Actul constitutiv al societății | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Constituirea societăților comerciale -
CAPITOLUL I
Actul constitutiv al societății Modele (4)

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Doctrină (6), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (4)

(1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate și statut. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui și prin actul de voință al unei singure persoane. În acest caz se întocmește numai statutul. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Contractul de societate și statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul societății.

(5) În cazurile în care contractul de societate și statutul constituie acte distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaților și clauze reglementând organizarea, funcționarea și desfășurarea activității societății.

(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toți asociații sau, în caz de subscripție publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (5), Comentarii expert (1)

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren; Modificări (1), Reviste (4)

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă; Reviste (1), Doctrină (1)

c) societatea pe acțiuni se constituie prin subscripție publică. Reviste (1)

(7) Actul constitutiv dobândește dată certă și prin depunerea la oficiul registrului comerțului. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de prezenta lege. Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (6), Doctrină (3)

Art. 7. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (6), Doctrină (8), Modele (4), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:

a) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților persoane juridice; numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale; la societatea în comandită simplă se vor arăta asociații comanditari, asociații comanditați, precum și reprezentantul fiscal, dacă este cazul; Modificări (1)

b) forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (1)

c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale; Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

d) capitalul social subscris și cel vărsat, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (6)

e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (1)

f) partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi; Reviste (1)

g) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; Reviste (1), Comentarii expert (1)

h) durata societății; Reviste (1), Comentarii expert (1)

i) modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Art. 8. - Referințe în jurisprudență (24), Reviste (5), Doctrină (7), Modele (3), Proceduri (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

Actul constitutiv al societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni va cuprinde: Reviste (1)

a) numele și prenumele, codul numeric personal, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților persoane juridice, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale; la societatea în comandită pe acțiuni se vor arăta asociații comanditari și asociații comanditați, precum și reprezentantul fiscal, dacă este cazul; Modificări (1)

b) forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății; Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

c) obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale; Referințe în jurisprudență (1), Comentarii expert (1)

d) capitalul social subscris și cel vărsat. La constituire, capitalul social subscris, vărsat de fiecare acționar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacă prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

e) valoarea bunurilor constituite ca aport în natură în societate, modul de evaluare și numărul acțiunilor acordate pentru acestea; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

f) numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător. Dacă sunt mai multe categorii de acțiuni, se vor arăta numărul, valoarea nominală și drepturile conferite fiecărei categorii de acțiuni; Modificări (2), Referințe în jurisprudență (2)

g) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea administratorilor, persoane juridice; garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societățile în comandită pe acțiuni se vor indica comanditații care reprezintă și administrează societatea; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

h) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea cenzorilor, persoane juridice; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

i) clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății de către organele statutare, controlul acesteia de către acționari, precum și documentele la care aceștia vor putea să aibă acces pentru a se informa și a-și exercita controlul; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

j) durata societății; Reviste (1), Comentarii expert (1)

k) modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor; Reviste (2)

l) sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

m) avantajele rezervate fondatorilor; Modificări (1)

n) acțiunile comanditarilor în societatea în comandită pe acțiuni; Modificări (1)

o) operațiunile încheiate de asociați în contul societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le preia, precum și sumele ce trebuie plătite pentru acele operațiuni; Modificări (1)

p) modul de dizolvare și de lichidare a societății.

Art. 9. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (4)

Societatea pe acțiuni se constituie prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripție publică. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 10. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Capitalul social al societății pe acțiuni și al societății în comandită pe acțiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (11)

(2) Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 5. Modificări (1), Derogări (7), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (4)

Art. 11. - Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (1)

(2) Părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Reviste (3), Comentarii expert (1)

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (2)

În societatea cu răspundere limitată, numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50.

Art. 13. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părțile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaților. Referințe în jurisprudență (8)

(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În societatea care se înființează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate. Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 14. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Proceduri (3)

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. Reviste (1), Proceduri (2)

(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăți astfel constituită. Doctrină (1)

(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru societățile cu răspundere limitată.

