoritate nedovedit/Joint stock companies. Action for annulment of the resolution of the ordinary general meeting of shareholders. Unproven majority abuse
Prietenii fiscalității nr. 33/2019
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Referințe în cărți:
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Tratat de drept comercial român
;
se încarcă...