Art 100 Despre acțiuni | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile pe acțiuni - Despre acțiuni -
Art. 100.
- Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Când acționarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute la art. 8 lit. d) și la art. 21 alin. (1), societatea îi va invita să-și îndeplinească această obligație, printr-o somație colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Când, nici în urma acestei somații, acționarii nu vor efectua vărsămintele, consiliul de administrație va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante, fie anularea acestor acțiuni nominative. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate. Reviste (1)

(4) În locul acțiunilor anulate vor fi emise noi acțiuni purtând același număr, care vor fi vândute. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Sumele obținute din vânzare vor fi întrebuințate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, a dobânzilor de întârziere și a vărsămintelor neefectuate; restul va fi înapoiat acționarilor. Reviste (1)

(6) Dacă prețul obținut nu este îndestulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societății sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători, societatea va putea să se îndrepte împotriva subscriitorilor și cesionarilor, conform art. 98. Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Dacă, în urma îndeplinirii acestor formalități, nu s-au realizat sumele datorate societății, se va proceda de îndată la reducerea capitalului social în proporție cu diferența dintre acesta și capitalul existent. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Totuși, în cazul societăților pe acțiuni, art. 100 stabilește ca sancțiune pentru neefectuarea plății vărsămintelor anularea acțiunilor nominative, în locul acțiunilor anulate fiind emise alte acțiuni, care sunt apoi vândute. Sumele obținute prin această vânzare se întrebuințează pentru acoperirea sumelor datorate cu titlu de vărsământ și adobânzilor de întârziere, pentru acoperirea cheltuielilor de publicare și de vânzare, iar restul sumelor se înapoiază acționarilor. În doctrină2, aceasta afost considerată oformă indirectă de excludere. În ceea ce ne privește, considerăm că între anularea acțiunilor pentru neplata vărsământului și excluderea asociaților există odeosebire fundamentală, anume: 
    2 I. Turcu, op. cit., p. 371.
[ Mai mult... ]
 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Este adevărat că art. 100 din Legea nr. 31/1990 reglementează osituație în care titularul dreptului de proprietate asupra acțiunilor este deposedat de acestea în ipoteza în care nu achită în termen vărsămintele pe care le datorează cu titlu de preț al acțiunilor. În această ipoteză, consiliul de administrație are posibilitatea, alternativă cu urmărirea silită aacestor acționari, de adispune anularea acțiunilor neplătite integral, acăror vărsăminte au ajuns la scadență. În acest caz, însă, avem de-a face cu oaplicare specială anormei din art. 1020 C. civ.. referitoare la condiția rezolutorie, precum și, pentru identitate de rațiune, acelei conținute în art. 1368 C. civ..1 
    1 Legislația franceză, în art. 365 din Legea nr. 66–537 din 24 iulie 1966, a recunoscut dreptul unei companii de a–și răscumpăra propriile acțiuni, deposedând acționarii de dreptul de proprietate asupra acțiunilor, în cazul unui litigiu având drept obiect nulitatea societății.
[ Mai mult... ]
 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    Acțiunile subscrise de acționari trebuie să fie plătite. Plata acțiunilor trebuie să fie făcută integral și real (C. Vivante, Traité de droit commercial, tome II, p. 276). Remiterea de datorie, compensația voluntară cu valori fictive sau exagerate nu sunt suficiente pentru a libera acționarii (C. Vivante, Traité de droit commercial, tome II, p. 276). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. După dispozițiunile art. 168 din codul comercial acțiunile societăților în comandită și anonime neplătite integral sunt întotdeauna nominative și subscriitorii lor, precum și diferitții cesionari, sunt responsabili de plata lor integrală chiar d ele vor fi înstrăinat, iar după art. 170 din același cod societatea, pentru acoperirea vărsămintelor acțiunilor sale, are dreptul, după alegere, sau să ceară plata acestor vărsăminte de la subscriitori sau cesionari, sau să proceadă la vânzarea acțiunilor în contul și pe riscul acestora, conform regulilor de procedură stabilite de acest articol. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Este adevărat că art. 100 din Legea nr. 31/1990 reglementează osituație în care titularul dreptului de proprietate asupra acțiunilor este deposedat de acestea în ipoteza în care nu achită în termen vărsămintele pe care le datorează cu titlu de preț al acțiunilor. În această ipoteză, consiliul de administrație are posibilitatea, alternativă cu urmărirea silită aacestor acționari, de adispune anularea acțiunilor neplătite integral, acăror vărsăminte au ajuns la scadență. În acest caz, însă, avem de-a face cu oaplicare specială anormei din art. 1020 C. civ.. referitoare la condiția rezolutorie, precum și, pentru identitate de rațiune, acelei conținute în art. 1368 C. civ..1 
    1 Legislația franceză, în art. 365 din Legea nr. 66–537 din 24 iulie 1966, a recunoscut dreptul unei companii de a–și răscumpăra propriile acțiuni, deposedând acționarii de dreptul de proprietate asupra acțiunilor, în cazul unui litigiu având drept obiect nulitatea societății.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Art 90 Societățile în comandită simplă
Art 91 Despre acțiuni
Art 92 Despre acțiuni
Art 93 Despre acțiuni
Art 94 Despre acțiuni
Art 95 Despre acțiuni
Art 96 Despre acțiuni
Art 97 Despre acțiuni
Art 98 Despre acțiuni
Art 99 Despre acțiuni
Art 100 Despre acțiuni
Art 101 Despre acțiuni
Art 102 Despre acțiuni
Art 103 Despre acțiuni
Art 104 Despre acțiuni
Art 105 Despre acțiuni
Art 106 Despre acțiuni
Art 107 Despre acțiuni
Art 108 Despre acțiuni
Art 109 Despre acțiuni
Art 110 Despre adunările generale
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Considerații referitoare la elementele specifice ale contractului de report în statornicirea Codului civil
Reducerea capitalului social
Aportul în societate făcut în frauda creditorilor personali ai asociatului
Dobândirea propriilor acțiuni/[Acquisition of the company's own shares]
Infracțiunile prevăzute în art. 273 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Comentarii din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
;
se încarcă...