Art. 15. - Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Contractele între societatea cu răspundere limitată și persoana fizică sau persoana juridică, asociat unic al celei dintâi, se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute.

Art. 16. - Referințe în jurisprudență (9), Reviste (4), Doctrină (2), Comentarii expert (5)

(1) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. Referințe în jurisprudență (3), Comentarii expert (1)

(2) Aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare și prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(3) Aporturile în creanțe sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societățile pe acțiuni care se constituie prin subscripție publică și nici la societățile în comandită pe acțiuni sau cu răspundere limitată. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(4) Prestațiile în muncă nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) Asociații în societatea în nume colectiv și asociații comanditați se pot obliga la prestații în muncă cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asociații au dreptul să participe, potrivit actului constitutiv, la împărțirea beneficiilor și a activului social, rămânând, totodată, obligați să participe la pierderi. Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Art. 17. - Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia, se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Doctrină (1)

(2) La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți, dacă cel puțin o persoană este, în condițiile legii, asociat în fiecare dintre aceste societăți. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (5)

(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aporturile în industrie - Sebastian Bodu
Aportul în industrie reprezintă contribuția la care se obligă un asociat față de societate și constă în munca , serviciul sau priceperea și informația (energia, în general) pe care o pune la dispoziția societății, în beneficiul acesteia. Legea societăților folosește denumirea de „prestații în muncă și servicii” (art. 16 alin. (4)). Aportul trebuie să constea în faptele, serviciile, etc. personale ale asociatului , aportul fiind intuitu personae. În acest caz obligația asociatului este una de a face, spre deosebire de aportul în natura unde obligația este de a da . Aporturile în industrie sunt netransmisibile. Ele sunt permise în mod direct doar la societățile de persoane, respectiv cele în nume colectiv și în comandită (din partea asociaților comanditați), unde factorul reprezentat prin activitatea personală este mai pronunțat , nefiind admise (direct) la societățile cu răspundere limitată și la cele pe acțiuni, însă ele există indirect, prin avantajele de care beneficiază anumiți asociați. Când avantajul este statutar, îmbracă forma cotei de fondator; când este extra statutar, îmbracă forma derogării de la regula distribuirii proporționale a profitului .
Din cauza că nu pot fi nici evaluate de către terți și nici vărsate, valoarea contribuțiilor în industrie nu se poate regăsi în pasivul bilanțului cum nici activitatea efectivă nu se poate regăsi printre active. Aceasta nu înseamnă că aportul în industrie nu are valoare, ci din contră, poate chiar depăși valoarea oricărui alt aport material , doar că nu poate fi evaluat contabil, evaluarea lui ținând exclusiv de resorturile interne ale asociaților. Aportul în industrie, atât ca sursă cât și ca resursă, pur și simplu nu există față de creditorii sociali, aceștia neputându l urmări . Astfel, conform art. 16 alin. (4) din Legea societăților, aporturile în industrie nu sunt luate în calculul – juridic sau contabil – la capitalul social (nici la constituire, nici la majorare) și nu îndeplinesc funcțiile acestuia de stabilire a structurii acționariatului și de garanție indirectă a creditorilor sub forma gajului societar . Așadar termenul de „aport” – stricto sensu, de înțeles în cazul societății simple, este un pic forțat în cazul societății comerciale pentru că, deși reprezintă o contribuție la realizarea activității societății , nu se face prin aducerea spre folosință a unui activ ci prin punerea la dispoziție, în beneficiul societății, a muncii, serviciului, priceperii, informațiilor sau influenței asociatului.
[ Mai mult... ]

Aporturile în numerar - Sebastian Bodu
Aportul în numerar reprezintă suma de bani pe care subscriitorul se obligă să o plătească societății în schimbul titlurilor subscrise. Prin chiar actul constitutiv al societății, asociații evidențiază aporturile lor inițiale între care aporturile în numerar trebuie să se regăsească în mod obligatoriu (art. 16 alin. (1) din Legea societăților), fără un cuantum minim. Motivul obligativității numerarului la momentul înmatriculării este acela că societății îi trebuie un minim de lichiditate pentru a începe activitatea, altfel fiind obligată să vândă din bunurile aduse ca aport în natură sau să se împrumute (de la asociați sau terți, creditul bancar fiind, în principiu, inaccesibil unei societăți nou înființate ). Cum lichiditatea se raportează la societate, ca afacere, este irelevantă proveniența numerarului, astfel că acesta nu trebuie să provină de la fiecare asociat în parte, în lipsa unei prevederi legale în acest sens. Existența aportului în numerar este deci raportată doar capitalul social, ca întreg, și nu la fiecare aport în parte .
Titlurile de valoare, oricât ar fi de lichide, nu pot fi toate considerate numerar. Așadar numerar înseamnă strict bani. Deși este catalogat în mod obișnuit ca fiind un titlu de valoare – mai exact, titlu de credit, alături de cambie și bilet la ordin – cecul este în realitate un instrument de plată . Asimilarea lui cu numerarul poate fi deci făcută , astfel că transmiterea unui cec către societate reprezintă un aport în numerar cu valoarea cecului însă vărsământul aportului se considera realizat nu la data la care are loc remiterea filei cec ci la data la care societatea încasează cecul respectiv. Totuși, din punct de vedere bancar există o deosebire între cec și ordin de plată (presupunând că aportul în numerar se face prin transfer bancar) întrucât acesta din urmă este refuzat instantaneu însăși ordonatorului dacă nu există disponibil în contul său curent bancar pe când completarea cecului se face de către titularul contului fără participarea băncii astfel ca o eventuală lipsă a disponibilului va fi constatată de către societatea beneficiară a aportului în momentul în care solicită băncii încasarea cecului emis de către subscriitorul titlurilor sale de participare. Așadar, în cazul cecului, vărsământul trebuie considerat efectuat la data la care contul curent bancar al societății este creditat cu suma reprezentând vărsământul, conform subscripției. Pentru aceste considerente, cambia și biletul la ordin pot fi și ele asimilate cecului și, deci, numerarului, dacă sunt emise cu titlu de plată și nu de garanție.
[ Mai mult... ]

Asociat unic - Sebastian Bodu
O persoană fizică sau juridică nu poate să fie asociat unic decât într o singură societate cu răspundere limitată. De asemenea, o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o societate unipersonală . Interdicția este valabilă și pentru asociatul persoană străină, după cum a considerat practica judecătorească . Sancțiunea încălcării interdicțiilor se sancționează cu dizolvarea societății, la cererea Ministerului Finanțelor Publice (care urmărește protejarea unui interes public ) sau a oricărei persoane interesate (de exemplu, un creditor social), societatea dizolvată intrând în lichidare. Pentru a descuraja situațiile de încălcare a interdicției, art. 17 alin. (1) din Legea societăților prevede că la înmatricularea societății unipersonale se va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind deținerea calității de asociat unic într o singură societate comercială. Dacă până la soluționarea plângerii împotriva rezoluției directorului Oficiului registrului comerțului prin care s a dispus respingerea cererii de înmatriculare a unei societăți unipersonale ce încalcă limitarea situația dispare, interdicția nu mai există și societatea poate fi înmatriculată .
Interdicția cu privire la deținerea, direct sau indirect a calității de asociat unic în mai mult de o societate comercială rezultă din nevoia de a menține societatea unipersonală la nivel de excepție de la regula pluralității de asociați, o multiplicare a personalității juridice bazată pe aportul aceleiași persoane fizice fiind de natură a prejudicia terții cu care astfel de societăți ar intra în raporturi juridice, precum și fiscul, având în vedere că asociatul unic ar fi tentat să mute activitățile de pe o societate pe alta, lăsând în urma societății insolvabile. Oricum, una din modalitățile de eludare a acestei interdicții a fost identificată ca fiind aceea de a constitui o societate având ca asociați o societate unipersonală și asociatul său . Limitarea a primit și critici întrucât ar fi preluat în mod distorsionat o prevedere din dreptul francez unde limitarea este motivată de regimul fiscal diferit (mai facil) al acestui tip societar. Cum dreptul autohton nu face distincție între contribuabili în funcție de forma sau tipul societar , s a considerat că este nejustificat și reprezintă o piedică în a beneficia, prin multiplicarea personalității juridice, de paravanul răspunderii limitate. În orice caz, o societate unipersonală cu răspundere limitată fost cerută cu insistență la nivel pan european încă din perioadă antebelică .
[ Mai mult... ]

Caracterele juridice ale contractului de societate - Sebastian Bodu
Caracteristicile contractului de societate, așa cum rezultă din definiția dată de Codul civil , sunt următoarele: un act de dispoziție, multilateral (în principiu), cu titlu oneros, comutativ, sinalagmatic, translativ de proprietate, cu executare succesivă, încheiat între vii și formal.
Din punct de vedere al importanței, contractul de societate este un act de dispoziție întrucât are ca rezultat ieșirea unor valori dintr un patrimoniu. Din punct de vedere al efectelor produse, actul este translativ întrucât se strămută un drept dintr un patrimoniu într altul. Din punct de vedere al numărului semnatarilor, contractul poate fi multilateral, bilateral sau chiar unilateral ; caracterul unilateral constituie o excepție de la regula pluralității de asociați, excepție permisă de lege lata doar în cazul societății cu răspundere limitată. Din punct de vedere al scopului urmărit la încheierea lui, contractul de societate este cu titlu oneros, având în vedere că obiectivul obținerii de profituri este, pe termen lung, de esența societății comerciale. Din punct de vedere al formei, contractul este formal. Astfel, forma scrisă cerută de art. 1884 alin. (2) C. civ. este obligatorie, sub sancțiunea nulității absolute, întrucât societatea comercială are personalitate juridică, derogatorie de la caracterul consensual al societății prevăzut la primul alineat al aceluiași articol. Din punct de vedere al modului de realizare a prestațiilor, contractul este cu executare succesivă , drepturile societare aferente titlurilor de participare obținute în cadrul subscripției fiind exercitate de a lungul existenței societății . Din punct de vedere al momentului în care își produce efectele, contractul de societate este un act încheiat între vii, acestea nefiind amânate până la moartea unei persoane. Eventuala lichidare a societății având ca efect dreptul la o parte din valoarea activelor lichidate nu schimbă caracterul inter vivos al contractului întrucât majoritatea efectelor încep a se produce imediat după încheierea lui iar cele mai importante dintre ele se produc înainte de dizolvarea societății. Pentru ca un act să fie calificat mortis causa actul nu trebuie să producă niciun efect până la încetarea subiectului de drept .
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Al doilea caz de nulitate îl reprezintă situația în care toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societății. Data constituirii societății nu poate fi cea aînmatriculării, având în vedere chiar dispozițiile art. 5 din Lege care arată că „(…) societatea se constituie prin contract de societate și statut, sau prin act constitutiv (…)”, text din care reiese cu claritate faptul că data constituirii societății este data semnării actului constitutiv, și nu data autorizării judecătorului delegat de înmatriculare asocietății. Nu mai puțin adevărat este că nulitatea poate fi acoperită în acest caz, așa încât, dacă până la data concluziilor în fond la tribunal incapacitatea este înlăturată, nulitatea este la rândul ei înlăturată. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    a)Întocmirea actului constitutiv. În conformitate cu art. 5, societatea comercială se constituie prin contract de societate și statut, care pot fi cuprinse într-un singur înscris, denumit act constitutiv, după următoarele distincții: [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Articolul 17 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede că „La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă aacestuia, se vor prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea firmei și declarația pe propria răspundere privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată”, iar alin. (3) precizează că „Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)”. Rațiunea textului este dată de împrejurarea că în vederea întocmirii actelor constitutive ale societății și aautentificării sau acertificării acestora, denumirea trebuie să fie indisponibilizată, societatea având un drept de folosință anticipat asupra acesteia. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Contract de societate vs. act constitutiv 
    Societatea reglementată de Legea societăților este o entitate cu personalitate juridică, dacă se va fi constituit în condițiile acestei legi. Chiar dacă este o persoană juridică, totuși, în mod originar, societatea este un contract, fiind o specie a figurii juridice a societății reglementate de Codul civil. Într-adevăr, personalitatea juridică se dobândește doar după parcurgerea formalităților de înmatriculare, ceea ce presupune o prealabilă formare (eventual progresivă) a unui acord de voințe și a unei comuniuni de interese între asociați, adică a unui contract. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Al doilea caz de nulitate îl reprezintă situația în care toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili la data constituirii societății. Data constituirii societății nu poate fi cea aînmatriculării, având în vedere chiar dispozițiile art. 5 din Lege care arată că „(…) societatea se constituie prin contract de societate și statut, sau prin act constitutiv (…)”, text din care reiese cu claritate faptul că data constituirii societății este data semnării actului constitutiv, și nu data autorizării judecătorului delegat de înmatriculare asocietății. Nu mai puțin adevărat este că nulitatea poate fi acoperită în acest caz, așa încât, dacă până la data concluziilor în fond la tribunal incapacitatea este înlăturată, nulitatea este la rândul ei înlăturată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Actul constitutiv al societății
Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Înmatricularea societății
Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Unele dispoziții procedurale
Dispoziții comune
Societățile în nume colectiv
Societățile în comandită simplă
Societățile pe acțiuni
Societățile în comandită pe acțiuni
Societățile cu răspundere limitată
Reviste:
Dizolvarea și lichidarea societăților comerciale
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (I)
Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată - modalitate de restructurare a întreprinderii (II)
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Clasificarea contractelor în accepțiunea noului Cod civil
13. Radierea din tabloul experților contabili ca urmare a condamnării penale. Necesitatea unei proceduri disciplinare
1. Reprezentarea societății debitoare în insolvență
Desemnarea și revocarea administratorilor în cadrul unei societăți cu răspundere limitată - informații utile
Dizolvarea, lichidarea și radierea societăților
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Drepturile acționarilor, ediția 3
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Modele:
Act constitutiv - societate cu răspundere limitată – cu mai mulți asociați
Act constitutiv - societate în nume colectiv
Act constitutiv - societate pe acțiuni - administrată în sistem dualist
Act constitutiv - societate pe acțiuni - administrată în sistem unitar
Act constitutiv - societate cu răspundere limitată - cu asociat unic
Act constitutiv - societate în comandită simplă
Act constitutiv - societate în comandită pe acțiuni
Contract de comodat - sediu social.
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea înregistrarea mențiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societăți
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății în nume colectiv, in comandită simplă și cu răspundere limitată
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului profesioniștilor în alt județ
Procedură privind înregistrarea mențiunii privind majorarea capitalului social al societăților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale)
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare constatării dizolvării a SNC, SCS, SRL cu mai mulți asociați, SA și SCA (art. 227 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicată
Procedură privind înregistrarea mențiunilor privind radierea urmare dizolvării voluntare și lichidării SNC, SCS, SRL, SA și SCA cu numire de lichidator (art. 227 alin. (1), lit. b), d), art. 228 și art. 233 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății și companiei naționale
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Referințe în cărți:
Tratat de drept societar - Teorie și practică
Legea societăților adnotată. Legea nr. 31/1990 și 368 de spețe
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Tratat de drept comercial român
Legea societăților. Ediția a 2-a actualizată la 18.08.2015
;
se încarcă...